k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Prach

13. 2. 2021 — k47

Už dlouho jsem ne­fo­til nic makro. Však víte: zima, mili-or­ga­nismy jsou buď za­lezlé nebo mrtvé, nic moc se ne­pro­me­ná­duje kolem. Pravda, v Cele se uká­zali mra­venci, asi je i na ně příliš kosa, ale ti jsou už hotoví.

Ne­zá­visle na tom mi pře­stá­vala psát klá­ves­nice laptopu. Závěje prachu se na­hro­ma­dily pod klap­kami tla­čí­tek, blo­ko­valy volný pohyb do té míry, že už ne­do­chá­zelo ke kon­taktu. Jediná jis­tota v životě, zdá se, je prach. Even­tu­álně pohltí všechno, naše naděje a sny. A klá­ves­nice, po­cho­pi­telně.

Prach. Vy­tr­vale se ge­ne­ruje kolem lidí, zdán­livě ex nihilo. Dle ne­ko­nečné moud­rosti in­ter­netů jde hlavně o mikro-vlákna látky a opa­dané buňky kůže. Makro da­guerro­ty­pie tomu od­po­vídá. Ma­ličká vlákna, velká část z nich černá, stejně jako barva mých triček, kusy jídla kdysi za­pa­dané do klá­ves­nice a nějaké vlasy. Ty takhle zblízka vy­pa­dají jako dráty, i když mají na šířku jen něco kolem 100 μm.

Jako vždy svět pod drob­no­hle­dem je ne­sku­tečně za­jí­ma­vější, než se na první pohled může zdát. Já si z dnešní ex­kurze do mi­ni­a­turní di­menze odnesl pocit, že in­ves­tice do HEPA filtru nemusí být vůbec špatný nápad.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz