k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tření

28. 7. 2021 — k47

Začalo to tak, že jsem dlouhá léta měl jedno kolo, pak jsem se stal vlast­ní­kem dvou kol, loni to zase spadlo na jedno kolo a teď… není to úplně nula, ale nemá to k ní úplně daleko. Po­stupně se zase do­stá­vám k jed­nomu cyk­lis­tic­kému do­prav­nímu pro­středku. Po­stupně a pomalu.

🞄⬤🞄

Uka­zuje se, že prak­ticky nulová údržba se even­tu­álně pro­jeví. Ne hned, ne na konci další jízdy, ale even­tu­álně, ne­vy­hnu­telně a ka­ta­stro­ficky. Před rokem jsem si stě­žo­val na me­cha­nické pro­blémy, ale od té doby jsem s nimi nic ne­u­dě­lal. Šlapal jsem dál a doufal. Můžu se vy­mlou­vat na pan­de­mii nebo něco ta­ko­vého, ale není to jediná věc, kterou jsem za­ne­dbá­val nebo na ní za­ne­vřel: Kon­takty s ci­vi­li­zací, pro­duk­tivní par­ti­ci­pace se spo­leč­nosti, naděje na smys­lu­plné lidské spo­jení. Žít jako divoký člověk; jen tak můžu být při­pra­vený na eko­lo­gický kolaps a ruiny ci­vi­li­zace; s dvěma metry pev­ného pro­vazu v záloze, když půjde do nej­hor­šího.

Ok, ale to za­bí­hám.

Kolo po­tře­buje vy­mě­nit pár dílů. Ur­gentně. Nová kazeta, aspoň jeden pře­vod­ník, ořech náboje a ně­které další drob­nosti. Co ale udělám, když je třeba jednat? Začnu číst. To je konec konců celý smysl sekce wi­ki­de­mie — nabrat víc zby­teč­ných fak­to­idů, abych ne­mu­sel dělat něco jiného. V tomhle duchu jsem ab­sor­bo­val sérii de­tail­ních (a dlou­hých) textů o tes­to­vání řetězů, kon­t­role opo­tře­bení řetězů, čiš­těné řetězů, tes­to­vání od­maš­ťo­vačůtes­to­vání olejů pro řetězy.

Když to chce člověk min-ma­xo­vat, je to po­ně­kud kom­pli­ko­vané. Různé řetězy mají různou ži­vot­nost (a cenu) a po­u­žitý lubri­kant tuto ži­vot­nost může značně po­su­nout směrem nahoru nebo dolů. V pří­padě řetězů záleží hlavně na po­vr­chové úpravě sou­částí v mís­tech, kde do­chází k vzá­jem­nému tření: mezi čepem a pláty vnitř­ního článku a mezi rolle­rem a čepem. Smysl ma­za­del je v tom, že se musí dostat do těhle mezer a nikam jinam. Zá­ro­veň se tam nesmí dostat špína, z níž se po na­mi­xo­vání s lubri­kan­tem stává brusná pasta. Sni­žuje efek­ti­vitu pře­nosu síly a ži­vot­nost řetězu. Mě jde hlavně o to druhé, pro­tože to určí fi­nální €/km. Do toho se ještě plete tření mezi ře­tě­zem a ka­ze­tou/pře­vod­níky, jde lubri­kant hraje taky svou roli. Ně­které pro­dukty stojí za hovno, jiné jsou per­fektní, ale stojí pří­šerný balík. Mým po­slání pak je pro­vést ce­no­vou op­ti­ma­li­zaci a najít nej­e­fek­tiv­nější možnou va­ri­antu. Exis­tence v módu di­vo­kého muže s sebou obnáší prak­ticky nula peněz.

Jedna věc, která mi na tomhle celém ne­smírně drásá nervy, je pří­šerná ana­lo­go­vost pro­cesů opo­tře­bení. Jsem je­di­nec od­ko­jený di­gi­tální tech­ni­kou, s nej­větší prav­dě­po­dob­ností jsem strá­vil větší část do­sa­vad­ního života (včetně spánku) zí­rá­ním do matic pixelů růz­ných ve­li­kostí. V tom svět ne­e­xis­tuje nic spo­ji­tého a nic, co by se nedalo přesně poznat a změřit. Disk, buď je plný, nebo ne a vždy víte přesně kolik místa zbývá. Sta­ho­vání běží ur­či­tou rych­lostí, z ní od­vo­díme zbý­va­jící čas. Al­go­ritmy mají svou kom­ple­xitu. Proč tenhle pro­gram běží pomalu, co dělá? To se dá zjis­tit, nemusí to být úplně snadné – pro­hnat to perfem, stu­do­vat zdro­jáky – ale dá se. O něco snáze to jde se svo­bod­ným soft­warem, který před vámi nic netají (na téhle pod­mínce kom­pletně vy­pa­dá­vají všechny mo­bilní za­ří­zení). Tech­nicky vzato vše, co se děje uvnitř, můžeme poznat do po­sled­ního bitu a baudu a taktu. Je­di­nou vý­jimku před­sta­vují vzácné ka­ta­stro­fické závady, které ty­picky ur­či­tou kom­po­nentu úplně od­staví. Když vám zemře disk, určitě se o tom do­zvíte, bez va­ro­vání, ale pak je jasno, že je na vy­ho­zení. Závady jen má­lo­kdy jsou čás­tečné.

A teď kdo nebo co mi řekne, přesně v jakém stádiu opo­tře­bení se na­chází můj pře­vod­ník? Je to 46% nebo 47%? Kolik setin mi­li­me­tru ma­te­ri­álu zubů může být obrou­šeno než to ne­začne ne­bez­pečně pře­ska­ko­vat? To nepoví nikdo a nic. Říká se, že když zuby vy­pa­dají jako žra­ločí, nebo když to začne skákat po výměně řetězu, je čas na výměnu, ale to zní hrozně ne­exaktně a ne­u­spo­ko­jivě. Mas­kuje to malé pro­gre­sivní změny, které nejsou mo­ni­to­ro­vané. Nemůžu přesně sle­do­vat po­stup­nou de­gra­daci kom­po­nent a po­zo­ro­vat, jak na sobě závisí. Pro­tože když něco ne­mů­žeme změřit, ne­mů­žeme to po­cho­pit. A tak v éteru li­do­vých moud­rostí zů­stá­vají jen vágní rady.

Nej­šťast­nější bych byl, kdy­bych po každé jízdě mi­k­ro­sko­pem po­ří­dil de­tailní snímky všech ozu­be­ných kol a řetězu a z nich na­mě­řená data zanesl do ta­bulky, abych přesně viděl, jak po­stu­puje ne­vy­hnu­telný roz­klad ma­te­ri­álů a co ko­re­luje s čím. Teprve pak bych to mohl uspo­ko­jivě po­cho­pit. Ale to budou asi jen moje touhy.


+1: Při ser­vi­so­vání zadní brzdy ztuhlé do té míry, že ramena ne­soucí brz­dové botky neměla ten­dence se vracet do pů­vodní pozice, jsem si uvě­do­mil, že na tule kom­po­nentu 15, 20 nebo jak moc let, co mám to kolo, nikdo nesáhl. Špína, která se ve štěr­bi­nách za tu věč­nost na­a­ku­mu­lo­vala před­sta­vuje his­to­rický záznam, kus hli­níku tam prostě jen seděl na­sa­zený na oce­lové ose a dělal si to své, více než dekádu. Teď při psaní mi to při­padá tri­vi­ální, ale během roz­borky mě to uchvá­tilo. Jinak jeden protip: při ser­vi­so­vání platí dvě jed­no­du­chá pra­vi­dla: WD-40 a/nebo násilí. Pře­ha­zo­vačka je po­ně­kud zko­pr­nělá? WD-40 do me­cha­nismu u pák. Kazeta je za­seklá? Kla­divo, kus prkna a násilí.

Mmch. pokud je pro­blé­mem špína kon­ta­mi­nu­jící plochy v řetězu, která se do­stá­vají do me­cha­nic­kého kon­taktu, dávala by smysl krytka řetězu. Vím, že ne­vy­pa­dají nijak moc ele­gantně, ale pro 1X systém, by šlo vy­ro­bit model, který by ne­pů­so­bil jako pěstí do oka, trochu vkusně, ne jako placka plastu, ale zá­ro­veň by fun­go­val aspoň na 70% efek­tivně. Když za­kryju 50% řetězu, mohlo by to objem ab­sor­bo­vané špíny se­říz­nout na ±půlku, nebo ne?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz