k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mrtvý pixel

10. 4. 2021 — k47

Co může být hor­šího než mrtvý pixel na mo­ni­toru? Zlo­mená noha, smrt blíz­kého, ce­lo­svě­tová pan­de­mie. Ok, špatný za­čá­tek. Tak znova. Vadný pixel je jedna z těch věcí, které jsou i přes svou tri­vi­a­litu pře­kva­pivě otravné. Pořád tam je, čeká na vás a i když si to ne­u­vě­do­mu­jete, váš mozek o něm ví.

Na­mí­řil jsem na něj marko ob­jek­tiv, abych zjis­til jak vypadá zblízka. Proč ne, žejo. LCD dis­pleje mají tu vlast­nost, že se dá ostřit do určité hloubky. Z určité vzdá­le­nosti je patrná tex­tura mat­ného po­vrchu dis­pleje, po posunu o pár de­se­tin mi­li­me­tru vy­skočí de­taily jed­not­li­vých RGB světý­lek a po dalším po­po­str­čení o další zlomek mi­li­me­tru se objeví ta­jem­ství.

Podle pro­porcí to skoro vypadá jako nějaký mikro-brou­ček. Na délku 0.4 mm, na šířku 0.13 mm, po stra­nách něco, co by mohly být nohy.

Ve­li­kost se zjistí snadno, když je re­fe­renční matice sou­částí fi­nální kom­po­zice, na­proti tomu za­ost­řit před­sta­vuje pro­blém. Široký 16 mm ob­jek­tiv takhle blízko ne­za­os­t­řuje na rovinu, ale vy­pouklý povrch a přední sklo se prak­ticky dotýká po­vrchu dis­pleje.

Možná na­ko­nec nejde o závadu mo­ni­toru, jen jakýsi or­ga­nis­mus se vklí­nil mezi vrstvu LCD bli­ká­tek a pod­sví­cení za ní, tam se roz­hodl zemřít, jeho tělo blo­kuje pod­sví­cení a to vypadá jako mrtvý pixel.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz