k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

hypertweeter 5.0

11. 3. 2021 — k47

Nikdy mě ne­pře­stane fas­ci­no­vat, jak straš­livě ne­vhodný ná­stroj pro ko­mu­ni­kaci, jež není tristně po­vrchní, twit­ter vlastně je. Je to šo­ku­jící. Proto po­u­ží­vám vlastní twit­te­rový klient hy­per­twee­ter, který teď dostal pár dal­ších vy­lep­šení.

Člověk chce sdělit něco víc než tri­vi­a­litu, ale nejde to. Uži­va­telé musí vy­vi­nout vlastní po­stupy mimo systém, jak umělá ome­zení obejít. Hrstka jich do­stane ofi­ci­ální po­svě­cení (zkra­co­vač odkazů, ob­rázky, RT, @odkazy a #tagy), ostatní fun­gují jako zá­plata na na­leš­těné kapotě.

Jeden pří­klad za všechny: scre­en­shoty textu. Jsou všude. Po­u­žité často, když uži­va­tel chce ci­to­vat něco del­šího než jeden prťavý od­sta­vec. Systém, který by bral hlubší kon­ver­zace a výměnu in­for­mací vážně, by tohle zvlá­dal líp, přece jenom je to jenom text, ctrl-c, ctrl-v, přidat odkaz a hotovo. Není to těžké. Není to kom­pli­ko­vané. V ide­ál­ním pří­padě by apli­kace ově­řila, že citace sku­tečně po­chází z při­le­pené url, nebo ještě lépe, najde odkud po­chází a odkaz na zdroj přidá au­to­ma­ticky. Ale to by bylo moc ro­zumné. Přece jenom soc-nety tu nejsou kvůli našim po­tře­bám.

Navíc v textu na ob­rázku se nedá hledat. Tohle se může změnit, ale pokud mě smysly ne­kla­mou, zatím to nejde. Takže když si mlhavě vy­ba­vu­jete, že jste něco viděli před mě­sí­cem a chtěli byste to najít, máte smůlu. Tohle není knihovna, tohle je koryto plné vi­rál­ního ko­ka­inu. Nejste tu, abyste se vzdě­lá­vali, jste tu, abyste do­stali další dávku do­pa­minu a kli­kali na re­klamy.

Skoro by dávalo smysl, kdyby ro­zumný klient au­to­ma­ticky pro­hnal každý ob­rá­zek OCRkem. Do­konce exis­tuje slušný free soft­ware OCR pro­gram tes­se­ract. Zbývá jen, aby to někdo spojit do­hro­mady. Někdo, kdo dělá vlast­ního twit­ter kli­enta. Něco jako hy­per­twee­ter…

Ne, ne, ne. Ne tak rychle. Je to v plánu, to ano, ale až pro další verzi, ne pro tuhle. Do té jen při­byly no­vinky, které smě­řují zhruba tím směrem.

Změny jsou tyto:

Ještě při­pa­dám seznam sou­čas­ných funkcí jako malou návnadu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz