k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Memetická choroba

1. 5. 2021 — k47

Před­stavte si cho­robu, která po in­fekci způ­sobí, že na­ka­žený člověk nevěří v její sa­mot­nou exis­tenci. Nevěří, že je na­ka­žen a navíc popírá, že by cho­roba jako taková vůbec exis­to­vala. Nejde o myš­lení zkrou­cené kon­spi­rač­ními te­o­ri­emi, ale o efekt sa­mot­ného viru, chlad­nou lo­gi­kou evo­luč­ních pro­cesů vy­pi­lo­vaný tak, aby usnad­nil jeho další šíření.

Něco jako vzteklina: Ta se šíří sli­nami, často po­kou­sá­ním zví­ře­tem. Její nákaza vyvolá vy­so­kou agre­si­vitu, tak zvýší šanci po­kou­sání, virus může skočit na další oběť a všechno krásně fun­guje. Krásně z po­hledu logiky evo­luce, kde platí jediné: Co fun­guje, zů­stane.

Před­stavte si něco na ten způsob, jen po­ně­kud ra­fi­no­va­něj­šího, méně oči­vid­ného, co ne­končí změnou osob­nosti, agre­si­vi­tou, pa­ra­lý­zou a téměř sto­pro­centní smrt­ností. Něco, co není na první pohled vidět a člověk si stále za­chová své ko­gni­tivní schop­nosti a může fun­go­vat ve spo­leč­nosti, jen má slepou skvrnu, co se viru týče.

Pre­ce­dent exis­tuje. Pa­ra­zi­tická houba in­fi­kuje mozek mra­vence a změní jeho cho­vání ta­ko­vým způ­so­bem, aby to svěd­čilo ži­vot­ním pod­mín­kám fun­gusu, nikoli hmyzu. Začne se loudat ve vlhkém pro­středí půdy pra­lesa a na­ko­nec se za­kousne do listu a čeká, až ho houba zcela pro­roste. (Mi­mo­cho­dem, tohle je body horor par ex­cellence — gro­teskní po­ru­šení in­te­grity těla tak kom­pletní, až se mi z něho dělá zle.) Mra­ve­nec se stal růsto­vým médiem své houby, jeho mozek není jeho, byl uchvá­cen ex­ter­ním agen­tem. Po­cho­duje podle cizího rytmu, ne pro vlastní pře­žití nebo pře­žití svého druhu.

Jeden takový virus jsme měli. Ko­ro­na­vi­rus. Ne úplně, po­cho­pi­telně. Virus ne­mě­nil cho­vání lidí atakem na jejich cen­t­rální ner­vo­vou sou­stavu, přesto došlo k masiv­ními po­pí­rání exis­tence nebo zleh­čo­vání ná­sledků, což na­po­mohlo jeho dal­šímu šíření a výskytu nových mutací. Ko­ro­na­vi­rus svou in­ten­zi­tou trefil ide­ální roz­mezí, není příliš slabý na to abychom ho mohli opráv­něně ig­no­ro­vat jako další otravné na­chla­zení, ale zá­ro­veň není tak oči­vidně ne­bez­pečný, že každý oka­mžitě po­chopí, že s tímhle si ne­mů­žeme ani v nejmen­ším za­hrá­vat a oka­mžitá akce je nutná. V mís­tech, kde se to roz­jelo ve velkém a nové mutace řádí, dnes v Bra­zí­lii a Indii, se názor může lišit, přesto se dá han­dr­ko­vat, že to není tak strašné, že X, Y a Z jsou horší a po­dobné šmucle­ro­vosti (mi­mo­cho­dem, letos chřipka zmi­zela, covid zabíjí dál). Pro­tože ná­sled­kem nejsou pa­ra­ly­zo­vané nebo mrtvé děti, na­pří­klad, lidé to nemusí brát zas tak vážně a virus má volné ruce v dalším šíření.

Pří­činy mar­gi­na­li­zace nebo rovnou po­pí­rání bují buď přímo z pod­houbí kon­spi­rač­ních teorií, kde platí, že když někdo uvěří jedné, uvěří všem. Když je za sou­časný stav někdo zod­po­vědný a nejde jen o krutou hříčku náhody, můžeme viníka najít a při­nu­tit, aby zjed­nal ná­pravu. Z té pozice je pak snadné udělat krok k tomu, že Bill Gates dává do vakcín mi­k­ro­čipy a zá­ro­veň věřit, že covid je symptom 5G sítí na­plá­no­vaný OSN ve snaze snížit svě­to­vou po­pu­laci. Každý další krok je učiněn proto, že nová kon­spi­rační teorie pod­po­ruje to, čemu člověk už věří. Ne­přímo vyvěrá ze snahy najít rov­no­váhu ve světě na­jed­nou rozko­lí­sa­ném i za cenu za­pření sku­teč­nosti.

A teď si před­stavte virus, který tohle všechno dělá přímo, hříčka mutací genomu ja­ké­hosi za­po­me­nu­tého vi­ro­vého kmene způ­sobí, že pro­nikne do mozku, ale in­fi­kuje jen spe­ci­fic­kou oblast a čirou ná­ho­dou, konec konců evo­luce je jen shoda náhod pro­setá sítem pře­žití, po­tlačí kri­tické myš­lení a zpra­co­vání in­for­mací ta­ko­vým způ­so­bem, že na­pa­dený pře­stane věřit. Ve virus, v nemoc, ve vlastní nákazu. Takový pa­to­gen oka­mžitě získá masivní evo­luční výhodu proti ži­vo­čiš­nému druhu, který ko­mu­ni­kuje, a může se šířit dál. Čím víc lidí je na­ka­ženo, tím více sílí hlas, že virus vůbec ne­e­xis­tuje. To by byl sku­tečný me­me­tický virus.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz