k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Redneck chic

8. 8. 2021 — k47

Asi takhle: někdo chce vy­vě­sit ji­žan­skou vlajku, pro­tože se mu líbí iro­nický red­neck chic – křupan co smrdí od domácí pá­lenky a ohání se ar­ze­ná­lem střel­ných zbraní. Je to jen styl bez ja­ké­ho­koli spo­jení s ori­gi­ná­lem. Víte jak lidé na­dá­vají na hips­tery? Tohle je to samé, jen horší. Ironie se točí kolem sym­bolu, jenž je, eu­fe­mis­ticky řešeno, po­třís­něný his­to­rií a člověk se může snadno stát uži­teč­ným idi­o­tem, který po­cho­duje podle cizího rytmu a ani o tom neví.

Ji­žan­ská vlajka, přes­něji vá­lečný prapor armády Kon­fe­de­race, je po­u­ží­vaná ně­kte­rými dob­rými lidmi a pár legit or­ga­ni­za­cemi se vzta­hem k Jihu, pravda. Ale jako je význam slovo de­fi­no­ván jeho po­u­ži­tím v jazyce, i význam sym­bolu určuje kdo a jak ho po­u­žívá. Kon­fe­de­rační vlaj­kou se ohání třeba Ku Klux Klan, nebo jde o le­gální symbol uží­vaný neo-na­cisty v Ně­mecku, kde byl hákový kříž a další na­cis­tické pik­to­gramy zá­ko­nem za­ká­zané. Spo­jení bylo krásně vidět na Unite the Right de­mon­straci v Char­lot­te­sville, kde se hákové kříže ve větru tře­po­taly po boku kon­fe­de­rač­ních vlajek.

Proč by to tak mohlo být? Jo už vím: smys­lem kon­fe­de­race bylo jen a pouze za­cho­vání ot­ro­kář­ství a eko­no­mické pří­nosů, které z něj plynou pro nad­řa­ze­nou kastu lidí, která se vy­zna­čuje nízkým množ­stvím kož­ního pig­mentu. My chceme vlast­nit jiné lidské by­tosti a proto opus­tíme USA a za­lo­žíme vlastní stát. Víc v tom nebylo.

V USA tou dobou žilo kolem 4 mi­li­onů otroků. Abra­ham Lin­coln patřil k od­půr­cům in­sti­tuce vlast­nic­tví člo­věka a jeho zvo­lení vy­stra­šilo ot­ro­káře na jihu na­to­lik, že se jim odchod z unie zdál jako jediné možné vý­cho­disko.

Od té doby, od konce ob­čan­ské války do dneška, tu byly stahy vyprat obraz kon­fe­de­race a před­stí­rat, že hlavní hrací síla nebylo udr­žení ot­ro­kář­ství, ale něco jiného. Práva států? Proč ne, hoďte to tam. Mýtus o Lost Cause of the South? Cokoli co nás očistí. Ne­chceme stát na špatné straně his­to­rie.

Někdo může na­mí­tat, že druhá strana taky nebyly žádní an­dílci. Ok, za prvé to je wha­ta­bou­s­tis­mus, velice špi­navá tak­tika dis­kuze. USA bylo od po­čátku za­lo­žené na po­kry­tec­tví. Ti samí lidé, co do de­kla­race ne­zá­vis­losti psali, že všichni mají ne­z­ci­zi­telná práva na život, svo­bodu a pur­suit of hap­pi­ness, sami vlast­nili otroky. Ale na tom ne­zá­leží, smys­lem kon­fe­de­race bylo udr­žení ot­ro­kář­ství na jihu (se­verní státy byly po­vět­ši­nou svo­bodné). To že někdo další není zla­tíčko, nijak ne­le­gi­ti­muje moje zlo­činy a ne­mo­rál­nost. Když ti i oni dělají něco špat­ného, ne­zna­mená to, že je to v po­řádku, ale že na obou stra­nách jsou par­chanti a musíme je brát ne re­la­tivně k sobě, ale k mo­rál­ním ide­á­lům a širším normám. A ta vlajka je těsně svá­zána přesně s touhle his­to­rií.

Po­u­ží­vá­ním bez vědomí to­ho­hle všeho člověk ba­lan­cuje na tenkém ledě. Po­ten­ci­álně. Sám nemusí věřit, ale svými činy pod­pírá ty, kteří sku­tečně, oprav­dově věří a ne­mů­žou se dočkat, až od slov pře­jdou k činům.

Pře­kva­pivě, svět je plný na­stra­že­ných pastí. Něco, co na první vjem zní ro­zumně je ra­sis­tická píš­ťalka na psi, jejíž sku­tečný význam po­znají jen ty správné uši. A čím hla­si­těji zní, tím větší moc jim dává. (Deus vult znáte? It's ok to be white znáte?) Pokud si člověk není vědom, stává se uži­teč­ným idi­o­tem.


A taky tenhle prů­zkum se mimo jiné ptal jestli lidé vní­mají vlajku Kon­fe­de­race jako symbol ji­žan­ské hr­dosti nebo symbol ra­sismu. 66% bílých re­spon­dentů to vidí jako symbol hr­dosti, ale 72% čer­ných re­spon­dentů jako symbol ra­sismu. Ono dost záleží, jak by se to ma­te­ri­álně týkalo člo­věka, kdyby se na­pl­nilo po­sel­ství sym­bolu. A když někdo není dotčen ani te­o­re­ticky, ne­vnímá černá cha­padla, která se kolem něj ob­tá­čejí.


+1: But for those who are re­gu­larly lo­o­king for the tra­di­ti­o­nal demons, they are going to have trouble par­sing them out in a sub­cul­tu­ral that treats shock as inhe­rently ar­tis­ti­cally valid.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz