k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mitochondrie

3. 2. 2021 — k47

Dnes něco pro lidi a trans­foby, kteří trvají na tom, že exis­tují jen dvě po­hlaví a pří­roda je striktně bi­nární přesně podle pra­vítka.

Mi­to­chon­drie. Všichni je máme, všichni je mi­lu­jeme. Když říkám všichni, myslím eu­ka­ry­otní or­ga­nismy; včely, houby, Linus Tor­valds, všichni. Tyhle bu­něčné motory nesou vlastní frag­ment DNA a dědí se vý­hradně po matce. Sper­mie jako správná buňka eu­ka­ry­ot­ního or­ga­nismu je nese také, ale jsou sou­stře­děny v její zadní části, která se do va­jíčka ne­do­stane. Otec tudíž předá jen svůj ba­lí­ček bu­něčné DNA, mi­to­chon­dri­ální zů­stane po matce. To umož­ňuje ex­tra­po­lo­vat lidské rodové linie do temné prehis­to­rie s tím, že někde daleko v mlhách času musí exis­to­vat mi­to­chon­dri­ální Eva do které se sbí­hají všechny naše ro­dokmeny.

Všechno tohle vypadá krásně až na to, že to není pravda. Roz­hodně nejde o úplný popis re­a­lity. Velice zřídka do­chází k pře­nosu mi­to­chon­dri­ální DNA z otce na po­tomky.

Tady se do­stá­váme k tomu, co mě na­prosto fas­ci­nuje. Život není bi­nární a pří­roda pa­sivně dělá všechno, jen když to fun­guje. Pokud jsem to dobře po­cho­pil, u ně­kte­rých lidí, pouhé hrstky, byly na­le­zeny ot­cov­ské mi­to­chon­drie v části těla nebo v ur­či­tém typu tkání, ve zbytku těla měly ty od matky. Při oplod­nění se otcovy mi­to­chon­drie do­staly do určité části buňky a odtud jen do jedné půlky při dělení a pak při další di­fe­ren­ci­aci jen do ur­či­tých tkání. Ve sper­mii se na­chází asi 100 mi­to­chon­drií, ve va­jíčku 100000, takže „kon­ta­mi­nace“ nemůže být velká. Do­slova ná­hodná pozice chuchvalců mo­le­kul v buňce ovlivní celého bu­dou­cího člo­věka ne­před­ví­da­tel­ným způ­so­bem. Je to jako velký třesk – ma­ličké fluk­tu­ace v pr­votní mi­k­ro­sko­pické fázi se roz­táh­nou do makro­sko­pic­kého mě­řítka. Vý­sled­kem je je­di­nec, který ne­od­po­vídá pouč­kám o tom, jak se pří­roda chovat, které jsme se učili ve škole, přesto je to člověk, jako já nebo vy.

Pří­roda je ul­ti­mátní uti­li­ta­ri­a­nistka. Co fun­guje, zů­stane. Ne­za­bývá se etikou, nemá mo­rálku, neplní plán, ne­pod­léhá ide­o­lo­gii, ne­snaží se o do­ko­na­lost, o přesné od­dě­lení ka­te­go­rií, jen plyne a my jsme vý­sled­kem hodu jejích kos­mic­kých kostek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz