k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Představivost

16. 4. 2021 — k47

Není nic hor­šího, než ne­schop­nost si byť jen před­sta­vit lepší bu­douc­nost, ne­zbyt­nou pre­re­kvi­zita pro její re­a­li­zaci. Je snadné se nechat osle­pit a tech­no­lo­gic­kém po­zlát­kem a ne­vi­dět dál, než za re­klamu a PR spin si­li­con valley.

Labour zavírá oči nad dolní půkou spo­leč­nosti, opouští svou tra­diční po­li­tiku a doufá, že gig eco­nomy všechno nějak spraví na­místo for­mu­lace plánu a vize. Něco na ten způsob.

A pak je tu sa­mo­zřejmě Musk & jeho při­ky­vo­vači. Kdysi jsem si uložil jeden tweet, který před­sta­vi­vost a erozi její schop­nosti krásně de­mon­struje.

This tweet is such a great exam­ple of how com­pa­nies like Tesla acti­vely shape and limit our abi­lity to ima­gine the future. In­stead of ex­tensive high speed rail ne­tworks and wal­kable cities, this twit­ter user is ima­gi­ning a future where we must decide be­tween two stupid trucks.

Musk je de­struk­tivní vi­zi­o­nář non plus ultra ve smyslu, že ničí schop­nost vidět al­ter­na­tivy. Je jich tak mnohem víc, než každý si koupí elek­tro-auto od mo­rálně zkra­cho­va­lého mi­li­ar­dáře: ve­řejné do­prava, města ve kte­rých se dá chodit, cyk­lis­tická in­frastruk­tura. On pro­dává ver­ti­kálně in­te­gro­va­nou vizi, lá­ka­vou svým hi-tech po­zlát­kem. Ší­len­ství kolem tunelů do ní zapadá per­fektně. Před­stava, že všichni jezdí jeho elek­tro-auty je ne­re­álná. Pro všechna ta vo­zi­dla by jed­no­duše nebylo místo. Proto musí fan­ta­zí­ro­vat o hlou­bení gi­gan­tic­kého množ­ství tunelů, které zemi pod vel­kými městy pro­vr­tají jako chodby be­to­no­vého mra­ve­niště.1 Ale nic z toho není nutné, když udě­láme krok zpět a za­čneme pře­mýš­let, co by mohlo být a co sku­tečně chceme. Má to v sobě Il­li­chov­skou es­ka­laci – řešit pro­blémy s X hlub­ším za­ko­pá­ním do pozice X, které dále vy­lu­čuje mož­nost al­ter­na­tivy. Vy­so­ko­ka­pa­citní pře­prava je efek­tivní, ale o té ne­u­sly­šíte, tu on ne­pro­dává. Stejně tak kádr tech­no­lo­gic­kých vi­zi­o­nářů ne­pro­dává ko­lek­tivní al­ter­na­tivy, ve­řej­nou in­frastruk­turu nebo mož­nost lidí, aby se or­ga­ni­zo­vali a roz­ho­do­vali sami, de­mo­kra­ticky, lo­kálně, de­cen­t­ra­li­zo­vaně, mimo trh.

Musk je ne­pří­tel odborů – mož­nosti děl­níků se or­ga­ni­zo­vat a vy­jed­ná­vat jako blok, na­místo ato­mi­zo­va­ných je­dinců, jež nemají v po­rov­nání s mno­ha­mi­li­ar­do­vým byz­ny­sem žádné páky – tohle vy­rov­nání sil nemá rád, pro­tože jedině on ví, co je nej­lepší pro nemyté peony. Před­stavy ostat­ních, raději ne.

Sám o sobě říká „jsem so­ci­a­lista, ale …“ a to per­fektně ilu­struje ne­de­mo­kra­tic­kou povahu vi­zi­o­nářů, fi­lan­tropů a dal­ších sa­mozva­ných spa­si­telů. Je pro tohle všechno, ale jak se pro­středky po­u­žijí, bude roz­ho­do­vat on, ne sami lidé, kte­rých by se to týklo. Chci všem pomoct, ale já sedím na banku a tak roz­ho­duju, co všichni po­tře­bují. Ve finále dojde k na­pl­nění vize mi­li­ar­dáře a nikoli uspo­ko­jení potřeb a před­stav spo­leč­nosti, kon­krét­ních lidí, jak má vy­pa­dat živá a zdravá po­spo­li­tost.

Stejné je to s Ga­te­so­vou fi­lan­tro­pií – budu pod­po­ro­vat tyhle cha­rity, ať se vám to líbí nebo ne, když to má ne­ga­tivní ma­te­ri­ální dopady), já jsem velký dob­ro­di­nec, ne­za­po­meňte po­dě­ko­vat. Mi­li­ar­dáři vždy za­chra­ňují svět způ­so­bem, který je pro­fi­ta­bilní pro ně.

Ale ještě k Mus­kovi: na­vzdory po­pu­lár­nímu názoru nebyl prvním, kdo se za­mys­lel nad im­pli­ka­cemi AI. Pon­ti­fi­ko­val (v duchu Yud­kowskyho ra­ci­o­na­listů) o exis­ten­ci­ální hrozbě, kterou před­sta­vuje umělá in­te­li­gence jako agent, jehož ne­mů­žeme kon­t­ro­lo­vat. Ale ne­pa­ma­tuju se ale na vý­stražná slova o riziku AI, která dělá přesně to, pro co byla stvo­řena – 100% au­to­ma­ti­zace práce a vznik úzké třídy vlast­níků strojů, od­dě­le­ných od zbytku spo­leč­nosti, která ne­vlastní nic a jejich práce kvůli au­to­ma­ti­zaci nemá žádnou cenu. Ne­po­ví­dal, jako mi­li­ar­dář, že AI pod ka­pi­ta­lis­mem je ti­ka­jící časová bomba, kterou je po­třeba jednou pro vždy zničit. Jedno zničit, jedno využít. Pri­mární riziko není ztráta práce jako takové, ale prostý fakt, i když bude do­sta­tek pro kaž­dého, hoj­nost nebude sdí­lená a lidé přesto budou trpět.

Steven Ha­w­king říkal:

Eve­ry­one can enjoy a life of lu­xu­ri­ous lei­sure if the ma­chine-pro­du­ced wealth is shared, or most people can end up mi­se­ra­bly poor if the ma­chine-owners suc­cess­fully lobby aga­inst wealth re­dis­tri­bu­tion. So far, the trend seems to be toward the second option, with tech­no­logy dri­ving ever-in­cre­a­sing inequa­lity.

Po­cho­pi­telně, on je mi­li­ar­dář, který ze sou­čas­ného sys­tému pro­fi­tuje a v plně au­to­ma­ti­zo­va­ném světě bude vlast­ní­kem strojů, to pro něj ne­před­sta­vuje hrozbu, on bude stát na vr­cholu hro­mady a v jeho zájmu je, aby tenhle aspekt vypadl z naší ko­lek­tivní před­sta­vi­vosti.

Nikdy by neměl. Lepší svět je vždy možný.


  1. Beton je velice ná­ročný na skle­ní­kové plyny. To zřejmě ale ne­hraje velkou roli, když Musk utra­til 1.5 G$ za ekvi­va­lent ho­ří­cích pne­u­ma­tik a bit­co­i­nem se dá platit za no­mi­nálně eko­lo­gická eletro-auta, což neguje jejich be­ne­fit. Tomu ne­vě­nujte po­zor­nost, smě­řujte ji jen k ozná­mení, že nabídl 100 M$ jako cenu do sou­těže o vývoj carbon cap­ture. De­struk­tivní vi­zi­o­nář­ství je snazší, když za ním stojí ohromné množ­ství €€€.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz