k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Internet s povolením

12. 1. 2021 — k47

Teď, když se de­mo­kra­cie v USA otřásla v zá­kla­dech, Ka­pi­tol byl vydran­co­ván, na světlo světa vy­pluly au­to­ri­tář­ské touhy trum­pov­ských milic po oz­bro­je­ném po­vstání, od­platě, braní ru­kojmích, čistce zrádců, za­bí­jení kon­gre­smanů, trub­kové bomby v ceně, soc-nety začaly ko­nečně vy­nu­co­vat vlastní pra­vi­dla po­u­ží­vání. Mažou QAnon sku­piny a blo­kují další kon­spi­rá­tor­ské sluje.

Nejde o mo­rální akt, jen eko­no­mic­kou kal­ku­laci. Profit si po­ne­chají, ná­kladů se zbaví. Ve stej­ných dnech, kdy twit­ter ko­nečně začal pre­zi­denta měřit stej­ným metrem jako kaž­dého jiného ini­ci­á­tora násilí, zrušil účet sci-hubu. Ten nemusí být le­gální, ale jeho (resp. její, jde o práci jedné ka­zach­tánky) ak­ti­vity v de­mo­kra­ti­zaci pří­stupu k vý­sled­kům vědy jsou roz­hodně mo­rální.

Takže Trump dostal per­ma­nentní banán, začalo se pro­slý­chat, že se pře­su­nul na parler, twit­ter klon ob­lí­bený kon­zer­va­tivci, alt-right a jinými ex­tre­misty, a ten oka­mžitě spad­nul pod ná­po­rem rádoby pa­tri­otů.

Parler je jedna z mnoha alt-tech odnoží, byl za­lo­žen z důvodu údajné le­vi­cové cen­zury jako po­slední úto­čiště, kde svo­bodu slova platí ab­so­lutně. Sa­mo­zřejmě, když někdo hlásá le­vi­cové názory, čeká ho vy­ha­zov. Tolik pro svo­bodu slova. Tu do­stali kon­spi­rá­toři spřá­da­jící své plány útoku na Ka­pi­tol. V reakci na to google i apple od­stra­nili jejich apli­kaci ze svých app storů a amazon je pře­stal hos­to­vat. Opět se na to musíme dívat jako na kal­ku­laci, ne obava o obecné blaho.

A tady se do­stá­vám k tomu, co jsem chtěl zmínit. Ne­dávno jsem psal o po­vo­le­ních, tech­nic­kých, fi­nanč­ních a ad­mi­nis­tra­tiv­ních, která je po­třeba získat pro vstup do sítě a for­mo­vání online světa. Tenhle ne­slavný případ vy­čís­luje ně­které z tře­tích stran, které drží klíče, ob­razně řečeno. App story, de­fakto roz­ho­du­jící o tom, co může a nemůže běžet na našich te­le­fo­nech, jsou dva kon­t­ro­lo­vané dvěma ame­ric­kými hyper-kor­po­ra­cemi, Jen tihle dva strážci brány a jejich li­bo­vůle roz­ho­duje, kam se váš pro­gram může dostat. Jejich pra­vi­dla jsou striktní, na­ho­dilá a velice ex­plo­i­ta­tivní. V pří­padě re­ge­nád­ního soc-netu šlo o krok s cel­kově po­zi­tiv­ním do­pa­dem, ale to není ga­ran­to­vané, jak uka­zuje případ sci-hubu. Kor­po­race si po­cho­dují podle vlast­ního rytmu, který můžeme jen málo ovliv­nit.

V lepším světě by žádný twit­ter, roz­ho­du­jící co kdo může, ne­e­xis­to­val a jeho místo by za­bí­rala dis­tri­bu­o­vaná plat­forma, kon­t­ro­lo­vaná jedině svými uži­va­teli. Každá sub-ko­mu­nita by si mohla sama určit co je pro ni to­le­ro­va­telné a kde na­črt­nou čáru v písku, nešlo by o cen­t­rálně plá­no­vaná pra­vi­dla po­u­ží­vání, je­jichž uni­ver­za­lita a spra­ved­li­vost není za­ru­čená. Pro­gres není ga­ran­to­ván, pra­vi­dla po­u­ží­vání a roz­hod­nutí o tom, kdo bude vpuš­těn a kdo bude vy­lou­čen tu nejsou pro nás, ne­mů­žeme o nich de­mo­kra­ticky roz­ho­do­vat, jde o glo­ri­fi­ko­vaný způsob, jak si in­ter­ne­tové firmy kryjí svá di­gi­tální pozadí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz