k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Mohli jste to kdykoli zastavit

8. 1. 2021 — k47

Trum­po­vci vzali Ka­pi­tol útokem, soc-nety si začaly sypat popel na hlavujed­nají. Se zpož­dě­ním pou­hých čtyř let.

Trump roky le­gi­ti­mi­zo­val alt-right, neo-na­cisty, white supre­ma­cist lůzu, ak­ce­le­ra­ci­o­nisty prahnoucí po ob­čan­ské válce, ale nic se nedělo. Very fine people on both sides. Všechno bylo v po­řádku. Si­tu­ace se změ­nila, až když došlo k ob­lé­hání Ka­pi­tolu, ide­ál­ního před­voje puče, zcela po­há­ně­nému trum­pov­skými lži, kon­spi­rač­ními te­o­ri­emi a kom­plet­ním po­hr­dá­ním ja­ký­mi­koli prin­cipy. Trump je člověk, který zničí cokoli a ko­ho­koli, když v tom vidí nějaký osobní přínos. Nebo je to zá­bavné. Nebo tu to dodá pocit moci. Non plus ultra bull­shit artist tak dlouho ječel o vo­leb­ním pod­vodu, až ho začal páchat sám. Tak dlouho sli­bo­val udělat ame­ric­kou skvě­lou, až ji dohnal na práh po­vstání a poslal ji na tra­jek­to­rii se­sa­zení z pozice vel­moci číslo jedna.

Všechna přání se na­ko­nec splní a každý do­stane, co si za­slouží.

Zuck po­ví­dal, že je „sad­de­ned by this mob vi­o­lence“. Hmm, pěkný. Kdyby tak jenom mohl něco udělat dřív? Kdyby jen osobně ne­za­sta­vil snahy, které tomu mohly pře­de­jít? Kdyby jen zuck nebyl po­kry­tecký spin-doktor, který udělá cokoli, aby jeho sle­do­vací be­hemót měl volnou ruku a pre­fe­renční za­chá­zení. Se slzou v oku změní notu, až když do­slova hrozí roz­bití de­mo­kra­tic­kého sys­tému. Jaké hr­din­ství. Jaká pro­zí­ra­vost. Roky při­hlí­žel proudům vit­ri­olu a to­xic­kým kon­spi­ra­címviděl jen stou­pa­jící en­gejdžment.

Akce proti pra­vi­co­vým de­ma­go­gům by zna­me­nala nař­čení z cen­zury, z pod­leh­nutí cancel cul­ture. Víte, co je ul­ti­mátní cancel cul­ture? Když se vám nelíbí vý­sle­dek voleb tak strašně moc, až z toho máte raněné city a roz­hod­nete se ob­sa­dit cen­t­rum státní moci, za­sta­vit de­mo­kra­tický proces a silou pro­sa­dit kan­di­dáta, který se vám líbí. Někde se tomu říká puč, jinde po­vstání.

Nemůžu se dočkat, až si přečtu nekro­log jako byl tenhle, jen s Trum­pem v hlavní roli. He was a loser.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz