k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

PZ Myers

25. 8. 2021 — k47

Vím, jdu s kříž­kem po funuse se zpož­dě­ním asi deset let, ale musím říct, že blog PZ Myerse je docela fajn čtení. Pro­fe­sor bi­o­lo­gie/ate­ista se v tex­tové formě spe­ci­a­li­zuje na idioty, lháře a pod­vod­níky, k nim při­hodí řádění ná­bo­žen­ských fa­na­tiků, kre­a­ci­o­nisty, pa­vědce, šar­la­tány a akty dal­ších po­dobně spe­ci­ál­ních je­dinců. Skoro vše to jsou věci, v nichž re­kre­ačně plavu nějaký ten pátek. A když říkám plavu, myslím tím mor­bidní zvě­da­vost hra­ni­čící s po­sed­lostí. Nemůžu se na­ba­žit, je to jako sle­do­vat srážku vlaků ve zpo­ma­le­ném filmu. Neměl bych, nedělá to dobře pro duši, ale nemůžu od­trh­nout oči. Jak se někdo může tak ka­ta­stro­ficky mýlit a přesto vše pro­hla­šo­vat s ta­ko­vou se­be­dů­vě­rou?

Jeden pří­klad: Aubrey de Grey. Pa­ma­tuju si ho z TED talku v dáv­ných dobách, kdy jsem TED talky bral vážně, ne jako ve­řej­nou men­tální mastur­baci, jejíž smysl je v tom, že si všichni zú­čast­nění při­pa­dají strašně chytří, ale nic se reálně ne­změní. Ok, tak tenhle de Grey není vý­zkum­ník dlou­ho­vě­kosti na prahu re­vo­luč­ního pro­dlou­žení délky lid­ského života, ale v pod­statě šar­la­tán a se­xu­ální pre­dá­tor. Další. Odsud to vypadá, že pocit vlastní moci s ne­chut­ným cho­vá­ním jde ruku v ruce.

On cel­kově Nový Ate­is­mus, k němuž se v za­čát­cích PZ hlásil, na­ra­zil kýlem na dno, dalo by se říct. Lídři se uká­zali jako mo­rálně kom­pro­mi­to­vaní; čtyři jezdci měli k osví­ce­nému vedení daleko, z Da­w­kinse se stal vzteklý buldog v kleci, který neumí nic jiného, než kolem sebe štěkat, Hit­chens stihl zemřít dřív, než zu­ři­vost po 9/11 kom­pletně vy­chladla a jeho kr­ve­lačné nad­šení do válek s mus­lim­ským světem ne­pů­so­bilo tak ne­lid­sky, Den­nett je stále ok, aspoň doufám, stál krok stra­nou epi­cen­tra, víc aka­de­mik než vůdce smečky, i když se ví, že na jeden TED letěl na palubě Ep­p­se­ti­novy lotia ex­press, a o Harri­sovi se radši ne­mluví. PZ z etudy Nového Ate­ismu a svém pů­so­bení v něm není nad­šený. V po­dobně kri­tic­kém duchu vyšlo ně­ko­lik článků a ty po­pi­so­valy hnutí a jeho de­gra­daci vý­hradně v od­stí­nech černé. Nový Ate­is­mus jako útočná tak­tika má ome­ze­nou ži­vot­nost, je­di­ným po­vo­le­ným aktem je na­pa­dat ira­ci­o­na­litu a ex­trémy ná­bo­žen­ství a i když jich je dost, pořád jde o ome­zený pohled na svět a pro­blémy, kterým čelíme. Když pak dojdou tyhle cíle, musí se najít nové, ať se děje, co se děje. Tak po­stupně došlo k fúzi s alt-right a in­tellectual dark web, což je docela jiná sorta lidí, než osví­cení hu­ma­nisté, za které se Nový Ate­is­mus rád přestro­jo­val.

Nicméně PZ je jeden z těch pří­čet­něj­ších, kteří zů­stali věrni prin­ci­pům hu­ma­nismu a skep­ti­cismu. Můj plán je teď pře­číst jeho blog od za­čátku do konce, všech 29000 článků za po­sled­ních 15.5 roku. Jo, nutno dodat, že PZ byl velice ak­tivní ve svém psaní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz