k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

qonk

7. 2. 2021 — k47

Pár nocí zpátky mě na­padlo, co za free soft­ware hry se dá najít v re­po­zi­tá­řích de­bi­anu. V sy­na­p­tic má ka­te­go­rii hry a zábava. Nikdy dřív ne­při­táhla mojí po­zor­nost, tak aspoň teď jsem ji roz­klik­nul & roz­hlédl se kolem. Dá se tam najít spousta SHMUPů (ti­ta­nion, gunroar, wor­d­warvi) a puzzle her, všechny jsou celkem jed­no­du­ché, mnoho dekádu od po­slední ak­tu­a­li­zace, přesto ně­které z nich velice ná­vy­kové, aspoň na 15 minut, což je přesně ten rozsah, který jsem chtěl. Něco rych­lého, co ne­za­bije celý večer, a ráno, a víkend, jako tamta hra.

Také jsem tam ob­je­vil pra­sta­rou vzpo­mínku. Lo­gic­kou hru Pusho­ver jsem kdysi dávno hrál ██████████████████████████████, nebo možná se jen díval, pro­tože jsem byl příliš malý. Těžko říct, de­taily si ne­pa­ma­tuju, ale v mozku mi zů­stala vyrytá pra­stará vzpo­mínka mra­vence, který staví kostky domina tak, aby na­ko­nec všechny spadly. A teď je to free soft­ware a pro při­po­me­nutí nejsou po­třeba prous­tov­ské madlenky, stačí sudo apt install pushover.

Jedna z her, která mě za­ba­vila byl qonk – jed­no­du­chá rychlo-stra­te­gie-vesmírná-bitva jen se sym­bo­lic­kou gra­fi­kou nebo něco na ten způsob. Prosté, ale chová se to jako hra. Z důvodů, které mi teď nejsou do hlavy, mě ta jed­no­du­chá me­cha­nika nadchla tolik, že jsem napsal vlastní klon ve scale (po­dobně jako tu zombie hru). Pro ne­do­sta­tek fan­ta­zie jsem vý­sle­dek po­křtil jako qonk++. Stáh­nout se dá z de­ad­beefu jako zdro­ják nebo tlustý jar soubor se scala kni­hov­nou.

(Vaše pla­nety jsou bílé s černým pun­tí­kem, ne­ut­rální jsou šedé, ne­přá­telé ba­revní, a vybere všechny vaše pla­nety, klik­nu­tím po­šlete lodě na cizí pla­netu, pravým my­šít­kem je může poslat i na jinou vaši pla­netu v oče­ká­vání útoku. Me­zer­ník za­pau­zuje hru, r re­star­tuje mapu.)

V prů­běhu pro­gra­mo­vání mi došlo, že na tu velice pros­tou real-time kostru by se daly celkem snadno na­ba­lit pra­vi­dla kom­pli­ko­va­nější stra­te­gie, kde není třeba jen rychlý po­střeh a bles­ková ex­panze, ale i uva­žo­vání a plá­no­vání. Takže možná v bu­doucnu, pokud bude nálada, bude ak­tu­a­li­zace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz