k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

K čemu je vlastně být hubený?

30. 1. 2021 — k47

Co vlastně zna­mená být obézní? Proč na tom záleží? Podle jakých kri­té­rií je zrovna BMI vyšší než 30 kg/m2 spe­ci­ální? Proč je na­sta­vená zrovna tady? BMI je známé tím, že jde o me­t­riku pro po­pu­lace, nikoli jed­not­livců, takže i hra­nice obe­zity musí být sta­tis­tická.

Ka­te­go­ri­zace tě­lesné hmot­nosti na žá­doucí a ne­žá­doucí má smysl jen vzhle­dem k mě­ři­tel­ným vý­sled­kům. Pokud je BMI 18.5-25 ide­ální, mělo by vést prů­měrně k nejméně zdra­vot­ním kom­pli­ka­cím. Člověk by to aspoň čekal. Tohle mi vrtalo hlavou už ně­ja­kou dobu. Říká se tohle váhové roz­mezí je sta­tis­ticky nej­zdra­vější, ale jak moc? Chtěl bych vědět jak BMI ko­re­luje s prů­měr­ným věkem dožití, kolik pro­cent roků nad­váha ukousne z života a jak moc se zvýší prav­dě­po­dob­nosti úmrtí v daném roku.

Jako ob­vykle jsem se stavil v cen­t­rále lid­ského vědění wi­ki­pe­dii & začal dělat po­známky stylem Ctrl-C Ctrl-V. Tohle jsou ně­které z nich.

Předně není jasné, kde by se přesně měly na­chá­zet hra­nice pro nad­váhu a obe­zitu, nebo jestli je BMI vůbec uži­tečný uka­za­tel, exis­tují jiné, ale o nich poz­ději. Stejně tak po­u­ží­vání stej­ných roz­mezí pro ženy i muže není per­fektní. Není jasné, kde, jak a podle jakých kri­té­rií by měly být na­sta­veny kon­krétní hra­nice pro nad­váhu a obe­zitu. Obecně jsou za­lo­ženy na vzta­hem mezi BMI a ne­mo­cemi a smrtí, ty jsou sta­tis­tické a po­zvolné, neměl by v nich být žádný skok.

BMI pod 20 a nad 25 (65-80 kg pro ta­bul­ko­vého metr osm­de­sát vy­so­kého muže) je spo­jeno s vyšší cel­ko­vou úmrt­ností a riziko na­růstá spolu se vzdá­le­ností od ide­ál­ního BMI in­ter­valu. Lidé s nad­vá­hou a obe­zi­tou jsou vy­sta­veni zvý­še­nému riziku chorob. Prim hraje me­ta­bo­lický syn­drom – kom­bi­nace cuk­rovky, vy­so­kého tlaku, cho­leste­rolu a hla­diny tri­gly­ce­ridů. Další even­tu­a­lity před­sta­vují ucpané cévy, spán­ková apnoe, ne­plod­nost, risk mozkové pří­hody, celá plejáda ra­ko­vin a ně­ko­lik dal­ších nemocí. Mě stačí jenom ra­ko­vina a mrt­vice, pro­tože, pro­pá­níčka, ty mě děsí dost samy za sebe. Mozko­vou pří­ho­dou začíná pomalý sešup k nicotě. Nej­sil­nější spo­jení exis­tuje s di­a­be­tem dru­hého typu. Nad­měrný tuk stojí za vět­ši­nou pří­padů di­a­betu.

Mezi ne­ku­řáky je nad­váha a obe­zita spo­jena s 51% ná­růs­tem úmrt­nosti v po­rov­nání s lidmi, je­jichž váha byla vždy v nor­mál­ních mezích. Ha, tady ko­nečně do­stá­váme nějaká čísla a jestli to dobře chápu, pa­de­sát pro­cent před­sta­vuje nárůst z šance 1/1000 na 1/666 smrti v daném roce.

Studie na 900000 do­spě­lých došla ke stej­nému závěru s tím, že ide­ální BMI leží v roz­mezí 22.5-25.

Podle ně­kte­rých re­portů mírná nad­váha až lehká obe­zita (BMI 24-31.9) může být ve sku­teč­nosti pří­nosná a lidé v tomto roz­mezí mohou žít déle než ostatní z nor­mál­ního in­ter­valu. Jedna kon­krétní studie do­chází k závěru, že mor­ta­lita pro nad­váhu BMI 25-30 může být nižší než pro lidi s ide­ál­ním BMI a upřes­ňuje, že ideál BMI může být 25, tedy na hra­nici nad­váhy.

Ana­lýza studií s celkem 600000 sub­jekty iden­ti­fi­ko­vala nejmenší úmrt­nost pro BMI 23-29. Vět­šina z in­ter­valu nad­váhy nebyla spo­jena s vyšším ri­zi­kem.

Další po­su­dek odhadl, že risk smrti na­růstá o 7% pro BMI 25-27.5 a 20% pro BMI 27.5-30. Nad­váha ve čty­ři­ceti zkrátí střední délku života o 3 roky.

Jiný zdroj: 1 milion smrtí v Evropě (7.7%) je při­klá­dáno nad­měrné váze. V prů­měru obe­zita zre­du­kuje délku života o šest až sedm let, BMI 30-35 o dva až čtyři roky, za­tímco těžká obe­zita (BMI větší než 40) o deset let.

Lepší in­di­ká­tor tukové masy a rizika chorob spo­je­ných s obe­zi­tou než BMI může před­sta­vo­vat obvod pasu. Podle NIHu obvod větší než 102 cm u mužů a 88 cm u žen na­zna­čuje vysoké riziko výše zmí­ně­ných chorob.

Z toho, co jsem vyčetl, plyne, že horní půlka nor­mál­ního roz­mezí nebo dolní půlka in­ter­valu nad­váhy bude asi v po­řádku. Ně­které studie si mírně pro­ti­řečí a po­sou­vají nej­zdra­vější poměr váhy a výšky kousek doleva nebo kousek do­prava, ale při­padá mi, že vět­šina se pře­krývá právě v okolí pět­a­dva­cítky plus mínus pár bodů s tím, že BMI není příliš přesné pro oba ex­trémy výšky. Na jedné straně pře­ce­ňuje, na druhé pod­ce­ňuje.


+1: Za­jí­mavé na co člověk narazí. Třeba v tomhle článku jistý Steven Blair tvrdí, že nad­měrná kila tuku ne­před­sta­vují ne­bez­peční, pokud je člověk fy­zicky ak­tivní a jde tak na­vzdory kon­senzu. Když jeden osa­mělý ne­kon­for­mista káže něco re­vo­luč­ního, vy­platí se zbyst­řit. Může být na stopě něčemu zá­sad­nímu, nebo je jenom mimo. Pro­klepnul jsem si ho na wiki a po­dí­vejte na to:

In 2015, Blair came under scru­tiny after the New York Times re­por­ted that he had re­ce­i­ved $3.5 mil­lion in re­search grants from the Coca-Cola Com­pany since 2008

Nad­váha není pro­blém, říká vědec v kapse pro­dejce sla­zené vody. Velice po­de­zřelé.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz