k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Usmívejte se, právě jste vrtění psi

10. 6. 2021 — k47

Před­stavte si si­tu­aci, kdy někdo postne mem (tech­nicky image macro) s malou bílou hol­čič­kou, který říká něco o tom, že ona není zod­po­vědná za ot­ro­kář­ství o nic víc než je jiná malá ja­pon­ská hol­čička za Pearl Har­bour. Ko­men­ta­riát jásá. To je ono! Tohle ko­nečně dává smysl! Zdravý rozum vítězí!

Ano, tvr­zení je prav­divé. Pro­blém je jenom v tom, že to nikdo ne­tvrdí. Nikdo neříká, že dnešní lidé jsou zod­po­vědní na něco, co skon­čilo před ~150 lety. To ne, ale stále to má dů­sledky, stále to for­muje spo­leč­nost a někdo stále be­ne­fi­tuje a někdo trpí. Když pre­misy nejsou prav­divé, ne­mů­žeme učinit lo­gický výrok im­pli­kací.

Tady je dů­le­žité po­od­ha­lit závoj a uvě­do­mit si, proč bylo tohle makro vy­tvo­řeno. Jaké je jeho fun­go­vání? Je to jed­no­du­ché: vy­tváří ne­přá­tele. Takové ne­přá­tele, kteří ve své aro­ganci a na­du­tosti můžou tvrdit něco takhle oči­vidně ne­smy­sl­ného. Z toho plyne, že zcela jistě nemají v úctě logiku® a rozum™. Pokud je to tak, jdou proti zá­kla­dům Zá­padní Ci­vi­li­zace©. Je to im­pli­citní pro­pa­ganda.

Nikdo, žádný or­ga­ni­zo­vaný proud spo­leč­nosti, kromě ne­přá­tel, kteří ne­e­xis­tují v pro­pa­gan­dis­tově hlavě, nic ta­ko­vého ne­tvrdí. Funkcí je vy­kres­lit opo­zici jako z prin­cipu ira­ci­o­nální, jako ne­lo­gic­kou bandu, která ničí za­běh­nutý řád™ a náš způsob života®. Pří­jemci mají pocit, že sle­dují vlákno logiky a rozumu, ale ve sku­teč­nosti šlápli do pasti kon­zer­va­tivní pro­pa­gandy (a když jsou v tom očiš­ťují ot­ro­kář­ství, pro­tože proč ne). Ta vy­tváří nové obrazy ne­přá­tel, de­fi­nuje cizí, proti kterým se vy­stra­šení lidé musí sjed­no­tit, pro­tože jde o hod­noty ci­vi­li­zo­vané spo­leč­nosti. A kdo jsou ti oni? V tomto pří­padě jde o cri­ti­cal race theory jako cha­padlo levice.

Za­čtěte se do to­ho­hle článku, po­sky­tuje pohled pod po­kličku:

[…] they are being pro­pa­gan­di­zed to that li­be­rals cooked up a twis­ted vision of Ame­rica, where all white people are told they are guilty of all racial crimes throu­ghout Ame­ri­can his­tory […] being told that cri­ti­cal race theory is one ten­tacle in a wide-ran­ging Mar­xist plot to un­der­mine the ca­pi­ta­list system

Cancel cul­ture zmi­zela, ná­hra­dou se stala CRT – nové jméno pro kul­turní mar­xis­mus, starého kon­zer­va­tiv­ního bubáka, který už příliš vyčpěl, příliš nasákl kon­spi­rač­ním odórem a už zdálky je vidět, že trochu na­hněd­nul.

Před chvílí letěla cancel cul­ture, ta už je nudná, musí se vy­hra­bat nový stra­šák.

Šílené, co? Lidé v naší malé ze­mičce se chy­tili do pasti Ame­rické kon­zer­va­tivní pro­pa­gandy. A víte co je ještě ší­le­nější? Všechny tyhle ohyzd­nosti se zpož­dě­ním pár let ve velkém dorazí i k nám, když kraj­ním po­li­tic­kým hráčům dojde, že je můžou s pár ob­mě­nami použít pro vlastní účely.


Jinak není to za­jí­mavé, že když někdo hla­sitě pro­hla­šuje, sle­duje jen a pouze rozum®, logiku™ a hod­noty zá­padní spo­leč­nosti©, vždy dojde k zá­vě­rům, které pod­po­rují to, v co už předem věří? Někdy to skoro vypadá jako kdyby ne­chtěl nabýt po­znání a ob­je­vit pravdu, ale jen po­tvr­dit své názory nebo ne­vě­domky sle­do­val ces­tičku, kterou pro něj někdo předem při­pra­vil a které vede přímo do na­stra­žené pasti.


+1: Takhle vypadá další mo­rální panika z pera ame­rické so­ci­álně kon­zer­va­tivní re­li­gi­ous right. Vždy je za tím strach, že něco bude jinak a to je špatně. Proto jsou Al­te­meye­rovy The Au­tho­ri­ta­ri­ans tolik re­le­vantní čtení.

+2: Jason Scott o mo­rál­ních pa­ni­kách.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz