k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nachlazení a zinek

18. 1. 2021 — k47

V roce 2020 jsem nebyl ani jednou ne­mocný. Pro­tie­pi­de­mická opat­ření fun­gují. Byly tu určité jiné věci, ale žádná in­fekce re­spi­rač­ního sys­tému. Hor­ního, dol­ního nebo ja­ké­ho­koli jiného. Lidé jsou od­porné in­ku­bá­tory pa­to­genů a čím víc (nebo chytřeji) se vy­hý­báte kon­taktu, tím men­šímu riziku se vy­sta­vu­jete.

Na druhou stranu letos trvalo jen 18 dnů, než se to změ­nilo. Ko­ro­na­vi­rová obe­zřet­nost po­le­vila + zdá se, že lidé jinak vní­mají riziko ze­vnitř a zvenčí. Vnitřní kruh, rodina, sku­pina přátel atd. je vždy po­va­žo­ván za čistý, ne­před­sta­vuje zdroj rizika a proto s ním na­klá­dají jinak, než s iden­tic­kou si­tu­ací, která pra­mení zvenčí. Když má blízký/známý ne­u­r­čité symptomy, nej­spíš to bude jenom pitomé na­chla­zení a není třeba se distan­co­vat, po­tkáme se s ním, proč ne, potká rodiče, je to jenom nudle, to přejde, v pod­statě udě­lají všechno ne­dba­lého, jen když se to týká členů vnitř­ního kruhu. Pak když jsou všichni ne­mocní, dou­fejme že jen rhi­no­vi­rem a ne ko­ro­na­vi­rem, víme jak to začalo, odkud se to vzalo, jaké kroky vedly k one­moc­nění všech a by sta­čilo udělat, aby si teď při­pa­dalo mi­zerně o něco méně lidí. Není to záhada, jenom ze­vnitř to ne­vní­máme tak hro­zivě i když sta­tis­tika je stejně ne­vy­bí­ravá jako při kon­taktu zvenčí.

Ok, není to nic váž­ného, nemám v plánu umřít, tedy roz­hodně ne nad prav­dě­po­dob­nost 1:1500 za rok nebo kolik je v mojí věkové sku­pině.

Když jsem se začal cítit mi­zerně, začal jsem hledat útěchubibli wi­ki­pe­dii, kon­krétně, co na symptomy na­chla­zení zabírá. Není to vi­ta­mín C ale zinek. Do­plňky zinku v dáv­kách pře­sa­hu­jí­cích 75 mg/den, které začnou do jed­noho dne po prv­ních pro­je­vech nemoci můžou ukous­nout jeden den z trvání symptomů na­chla­zení. Po­tlačí zá­nět­li­vou reakci a zpo­malí za­byd­lo­vání viru v re­spi­rač­ním epi­telu. Když se budu cítit mi­zerně o jeden den méně, beru to.

Na­proti tomu vi­ta­mín C nedělá nic, když ho do sebe člověk začne sypat až v den, kdy se ozve škrá­bání v krku a tep­lota. Nic. Nijak ne­po­může. Na druhou stranu lidé, kteří ho berou pra­vi­delně, mívají na­chla­zení o něco málo kratší a o něco málo lehčí. Pra­vi­delně. S na­chla­ze­ním je už pozdě a ne­zá­leží jak moc babská daná rada je.

Do­po­ru­čená denní dávka vi­ta­minu C se po­hy­buje mezi 60 a 100 mg. Takové množ­ství je v 200 gra­mech po­me­rančů, 400 gra­mech man­da­ri­nek nebo 2 kil jablek. V po­me­ran­čích to vyjde na ~8kč/den, v ce­laskonu míň než korunu.

Takže jo, zinek mě vy­kurý­ruje a když ne, tak v pří­kladu sy­me­t­rie osudu skon­čím v zin­kové rakvi.


+1: Tohle

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz