k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Praktické šance

11. 2. 2021 — k47

Mám jeden pro­blém: Za­jí­mám se více o fak­to­idy než o oka­mžitě po­u­ži­telné in­for­mace. Je při­taž­livé si číst o me­cha­nismu vázání ko­ro­na­viru na ACE2 re­cep­tor, ale to jsou jen in­te­lek­tu­ální ku­ri­o­zity. Na život má mnohem menší vliv než tušit, jak velké riziko před­sta­vují určité ak­ti­vity.

V tomhle duchu mám dvě prak­tické otázky o dvou hy­po­te­tic­kých si­tu­a­cích:

  1. Někdo pro­je­vuje ne­u­r­čité symptomy re­spi­rační cho­roby. Jaká je šance, že jde o něco tri­vi­ál­ního a jaká je šance covidu?
  2. Někdo přišel do kon­taktu s covid po­zi­tiv­ním, zatím je bez symptomů. Jaké riziko před­sta­vuje pro ostatní?

Aspoň zhruba. Přesná čísla nejsou zas tak dů­le­žitá, stačí hrubý, řádový odhad.

K prv­nímu bodu: Dle ne­ko­nečné moud­rosti wi­ki­pe­die prů­měrný člověk do­stane na­chla­zení 2-3× ročně. Každý týden se tak v ČR nakazí asi půl mi­li­onu lidí. (Měl jsem za to, že běžné viry po­pu­lací jen pro­bublá­vají, ale ve sku­teč­nosti se po­pu­lací valí jako ob­rov­ská vlna.)

Po­slední dobou se covid testem pro­káže asi u 50000 lidí za týden. To je 10× méně než roční průměr na­chla­zení v prů­měr­ném roku. Ok, tohle by šlo použít jako hrubou kostru prav­dě­po­dob­nosti, na níž můžeme na­ba­lo­vat even­tu­a­lity a okol­nosti.

Jednou z nich je chřip­ková sezóna. Podle sta­tis­tik z USA v zim­ních mě­sí­cích na­chla­ze­ním trpí 50% lidí nad ce­lo­roč­ním prů­mě­rem. To trochu zlep­šuje šance pro ne­i­den­ti­fi­ko­va­ného usmr­kance. Na druhou stranu počet de­te­ko­va­ných pří­padů covidu je menší než počet sku­teč­ných pří­padů, což vy­chy­luje ja­zýčky vah na druhou stranu.

Navíc prů­měry z mi­nu­lých let ne­musejí mít velkou váhu. Si­tu­ace změ­nila cho­vání lidí a to má dopad na šíření virů v po­pu­laci. CDC hlásí, že chřip­ková sezóna se v USA prak­ticky nekoná. Další studie chřipku po­tvr­zují s tím, že určité re­spi­rační viry mají kom­pli­ko­va­nější prů­běhy. Epi­de­mi­o­lo­gická opat­ření je po­tlačí, ale dokáží se rychle vrátit. To při­náší další ne­známé do mého odhadu a ro­ze­vírá in­ter­val ne­jis­toty. Pokud je sou­časné roz­ší­ření rhi­no­viru nebo RSV mnohem menší, šance vy­pa­dají mnohem čer­něji.

S druhou otáz­kou, kdy víme, že došlo ke kon­taktu, ale symptomy zatím žádné, se to má takhle: Počet na­ka­že­ných je teď zhruba sta­bilní, R se ne­na­chází příliš daleko od hod­noty 1. Může se to brzo změnit, ale zatím to ±platí. Z toho plyne, že při po­hledu na celou re­pub­liku, jeden na­ka­žený musel v prů­měru na­ka­zit jed­noho dal­šího. Podle prů­zkumů medián je 6 pod­stat­ných kon­taktů týdně a jeden z těchto kon­taktů to dostal. V prů­měru. Takže 1/6? Možná. Zhruba.

Tohle numero mi ale sedí mnohem méně, při­padá mi ne­přesné, příliš va­ri­a­bilní, příliš ne­sta­bilní. Mnoho osob­ních fak­torů může vy­klo­nit váhy na jednu nebo druhou stranu: délka kon­taktu, in­ten­zita, místo, nosil roušku, re­spi­rá­tor, jak moc se chrání, jak moc se straní spo­leč­nosti atd. atd. atd. Medián je 6 kon­taktů, ale průměr je 13. Navíc k pře­nosu může dojít u jed­noho z men­ších okra­jo­vých kon­taktů, který měl jen smůlu. Jed­not­liví lidé můžou být vy­sta­veni ra­zantně vět­šímu nebo men­šímu riziku. Pokud máte lepší pří­stup a přes­nější čísla, po­dělte se.

Takže na­ko­nec jsem nějaké cifry vytáh' z party a i tyhle hrubé odhady po­slou­žily k roz­ho­do­vání, jak se chovat. Ohle­du­plně. Riziko vypadá malé, ale roz­hodně ne za­ne­dba­telné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz