k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Odkudkoli

27. 2. 2021 — k47

Ge­ne­rá­tory sta­tic­kých webů. Všichni je mi­lu­jeme, všichni je ne­ná­vi­díme. Tedy men­šina je po­u­žívá, mi­no­rita ne­snáší, pro zbytek světa mají stejný význam jako chřest. Dá se po­ho­dlně exis­to­vat bez ak­tivní par­ti­ci­pace ve zmí­ně­ných per­verz­nos­tech. K47čka a půl tuctu dal­ších webů z mojí dílny běží na vlas­to­ručně upe­če­ném ge­ne­rá­toru. Je tak jasné, do jakého táboru patřím.

In­ter­ne­tem koluje vtip o tom, že když někdo dlouze & de­tailně opi­suje ela­bo­rátní setup, jak má na­sta­vený proces ge­ne­ro­vání a ak­tu­a­li­zace blogu (pu­b­li­kace po pushi do gitu, CI, github acti­ons, CDN, „cloud“, všechno), napsal všeho všudy 21 článků a ne­za­ne­dba­telné množ­ství z nich je právě o onom setupu. K tak prťavé webové pre­zen­taci není třeba ta­jemné za­ří­ká­vání kyber-mágů, stačí vy­tvo­řit tex­tový soubor, nahoru napsat <html> a na­cva­kat to v nahém HTML (pak přidat RSS, to je nutné). Když chce člověk něco sku­tečně napsat a sdělit, víc není po­třeba. Ne­vý­ho­dou je mi­ni­mum po­zér­ství & chy­bě­jící techno-onanie. Nic pro pří­četné, kteří chtějí mít sta­tický blog, pro­tože je to in, ale ne­chtějí blo­go­vat.

Nebo použít wor­d­press a být s tím hotový, jako člověk jehož zdravý rozum nebyl ero­do­vaný techno-fe­ti­šis­mem. Proč ne, že jo?

U mě to všechno jede dost ar­chaicky. Mám tex­tové sou­bory s webem na disku a pro­gram, který vy­ge­ne­ruje web a na­hraje ho na web. Data leží v git re­po­zi­táři kvůli syn­chro­ni­zaci mezi ně­ko­lika stroji. Repo je zcela lo­kální, žije jen na pár po­čí­ta­čích a hro­madě usb fla­shek, nikdy nebylo uchvá­cené černou dírou gi­thubu, proč taky? Git ale ne­hraje žádnou roli v „deploy“ pro­cesu, jak se říká v han­tý­rce hi-tech po­ma­tenců, od­ko­je­ných čirou ide­o­lo­gií si­li­con valley (kdy pro­blém vede ke start-upu a vý­sled­kem je hro­mada peněz na­místo free soft­ware apli­kace z nichž by be­ne­fi­to­vali všichni). Na­hrá­vání sa­motné běží přes FTP, pro Kris­tova kolena! Au­to­ma­ticky, ale pořád 50 let starým pro­to­ko­lem, který pomalu dožívá a už se jen čeká, kdy ho budeme moci od­po­jit z pří­strojů.

Co na tom může být slo­ži­tého? Něco napíšu ve vimu, :w, v ter­mi­nálu pub, enter, hotovo. Čas dělat něco dal­šího. Jde jen o byznys mezi mnou a tímhle web­ser­ve­rem.

Jeden ar­gu­ment, který za­znívá pro kla­sické dy­na­mické weby s ad­mi­nis­trací, je tvr­zení, že na něj můžeme psát, ak­tu­a­li­zo­vat ho a spra­vo­vat od­kud­koli na světě. Z ja­ké­ho­koli pří­stroje, z ja­ké­ho­koli kon­ti­nentu, možná i z po­vrchu měsíce. Kdo ví?

Ano, ale…

Ne­chápu tyhle ar­gu­menty mo­bi­lity, že jedině když je celá apli­kace na ser­veru nebo v „cloudu“, jako v pří­padě wor­d­presu nebo výše na­črt­nu­tých hrůz bi­zar­ních pře­káž­ko­vých drah, můžu s tím pra­co­vat od­kud­koli, jinak ne. To by byla pravda, kdyby každý z nás ne­no­sil malý po­čí­tač v kapse.

I se sta­tic­kým uspo­řá­dá­ním bez vý­po­moci „cloudu“, kdy mám data i pro­gram u sebe, nic ne­brání ak­tu­a­li­zaci od­kud­koli ze světa, všechno se vejde na te­le­fon. Nic kromě pros­tého faktu, že uza­vřené nebo při­nej­lep­ším polo-ote­vřené plat­formy mo­bil­ních te­le­fonů za­ne­vřely na své kořeny jako uni­ver­zální po­čí­tače a zmor­fo­vali se do glo­ri­fi­ko­vané metody, jak k uži­va­te­lům tlačit re­klamu a in­va­zivně je u toho sle­do­vat pro­střed­nic­tvím close source apli­kací. Je to po­čí­tač a vůbec ne špatný. Top modely, které ně­kteří blázni s větší mírou dis­po­na­bilní ho­to­vosti než rozumu, nosí v kapsách, můžou mít větší surový výkon než desktop na kterém tohle píšu. Pro­blém není vý­po­četní hard­ware, pro­blé­mem je všechno ostatní, hlavně před­sta­vi­vost. A soft­wa­rová re­a­lita, kon­ti­nu­álně bu­do­vaná pro svět s di­a­me­t­rálně od­liš­ným roz­lo­že­ním sil, která má pro­blém ko­mu­ni­ko­vat se svým bez­pro­střed­ním okolím a snáze mluví se ser­ve­rem na druhé straně pla­nety.)

Všechno po­třebné už roky nosíme v kapsách, není po­třeba do toho za­ta­ho­vat ser­very tře­tích stran. Já a cílový web­ser­ver. Takový byl ori­gi­nální slib in­ter­netu, zbavit se pro­střed­níků, pro­tože je v prin­cipu ne­po­tře­bu­jeme. Dráty vedou ode mě do kaž­dého místa pla­nety. Ar­gu­ment od­kud­koli nedává smysl. Od­kud­koli si nosíme v kapsách.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz