k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Magie

24. 1. 2021 — k47

Před pár dny se mi pro­hnala hlavou tahle teze: Kdyby magie exis­to­vala ve sku­teč­ném světě, byla by po­u­ží­vána ke všed­ním, oby­čej­ným & nudným účelům. Její apli­kace v boji & dob­ro­druž­ství by před­sta­vo­valo jen zcela mar­gi­nální mar­gi­ná­lium.

Tady musím říct, že fan­tasy žánru se ak­tivně vy­hý­bám, tak nevím, co letí & jak se k tomu kdo po­sta­vil. Ne­po­chy­buji, že celá plejáda autorů pro­zkou­mala téma vě­ro­hod­ného po­u­žití nad­při­ro­ze­ných schop­ností v uvě­ři­tel­ném světě z všech před­sta­vi­tel­ných úhlů. Ale jak říkám: fan­tasy nečtu & tak mi ne­zbývá než divoce spe­ku­lo­vat.

Když bych vzal ty­pický fan­tas­tický pozdní stře­do­věk, lidé by v něm ma­gické síly vy­u­ží­vali hlavně pro zábavu a práci. Mág by ne­vy­tvá­řel ohnivé koule, aby jimi za­vraž­dil jiného člo­věka, ale aby dosáhl do­sta­tečně vysoké tep­loty v peci pro tavení železa nebo něco na ten způsob. Po­u­žití v boji by bylo dru­ho­řadé. Dovedu si před­sta­vit, že by nad­při­ro­zeno hrálo mnohem větší roli ve výrobě a ob­chodu – pra­co­vat rych­leji, lépe, snést velkou námahu, ne­pří­z­nivé pod­mínky a tak po­dobně.

Žádné záhady nad­při­ro­zena, žádný velký ne­pří­tel, re­a­lita zcela bez vzru­šu­jí­cích im­pli­kací. Magie by před­sta­vo­vala jen další schop­nost, která najde uplat­nění v kaž­do­den­ním životě a/nebo v in­dustri­ál­ních pro­ce­sech. Cynik by si jistě dovedl před­sta­vit nad­při­ro­zeno roz­dr­cené po­dráž­kou ka­pi­ta­lismu nebo něco na ten způsob.

A pak je tu uni­ver­zální pra­vi­dlo číslo jedna: Když něco může být po­u­žité v se­xu­ál­ním kon­textu, bude to tak po­u­žité. Nad­při­ro­zené schop­nosti ne­vy­jí­maje.

Má se to jako s in­ter­ne­tem. Ranní pro­roci snili o ky­ber­pro­storu jako něčem spe­ci­ál­ním, něčem vzru­šu­jí­cím, co bude vy­u­žito jen k velice dů­le­ži­tým čin­nos­tem. Na­místo toho máme in­ter­net, který je fádní a mon­dénní. Gibson si ne­do­ká­zal před­sta­vit, že in­frastruk­turu sítí a ser­verů, která obe­píná celou plentu a jde o zá­sadní tech­nické dílo, někdo po­u­žije k tomu, aby se celý večer díval na fotky Mau­rice Tilleta, muže s akro­me­ga­lií. Když je něco úspěšné, stane se to fádním.

Takže, kdo píše o svě­tech, kde magie slouží jako fádní ná­stroj pro práci a slasti? Tipy na knihy můžete dávat do ko­men­tářů, abych měl co nečíst.


+1: Mapa li­te­ra­tury

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz