k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

ich-forma

3. 1. 2021 — k47

Mám jeden pro­blém: Nevím jestli psát v ich-formě, nebo -me nebo -te for­mách. Ne tady na k47čce, tady je to ich-forma každý den celý den, zlato. Jak jinak můžu věrně vy­já­d­řit zby­teč­nost a prázd­notu mýho života? Jak předat ten osobní a by­tostní fakt, že se v něm nic neděje? To nejde jinak než nadu­ží­vá­ním první osoby čísla jed­not­ného. Tápu na 0xDE­AD­BEEF, sou­sed­ním webu, jehož in­for­mační hod­nota má být vyšší než nulová jako tady, ne na úrovni sub­jek­tiv­ních spe­ku­la­cích, aspoň tedy pro velice spe­ci­fic­kou sortu lidí, kteří žijí pro low-level high-tech de­taily strojů, které nám sedí na sto­lech, na klí­nech, v kapsách a i všude jinde, kde nemají co dělat.

Ok, mám psát v ich-formě, jako že něco dělám já, -me formě jako že to děláme my nebo -te, že to máte udělat vy? Ich-forma je po­ně­kud se­bestředná, ego­cen­t­rická; ve formě -me jakoby mluvím za ostatní, za blíže ne­spe­ci­fi­ko­vaný ko­lek­tiv; -te forma v sobě má im­pli­citní pa­sivně agre­sivní příkaz. Ich-forma je mi nejméně pří­jemná, pořád melu, co sám dělám a tak, ale na druhou stranu nemůžu mluvit za nikoho jiného. Jsem tu jenom já, sám u po­čí­tače, bez ko­mu­ni­kace s kým­koli dalším, nekoná se žádný dialog, žádná roz­mluva, nic, ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████, nevím pro koho by ty in­for­mace mohly být uži­tečné nebo jestli vůbec a s nu­lo­vou ode­zvou beru že spíš nikdo něž někdo.

Na­vzdory odporu jsem se vrátil k ich-formě, všechny ostatní mi při­pa­daly ne­vhodné, po­zér­ské a ve vý­sledku mě ne­ba­vilo v nich psát. Aka­de­mické my po­u­ží­vané i v pu­b­li­ka­cích s jedním au­to­rem? Ne díky, není tu žádný vzne­šený ko­lek­tiv. A ko­lek­tivní vy? To vy­ja­dřuje naději, že rady a po­znatky stojí za ná­sle­do­vání, že mají hod­notu pro někoho dal­šího než pro osa­mo­ce­ného autora. Jako so­lip­sista v zá­cviku si můžu být jistý jenom tím, co sám dělám, ničím jiným nebo do­pa­dem té ak­ti­vity na svět.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz