k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Otázka inteligence

26. 1. 2021 — k47

Kdysi jsem tu nahlas dumal1 , jak asi vní­mají svět lidé s velice nízkou nebo naopak velice vy­so­kou in­te­li­gencí. Dumání se točilo hlavně kolem toho, že si to ne­do­kážu před­sta­vit, pro­tože mi chybí per­spek­tiva dru­hého.

Ale shodou náhod jsem se dostal k někomu, kdo to­muhle tématu rozumí z aka­de­mické pozice (a ne jen jako di­le­tant s wi­ki­pe­dií). Budu pa­rafrá­zo­vat, pozor na to, ale jestli jsem to dobře po­cho­pil, lidé s velice nízkou in­te­li­gencí svět vní­mají jako děti. Hra­nice ne­do­statku chyt­rosti je ne­přesná, nicméně nemám na mysli sou­sedku, stu­pidní a plnou žluče, ale někoho ještě prost­šího. Někoho jako dítě. Stále, ten příměr ne­po­sky­tuje per­spek­tivu dru­hého, ale aspoň se o tom dá snáz uva­žo­vat. S malými dětmi máme víc zku­še­ností. Jsou prosté, chápou svět v hrubých, zjed­no­du­še­ných ob­ry­sech a to, čemu ne­ro­zumí je příliš ne­za­sa­huje. Ne­vě­domé ve vlast­ním stavu.

Na druhou stranu lidé velice in­te­li­gentní ne­vy­ni­kají ve všech aspek­tech in­te­li­gence na­jed­nou, ale jen v ně­ja­kém spe­ci­fic­kém. In­te­li­gence je mnohem kom­pli­ko­va­nější, než se z prosté me­t­riky IQ může zdát. Sa­motné IQ zna­mená jen málo a samo o sobě není uži­tečné. Testy in­te­li­gence zkou­mají bohaté formy ko­gni­tiv­ních schop­ností člo­věka a nejde jen o lo­gické hla­vo­lamy. Men­tální ak­ti­vitu ovliv­ňuje celá řada kvalit, třeba prostá paměť. Jak dob­rého pa­ma­to­váka má člověk, ovlivní jeho dušení výkony, stejně jako plejáda dal­ších fazet. WAIS, jeden z testů po­u­ží­va­ných v psy­cho­lo­gické a psy­chi­at­rické praxi, měří čtyři hlavní ob­lasti. Podle wi­ki­pe­die to jsou Verbal Com­pre­hension, Per­cep­tual Re­a­so­ning, Wor­king MemoryPro­ces­sing Speed. Vzít potom vý­sled­nou ana­lýzu a všechny vý­sledky zprů­mě­ro­vat do jed­noho čísla, jímž se můžete vy­ta­ho­vat, nemá velkou hod­notu. Jen čle­nové Mensy si honí IQ.

Navíc, co by vlastně IQ měřilo? K čemu by bylo? Pro­tože když ho ne­po­u­ži­jeme pro před­po­věď ostat­ních sku­teč­ností života, je sebe-re­fe­renční. IQ měří IQ a není k ničemu, neříká nic kromě toho, jak dobře člověk dokáže plnit testy na­vr­žené pro měření téhle me­t­riky. Je nutné ho použít pro stu­dium ex­ter­ních sku­teč­ností, na­pří­klad prav­dě­po­dob­nost při­jetí na vy­so­kou školu, výši příjmu, délku dožití nebo spo­ko­je­nosti v životě, aby to něco zna­me­nalo. Bez toho jde o na­ho­dilý test.

S tímhle vším na mysli je pak celkem snadné si před­sta­vit vysoce in­te­li­gent­ního člo­věka, který vyniká ve spe­ci­fické ob­lasti. Celkem snadné. Pořád před námi stojí pře­kážka per­spek­tivy, ale člověk s fe­no­me­nální pamětí, kdo dokáže od boku ci­to­vat kla­sic­kou li­te­ra­turu? Nebo někdo s velkou pra­covní pamětí, kdo na­jed­nou v hlavě pojme víc než kla­sické 5+2 věci a snáze najde více vzá­jem­ných spo­ji­tosti? To si docela dobře dokážu před­sta­vit.


+1: Pokud se dá na IQ testy při­pra­vit, a ono se dá, dále to zpo­chyb­ňuje otázku, co se vlastně měří. Pů­vodní ideou bylo vy­čís­lení ně­ja­kého la­tent­ního uni­ver­zál­ního fak­toru in­te­li­gence, ale při roz­díl­ných vý­sled­cích na zá­kladě pří­pravy to vypadá jako, že se měří míra pří­pravy na po­dobně for­mu­lo­vané úkoly nebo přímo schop­nost řešit IQ testy a to je něco docela jiného.


  1. Nemůžu najít kde přesně se to píše. Tohle začíná být ne­ú­nosné, už nemůžu najít re­fe­renci ve vlast­ních li­ta­ni­ích. Soubor s ak­tu­a­li­za­cemi k47čky od za­čátku as­cii­blogu před čtyřmi roky má 480 tisíc slov na délku a najít v tom moři textu od­sta­vec, který není svá­zaný s uni­kát­ním klí­čo­vým slovem, se stává pro­blé­mem. Mírně řečeno. Sy­no­nyma se s Ctrl-F (nebo / ve vimu) ne­ka­ma­rádí. Chtělo by to sé­man­tické fuzzy hle­dání nebo aspoň ex­plozi sy­no­nym z word2vec modelu. (Do­da­tek: Možná jsem měl na mysli tohle.)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz