k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

「 i3 」

14. 1. 2021 — k47

Začalo to tímhle člán­kem o odezvě ter­mi­nálů v linuxu. Doba odezvy v tomto pří­padě zna­mená, jak dlouho uplyne od stisk­nutí tla­čítka klá­ves­nice do na­ma­lo­vání pří­sluš­ného pís­mena na ob­ra­zovce.

Dlouhá odezva i když je v ab­so­lut­ních časech velice malá, jen 50 mi­li­sekund, působí otravně. Člověk se ji nemusí být plně vědom, ale přesto mu otra­vuje život, emu­lá­tor ter­mi­nálu působí líně, ja­kýmsi blíže ne­po­psa­tel­ným způ­so­bem divně a něco, co ne­do­káže popsat, ho štve. V ob­jek­tiv­ních mě­ře­ních to (prý) zvy­šuje počet chyb a zvy­šuje ko­gni­tivní námahu při psaní. To dává in­tu­i­tivně smysl, když je mezi akcí a reakcí určitá pro­dleva, mozek musí tohle spo­jení danou dobu bu­f­fe­ro­vat.

xfce4-ter­mi­nal v GNOME má odezvu okolo 45 ms, xterm běžící pod i3 pou­hých 1.7 ms. Nejsem od­bor­ník, ale při­padá mi, že jedno z těch čísel je menší než to druhé. S mo­ni­to­rem s ob­no­vo­vací frek­vencí 60 Hz, by člověk čekal, že se pís­meno vy­kreslí při nej­bližší ak­tu­a­li­zaci dis­pleje, nej­poz­ději s pro­dle­vou o 16 ms, ale ne, v ur­či­tých pří­pa­dech se to může stát až na třetím pře­kres­lení po stisku. To mi při­padá jako méně než ide­ální hlavně z důvodu, že po­u­ží­vám ten ne­pří­liš svižný xfce4-ter­mi­nal.

Nový rok, čas na změnu. Proč ne?

xterm není taková hrůza, jak se může zdát z těch oka­mžiků, když jsem ho ná­hodně spus­til. Dá se zkrášlit a na­sta­vit, aby vy­pa­dal skoro jako každý další emu­lá­tor ter­mi­nálu, který cílí na plebs a peony jako vás drahý vy­pra­věč. Skoro.

Se spar­tán­ským dlaž­di­co­vým správ­cem oken i3 jsem už kdysi ko­ke­to­val, ale bylo to příliš jiné a příliš spar­tán­ské. V těch dobách byl li­nu­xový svět mnohem méně uhla­zený, ne jako dneska, kdy všechno fun­guje a nic se při žádné velké ak­tu­a­li­zaci ne­roz­bije. Navíc i3 vždy pa­t­řilo pevně mimo ma­in­steam, kde je všechno ještě spar­tán­štější. Nějak se počítá s tím, že když po­u­ží­váte nějaký soft­ware, buď jste jeho autory, při­spí­váte do pro­jektu, znáte se s au­to­rem, autor je váš manžel nebo man­želka nebo ide­álně všechno na­jed­nou. Nic pro slabé nátury.

Po letech je to lepší. i3 řeší pár otrav­ných drob­ností s na­vi­gací a dlaž­di­co­vání mi při­padá vět­ši­nou zby­tečné, ale občas k ne­za­pla­cení, ale na druhou stranu… povím vám, sva­lová paměť je mrcha. Když se pro­středí na­jed­nou ne­chová přesně tak, na co jsem si roky zvykal na­je­dou si při­pa­dám jako ryba na suchu. Leta vše pomalu při­způ­so­buju, aby se cho­vá­ním blí­žilo vimu (ca­pslock pře­ma­po­vaný na escape, jak bůh za­mýš­lel; v bashi :q jako alias pro exit atd.) a na­jed­nou nic.

Je to straš­livý pocit. Vím, co chci pro­vést, vím, jak to pro­vést, občas jen na pod­vě­domé úrovni, ale daná sek­vence pohybů nedělá vůbec nic. Jak se přepnu na další plochu? Nor­málně Ctrl-Alt-šipka. Nic. Jak spus­tím dmenu? Ctrl-Alt-me­zer­ník. Nic.

To všechno je možné si při­způ­so­bit. Možné a nutné.

Si­tu­aci ne­po­máhá, že i3 za­vr­huje normy ve pro­spěch vlast­ního po­hledu na věc. Kla­sické klá­ve­sové zkratky, které fun­gují všude jinde, tady ne­dě­lají nic. Místo Alt-F4 se zavírá Win-Shift-q. Alt-tab ne­pře­píná okna. Zbytek světa se shodl na těhle pár věcech, ale ne i3, tam si jedou tu svoji. Člověk si jako první musí otevřít návod k po­u­žití. Bez něj neví jak spus­tit cokoli (žádné start menu), natož aby ho uměl zavřít (žádný křížek v zá­hlaví ona). Po­čá­teční stav ne­zna­losti sice trvá jen ome­ze­nou dobu, ale trou­fal bych si říct, že jde o klí­čové oka­mžiky. První ne­ga­tivní dojem může být i tím po­sled­ním. Tak to bylo u mě před lety, zkusil jsem to, cítil jsem se jako bez rukou a vrátil se do gnome, xfce nebo co jsem v té době po­u­ží­val.

Ně­která roz­hod­nutí jsou ne­po­cho­pi­telná. Třeba ab­sence ikon v zá­hlaví oken. Píše se v nich jen jméno apli­kace, jinak nic. Jde o drob­nost, ale zá­sadní pro po­u­ži­tel­nost. S iko­nami je snáze vidět, co mám na dané ploše ote­vřené a ko­gni­tivní zátěž klesá. Ale ne, i3 jsou fun­da­men­ta­lisi, žádné ikony a basta.

Ok, je to free soft­ware, vlastní patch­nutá verze je vždy možná. Nebo si můžu zvyk­nout. Při­způ­so­bit cho­vání, aby od­po­ví­dalo za­ži­tým kon­ven­cím a pa­so­valo na sva­lo­vou paměť a na zbytek si zvyk­nout.

Nicméně jedno je jisté: Celé pro­středí a jeho odezva při psaní působí velice svižně. Vím, může jít o pla­cebo efekt, nicméně ne­hledě na všechny výtky, které jsem tu zmínil, i3 jako ná­hrada xfce, které jsem po­u­ží­val ±9 let, působí na omak velice pří­jemně.


Po­kra­čo­vání v nekro­logu pro i3.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz