k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Žádná párty pro muže z jeskyně

23. 5. 2021 — k47

Jediná bez­pečná party je ta, kde všichni ostatní jsou dok­toři, uči­telé nebo krusta po­pu­lace 60+. Jen tihle budou už oč­ko­vaní a riziko smr­tel­ných ná­sledků se blíží nule. Ne úplně nulové, pro­tože když večer do­sáhne vr­cholu a horda na­li­tých dok­torů vy­táhne skal­pely a začnou si na­vzá­jem pod­ře­zá­vat vazy v ko­le­nou, určité škody se do­staví.

Jinak když na oslavě na­ra­zíte na dok­tora, držte se ho. Pár drinků a začne vy­prá­vět o před­mě­tech, které vytáhl lidem z růz­ných těl­ních otvorů a o udá­va­ných dů­vo­dech, proč a jak se tam zmí­něné ob­jekty do­staly. Nejdřív po­čkejte rok nebo dva, než z hlavy do­sta­nou fla­shbacky na stodva­ceti­ho­di­nové směny na covid od­dě­le­ních a až potom. Svět se změnil, musíme se při­způ­so­bit.

Změny na­staly i pro mě, když jsem začal žít jako muž z jes­kyně, který kon­zu­muje po­tra­viny pouze dle velice strikt­ního režimu, a ještě jsem ne­při­šel na způsob, jak to sklou­bit s ob­čas­nou osla­vou. Jak vy­po­řá­dat hé­do­nis­mus s as­ke­tis­mem? Když ne­platí žádné vý­jimky a ne­e­xis­tuje žádný cheat day, moc to do sebe ne­pa­suje.

Dávám si vždy tři velká jídla denně: v po­ledne, ve čtyři a v osm, nikdy ani o minutu dřív, občas poz­ději, ale nikdy ne­před­bí­hám. Mimo mě jen rost­lin­nou stravu. To se moc nehodí. Navíc vět­šinu pokrmů ser­ví­ro­va­ných v kon­textu oslav stejně nejím. Pří­roda a evo­luce nám na­dě­lila ši­kovný de­tek­tor ka­lo­rií, cukru a tuku. Čím víc má jídlo těchto složek, tím lépe chutná, obecně řečeno. Zá­ro­veň to po­sky­tuje jed­no­du­chý klíč, čemu se vy­hý­bat, pokud chcete i v bu­douc­nosti vy­slo­vit „prů­chod­nost“ a „ar­te­rií“ v jedné větě a nelhat. A přesně to jsou pokrmy o kte­rých se před­po­kládá, že jsou po­ža­do­vané u pří­le­ži­tosti or­ga­ni­zo­va­ného ob­žer­ství. Všechno je to nějak kom­pli­ko­vané. Do toho nechci, abych byl ten divnej týpek, pro kte­rého se musí dělat extra buřty (ok, špatné při­rov­nání, uze­ni­nám se vy­hý­bám). Tady máme jídlo pro nor­mální lidi a tady na kraji stolu porce pro našeho muže z jes­kyně. Ve finále je mi ale celkem jedno, co jím a jestli porce do­stává ně­ja­kým stan­dar­dům oče­ká­vání, a tak můžu sedět v rohu a spo­ko­jeně se cpát oko­ra­lým chle­bem a raj­čaty.

Další sa­mo­stat­nou otáz­kou je pak chlast. V každé kapce se skrývá pře­kva­pivě mnoho ka­lo­rií – 7 ka­lo­rií v gramu čirého al­ko­holu, jen o chlup méně než 9 ka­lo­rií v gramu čis­tého tuku, který v ener­ge­tické hus­totě hraje na­prostý prim. A to je čirý al­ko­hol, pivo & po­dobné nápoje v sobě mají mnohem víc ener­gie, než by od­po­ví­dalo pro­cen­tům al­ko­holu, kvůli cukrům. Takže ty taky vy­pa­dá­vají. Nechci a nebudu je pít.

Jediné, co zbývá je pařit stylem ge­ne­rála Rip­pera z Dr. Stran­ge­love: čirá voda na­mí­chaná s čirým al­ko­ho­lem. To samo o sobě není úplně špatné kombo, co se ceny per pro­mile v krvi týká, min/max pří­stup ke věcem, které se vět­ši­nou ne­op­ti­ma­li­zují. Navíc, pro­tože jinak téměř vůbec nepiju, stačí velice málo, abych začal blá­bo­lit o kon­spi­raci s flu­o­ri­dací vody za­tímco po­sí­lám ima­gi­nární bom­bar­déry nad so­vět­ský svaz shodit ja­derné nálože.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz