k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Infection fatality rate

20. 1. 2021 — k47

Hy­po­te­tická si­tu­ace: Pra­ro­diče se sta­rá­vají o dítě, jed­noho dne je trochu ne­mocné, přesto ho při­ve­dou ze školky a pro­blém je na světě. Co se psalo na tom letáku který loni při­stál v každé schránce? Kon­krétně v bodě 4? Vy­hý­bejte se zjevně ne­moc­ným. I když pan­de­mie běží na plné ob­rátky a naše malá re­pub­lika ji zvládá s až gro­teskní ne­kom­pe­tencí, budou radu jednou ig­no­ro­vat, riziko ze­vnitř ne­pů­sobí tak ne­bez­pečně, jako riziko zvenčí. O pár dnů poz­ději jsou všichni ne­mocní, oni, rodiče a pár lidí, kteří se při­pletli kolem. Čím přesně? Možná ko­ro­na­vi­rem, zatím nevíme.

Podle téhle studie je IFR covidu – smrt­nost při in­fekci – zá­vislá na věku podle vzorce log10 IFR = -3.27 + 0.0524 × věk.

Jde o IFR, in­fection fa­ta­lity rate, tedy šance že to s člo­vě­kem položí, která do dě­li­tele za­po­čí­tává všechny in­fekce, i ty lehké a bez­pří­zna­kové. Je menší než CFR, ale na druhou stranu dě­si­vější. Za­hr­nuje i ty, kteří mají jen mírný průběh a k dok­to­rovi se vůbec ne­do­sta­nou. Lepší než IFR to nemůže být.

Pro nor­mální smr­tel­níky, kteří neumí spatra číst lo­ga­ritmy, se to má asi takhle:

věkIFR
300.02 %
400.07 %
500.22 %
600.75 %
702.50 %
808.36 %

(Mi­mo­cho­dem: Vzpo­mí­náte, jak Klaus jed­nička na de­mon­straci pro­hla­šo­val, že se ne­ne­chá oč­ko­vat a že „všichni si musíme vy­tvo­řit svou při­ro­ze­nou imu­nitu“? Je mu 79. Za­jí­malo by mě, jestli chce jít pří­kla­dem a laj­snout si těch 8% v cestě za při­ro­ze­nou imu­ni­tou.)

Kdyby to byl ko­ro­na­vi­rus, v naší hy­po­te­tické ro­dince by pak byla šance 1.88%, že někdo zemře. Moc ne­zá­leží kolik lidí přesně bude za­sa­ženo, dva pra­ro­diče při­spí­vají na­pros­tou vět­ši­nou do vý­sledné prav­dě­po­dob­nosti tragé­die.

Vzorec ze studie, se dá použít ještě jinak. Když budeme uva­žo­vat, že platí i u nás v Re­pub­lice, dá se z něho, počtu obětí a vě­ko­vého slo­žení po­pu­lace od­had­nout, kolik lidí celkem se novou nemocí už in­fi­ko­valo.

Ta­bulky vě­ko­vého slo­žení jsou (jako ob­vykle) na webu ČSÚ. Počet obětí se vy­špl­hal na tra­gic­kých 14820. Trochu excelu lib­re­o­f­fice calcu a počet sku­tečně in­fi­ko­va­ných se po­hy­buje někde kolem 1.11 mi­li­onu, pokud za­po­čí­tám nad­úmrtí, tak kolem 1.6 mi­li­onu – 16% po­pu­lace, stále na míle daleko snu všech pro­mo­řo­vaců a dal­ších ge­no­cid­ních ší­lenců1 . Sa­mo­zřejmě jde o číslo zpoz­děné o pár týdnů. Mezi in­fekcí a úmrtím je určitá pro­dleva.

Navíc tady se píše, že „Od­bor­níci nicméně od­ha­dují, že z deseti mi­li­onů oby­va­tel České re­pub­liky se s ko­ro­na­vi­rem in­timně se­zná­mil při­nejmen­ším jeden a půl mi­li­onu lidí.“ Tak nebudu asi úplně mimo mísu.

Teď už ko­ro­na­viru víme docela dost, máme už velice přes­nou před­stavu o sku­tečné ne­bez­peč­nosti. Nemůžu se zbavit pocitu, že všichni ti pro­mo­řo­vači a ote­ví­rači im­pli­citně před­po­klá­dají, že ano, lidé se nakazí, ale vždy to bude někdo jiný, hodně lidí zemře, ale vždy to bude někdo jiný. Prav­dě­po­dob­nost s po­ci­tem vlastní vý­ji­meč­nosti ne­sou­hlasí. I když je šance jen malá, někdo se musí stát sta­tis­ti­kou.

Navíc zá­kladní pra­vi­dla pre­vence šíření re­spi­rač­ních chorob jsou v prin­cipu jed­no­du­chá. Není to magie. Nebýt u oči­vid­ného zdroje vi­ro­vých ka­pé­nek před­sta­vuje dobrý první krok.

Vzpo­mí­nám si, jak se na Za­čátku mlu­vilo o dez­in­fekci rukou. Říkalo se že se má mýt mýdlem nebo dez­in­fi­ko­vat 80% al­ko­ho­lem, ale v druhém dechu se k našim uším do­nesla in­for­mace, že častá dez­in­fekce může po­ško­dit kůži a to usnadní vnik pa­to­genů. Sdě­lení znělo: dělej tohle, ale ne­dě­lej to moc; což je ne­pro­duk­tivní. Vy­tvoří to pocit ekvi­va­lence, kdy po­zi­tiva a ne­ga­tiva působí jakoby aspoň řádově srov­na­telně. Ale to není pravda. Pří­nosy jsou masivní, ztráty okra­jové. Udělej tohle, to po­kryje 80% pří­padů. Bod čtvrtý: Vy­hý­bat se zjevně ne­moc­ným, tečka. I když je to pří­buzný. I když je to ka­ma­rád. Jestli to nic nebylo, přejde to. Pokud šlo covid, bravo, stal se z vás epi­de­mi­o­lo­gický hrdina.


  1. Jak uka­zuje Manaus, pro­mo­ření možná nebude vůbec možné. (Do­da­tek 3/2021: Va­ri­anta P.1 na­ka­zila mnoho, kteří co­vi­dem prošli.)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz