k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Homeopatie & další podvody

9. 7. 2021 — k47

Proč se ob­ra­címe zády k zá­zra­kům, kte­rých jsme do­sáhli? Proč věříme ne­smys­lům a po­ví­dač­kám? Proč se od­vra­címe od ově­řené me­di­cíny a cho­díme za šamany, her­ba­listy, ho­me­o­paty a dal­šími pod­vod­níky?

cukr, hlavní a jediná pří­sada ho­me­o­pa­tik

Hele, po­dí­vejte, jsem při­pra­vený se zřek­nout všech vý­do­bytků ci­vi­li­zace & žít o samotě v lesích. Má to jen dvě vý­jimky: spla­cho­vací záchod a mo­derní me­di­cína. Podle mých mě­ří­tek čára od­dě­lu­jící bar­bar­ství od ci­vi­li­zace pro­tíná rok 1850. V té době a při­leh­lých letech jsme po­znali, co je pů­vod­cem nemocí a me­di­cína jako obor za­řa­dila vyšší rych­lost. Pře­stalo to být hádání a věš­tění a spe­ku­lace a držení se sta­rých špat­ných nápadů, ale stal se z toho vě­decký obor. Na­jed­nou jsme do­ká­zali nemoci nejen léčit, ale jím i před­chá­zet, ob­je­vo­vali jsme funkční léky a vak­cíny, sra­zili jsme ko­je­nec­kou úmrt­nost z běž­ného úkazu na oje­di­ně­lou tragé­dii. Toho se nikdy nechci vzdát.

Stejné pře­svěd­čení ale ne­sdí­lejí všichni. Vypadá to, že za­ne­vřeli na pokrok v me­di­cíně i když ne­chtějí žít jako divocí lidé v lesích.

Je mi celkem jedno, když se člověk roz­hodne sám za sebe ig­no­ro­vat vše, co jsme ově­řili, že fun­guje, & vydá se vlastní cestou za tím, co je pří­rodní a co mu při­padá, že musí fun­go­vat. Nejsem z toho extra nad­šený, ale jak říkal Johnny Truant v House of Leaves: „It may be the wrong de­ci­sion, but fuck it, it's mine.“ Když ale někdo dělá tato roz­hod­nutí za jiného člo­věka, třeba ta­ko­vého v pozici zá­vis­losti, který nemá mož­nost po­ro­zu­mět pro­blému, pro­tože je mu jed­no­ci­ferný počet roků, dělá se mi z toho mdlo.

Když někdo nevěří oč­ko­vání, je to jedna věc, když nedá oč­ko­vat své děti — pro­boha proč? Třeba taková klíš­ťová en­ce­fa­li­tida: nedá se léčit, ale dá se proti ní oč­ko­vat, vak­cína je 96-99% efek­tivní, tři dávky a 90% lidí si udrží pro­ti­látky víc jak 10 let. Na druhou stranu jde o en­ce­fa­li­tidu a ce­fa­lus zna­mená hlava. Jde o zánět mozku a co jsem se díval, mozek po­tře­bu­jeme aspoň občas. Kromě běž­ných dvou fází, které jsou nejdřív otravné jako chřipka a pak (pro 20-30% na­ka­že­ných) pár týdnů otravné jako in­fekce ner­vové sou­stavy (prudké bo­lesti hlavy, vysoké ho­rečky, dez­o­ri­en­tace, po­ru­chy ko­or­di­nace, ztuhnutí šíje), si z toho ne­mocný může odnést trvalé ná­sledky: obrnu jedné ruky, chro­nické bo­lesti hlavy, po­ru­chu schop­nosti sou­stře­dění, sní­že­nou vý­kon­nost, de­presi. Kva­lita života utrpí. Smrt­nost 0.5 – 2% pro ty, kteří pře­jdou do druhé fáze.

Nezní to příliš vesele, co? De­prese je stará známá, ta mě teď už ne­roz­hodí, ale chro­nické bo­lesti hlavy, sou­stře­dění, výkon. Docela rád & ak­tivně po­u­ží­vám obsah svého cefalu a tohle by mě zabilo. Me­ta­fo­ricky a pak do­slova. Navíc ochr­nutí ruky… jednou jsem nějak špatně spal a pro­bu­dil jsem se s rukou, která byla se­ri­ozně mrtvá. To nej­horší ode­znělo v kla­sic­kém závalu mra­ven­čení, ale potom jsem ji celý den nemohl zved­nout nad úroveň ramene. Šlo jen o jeden den, ale i tak jsem z toho nebyl moc šťastný. A teď to samé na­po­řád? Raději ne. Kdyby tomu tak jen šlo pře­de­jít… a ono jde, tři cesty do lé­kárny, tři ná­vštěvy dok­tora a tuhle jednu even­tu­a­litu můžeme vy­škrt­nout ze se­znamu pod­vě­do­mých stra­chů.

Oč­ko­vání fun­guje. Dů­ka­zem je sou­sední Ra­kousko. U nás je proti klíš­ťové en­ce­fa­li­tidě (TBEV) oč­ko­váno ±29% lidí, v Ra­kou­sích téměř všichni, víc než 80%. U nás máme 500-1000 pří­padů in­fekce TBEV ročně, u sou­sedů jen 40-150 při po­dobné ve­li­kosti po­pu­lace.

V prů­měru je 2.5% klíšťat in­fi­ko­va­ných virem en­ce­fa­li­tidy (záleží na lo­ka­litě) a tak po­každé, když vy­ta­hu­jete při­sá­tého pa­vou­kovce, házíte po­my­sl­nou kost­kou. Má 40 stran a jedna z nich je velice oš­k­livá. Náhodě ne­zá­leží, kdo to bude. Někdo se musí stát sta­tis­ti­kou. Můžu to být já, můžete to být vy.

Sta­tis­tika mě pěkně při­vádí k dal­šímu tématu: ho­me­o­pa­ti­kům, sta­tis­ticky ově­ře­nými, že ne­fun­gují víc než jiné pla­cebo. Co jiného taky čekat od cuk­ro­vých tablet? Když někdo řekne, že ho­me­o­pa­tika bere nebo že jimi dáv­kuje po­tomka a co víc, že jim smr­telně věří, víte, že jste v bez­vý­chodné si­tu­aci. Nemá smysl říkat, že je trouba, který na­le­těl a vy­plázne kilo za 4 gramy cuk­ro­vých gra­nulí bez stop če­ho­koli účin­ného. Fron­tální útok na hod­noty člo­věka, kte­rých se drží, nikoho ne­pře­svědčí. Klid, jediná cesta je zfor­mu­lo­vat plán let­mého po­po­str­ká­vání směrem k ově­řené me­di­cíně od pla­cebo efektu s vy­so­kou marží.

V jenom místě, kudy jezdím na kole, na jedné straně sil­nice je ne­moc­nice a vedle ní lé­kárna, na druhé straně sil­nice stojí tak­zvaná „by­linná lé­kárna“. To po­va­žuju za ohromně cy­nický tah. Efek­tivní, ale hra­ni­čící s pa­ra­zi­tis­mem. Jestli člověk chce něco, co pěkně voní, budou tam asi mít velký výběr, ale pro­pa­go­vat her­bální al­chy­mii jako le­gi­timní lé­kárnu a naprat ji hned na­proti ne­moc­nici je hye­nis­mus. Al­ter­na­tivní nebo tra­diční me­di­cína ne­e­xis­tuje. To, co se z nich ově­řilo, se stalo me­di­cí­nou bez pří­vlastků.

Ok, zpátky k ho­me­o­pa­tii. Ta má údajně fun­go­vat na prin­cipu, že po­dobné léčí po­dobné. Vezmou se­ri­ózně po­tentní jed, ri­tu­álně ředí vodou dokud směs ne­ob­sa­huje ani mo­le­kulu pů­vodní látky, ma­gic­kou vodu kápnou na kousek cukru, voda se vypaří a slad­kou hrudku pro­dá­vají s marží z níž se mlží brýle.

Ho­me­o­pa­ti­kum ne­ob­sa­huje nic z pů­vodní látky, do­konce ani z vody, která ji roz­pouš­těla, ne­e­xis­tuje me­cha­nis­mus, kterým by mohlo dojít k ně­ja­kému účinku a kdyby exis­to­val, pře­psalo by to pra­vi­dla chemie a fyziky. Kdyby ho­me­o­paté měli pravdu, do­stali by ně­ko­lik no­be­lo­vých cen, za zcela zá­sadní objevy, které nám uni­kaly. Žádnou cenu ne­do­sta­nou. Ná­le­žitě kon­stru­o­vané double blind studie po­tvr­zují, že je­di­ným efek­tem je pla­cebo efekt.

Jedna z in­gre­di­encí ho­me­o­pa­tik je na­pří­klad je­do­va­tec ko­ře­nu­jící (an­g­licky poison ivy). Ten ob­sa­huje látku, která už v malém množ­ství na po­kožce způ­so­buje svě­dění a tvorbu těžko se ho­jí­cích pu­chýřů. Když po­ško­zuje kůži, její gro­teskní na­ře­dění v poměru 1:1000000000000000000 až 1:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 z ně­ja­kého důvodu musí kůži hojit. A čím víc na­ře­děné, tím sil­nější. Z ně­ja­kého důvodu. Ne­fun­guje to a ani ne­e­xis­tuje me­cha­nis­mus, jakým by to fun­go­vat mohlo.

Ho­me­o­paté mají při­pra­ve­nou od­po­věď: Mezi každým ře­dě­ním směsí za­tře­sou nebo ji pár­krát praští o kus dřeva a to ně­ja­kým způ­so­bem donutí vodu, aby si za­pa­ma­to­vala pů­vodní látku. Opět čistá fikce bez opory ve zná­mých fy­zi­kál­ních zá­ko­nech.

Navíc, když se po­dí­váte do in­for­mace na kra­bici ho­me­o­pa­tik nebo na web jejich vý­robce, ob­je­víte legie va­rov­ných sig­nálů, že jde o pavědu a podvod.

⨂ Jed­no­slož­kový ho­me­o­pa­tický léčivý pří­pra­vek v cen­te­zi­mál­ním ředění, vy­ro­bený dle fran­couz­ského Lé­ko­pisu a uží­vaný dle in­for­mací v Ma­le­ria Medica.

Myslí asi Ma­te­ria Medica Pura, dvě stě let starou ko­lekci ho­me­o­pa­tic­kých spe­ku­lací. (Ma­te­ria Medica je staré ozna­čení pro kom­pen­dium far­ma­ko­lo­gie.) Tohle je pří­klad kla­sic­kého apelu na pří­rodu a zá­ro­veň apelu na staré zna­losti. Je to pří­rodní + jde o pra­staré moudro pře­dá­vané z ge­ne­raci na ge­ne­raci, tak to musí fun­go­vat. Ho­me­o­pa­tii na­star­to­val tenhle chlá­pek koncem 18. sto­letí jako al­ter­na­tivu k teh­dejší me­di­cíně, která stála za hovno, nebyla za­lo­žená na dů­ka­zech a sys­te­ma­tic­kých stu­di­ích efek­ti­vity a prala do lidí, co bylo zrovna po ruce. Arsen, rtuť, proč ne? To přece nikoho ne­za­bije. Aha, zabilo. Sakra. Ne­dě­lat nic (tedy vě­no­vat se ho­me­o­pa­tii), ne­sna­žit se ak­tivně zabít pa­ci­enta a nechat ho se uzdra­vit vlast­ními pro­středky v takové si­tu­aci mohlo být efek­tiv­nější. Dnes je si­tu­ace docela jiná, léky nejsou na­ho­dilé ko­lekce che­mi­ká­lií, ale tes­to­vané a ově­řené látky, u nichž dobře známe jejich hlavní účinky i ve­d­lejší účinky. Víme co čekat.

⨂ Sou­částí spe­ci­ál­ního vý­rob­ního know-how je pa­ten­to­vaný postup tro­jité im­preg­nace gra­nulí, au­to­ma­ti­zo­vaná dy­na­mi­zace a vlastní výroba ne­ut­rál­ních nosičů – gra­nulí a glo­bulí.

Za­jí­mavé, proč se vy­chlou­bají zrovna vý­ro­bou pi­lu­lek? To je ta nej­nud­nější část celého pro­cesu. Mi­mo­cho­dem dy­na­mi­zace je nóbl ozna­čení pro ma­gický rituál tře­sení nebo bou­chání o kus prkna, který donutí vodu si „pa­ma­to­vat“. Dy­na­mi­zace zní ra­fi­no­vaně, mo­derně, hi-tech, jako proces ve sku­tečné to­várně na léky. Tají sku­teč­nou po­ma­te­nost ri­tu­álu před ne­za­svě­ce­nými.

⨂ Ho­me­o­pa­tické léky se uží­vají dle dlou­ho­do­bých po­znatků o jejich účinku, se­psa­ných v od­borné li­te­ra­tuře. K pře­dání zku­še­ností o mož­nos­tech jejich po­u­žití jsou dále po­řá­dány od­borné se­mi­náře.

Proč je třeba vy­zved­nout zrovna tohle? Člověk by čekal, že je to sa­mo­zřejmé. Takhle to zní jako zou­falé volání „My jsme sku­tečná věda. Máme i od­borné se­mi­náře a pu­b­li­kace.“ To nic ne­zna­mená, pu­b­li­ko­vat se dá kde co.

⨂ me­di­cína musí smě­řo­vat k pří­stupu za­mě­ře­nému na jed­not­livce, díky in­di­vi­du­a­li­zo­vané péči.

Tohle je dů­le­žitý stří­pek při­taž­li­vosti al­ter­na­tiv­ních metod. Když člověk má pocit, že se mu sku­tečně věnují a plně se za­mě­řují na jeho pro­blémy, za­hřeje ho to u srdce. Tohle udělá pla­cebo ještě efek­tiv­nější. Na­proti tomu v ne­ma­gické me­di­cíně může dostat fun­gu­jící lék na jeho nemoc a tím in­ter­akce hasne. Tady máte, berte jednu pi­lulku v ráno, jednu večer, pře­staňte pít, jezte míň tuč­ného jídla a přijďte se ukázat za dva měsíce. Není se o čem bavit, pro­tože víme, že ta věc je účinná. Pa­ci­ent z toho nemusí mít dobrý pocit, nemusí mu při­pa­dat, že se o něj doktor do­o­pravdy stará.

⨂ in­te­gra­tivní me­di­cína, kom­ple­men­tární me­di­cína

Ho­me­o­pa­ti­kové jsou do­sta­tečně chytří, re­spek­tive ne­chtějí být ža­lo­váni, aby tvr­dili, že jejich ma­gický cukr něco vyléčí. Ne. Vždy tvrdí, že je to do­pl­něk ke „kla­sic­kým“ lékům a pomáhá pa­ci­en­tovi snášet ve­d­lejší okol­nosti, aby se cítil lépe. Vždy to stočí na psy­chic­kou pohodu, což je hlavní účinek pla­cebo. Při­pa­dám si lépe. Nádor se ne­zmen­šuje, ale cítím se, že ano. Proto nikdy ne­mů­žou říct, že ma­gický cukr vyléčí cokoli váž­ného, vždy je to do­pl­něk nebo to pomáhá hojit tri­vi­a­lity, které na 99% pře­jdou samy.

In­te­gra­tivní a kom­ple­men­tární me­di­cína jsou hezky zně­jící jména pro kom­bi­naci léků, které fun­gují s pseu­do­vě­dec­kými lek­tvary, které nic ne­dě­lají.

⨂ Na­pří­klad pro léčbu angíny bak­te­ri­ál­ního původu pře­de­píše lékař ho­me­o­pat an­ti­bi­o­tika, která léčí zánět, ale jako do­plň­ko­vou léčbu i ho­me­o­pa­tické léčivé pří­pravky, které uleví zejména od bo­lesti.

Tady to máte: léky na nemoc, ho­me­o­pa­tika pro pla­cebo efekt.

⨂ Co kdy­bychom ko­nečně začali po­hlí­žet na všechna od­větví me­di­cíny jako na na­vzá­jem do­pl­ňu­jící se? Nebylo by to pro naše zdraví lepší?

Ta, která fun­gují s těmi, která ne­fun­gují. Vezmu si ibupro­fen a pak si pomažu kolena krav­skými lejny. Mo­derní lék s tra­dič­ním po­stu­pem, přesně jak říkáte. A ne­tvrďte mi, že to ne­fun­guje. Když vám kolena smrdí od hoven rychle za­po­me­nete na bo­lesti hlavy.

⨂ Ať už jde o ho­me­o­pa­tii, al­ter­na­tivní po­stupy nebo kon­venční me­di­cínu, ve spo­leč­nosti █████ věříme vý­ho­dám každé z nich a jsme toho názoru, že by se měly raději vzá­jemně do­pl­ňo­vat, než spolu sou­pe­řit.

Další pro­pa­ganda. Ape­lují na to, že ho­me­o­pa­tie je účinná metoda, jen je z ně­ja­kého tem­ného důvodu po­tla­čo­vaná a když ji vez­meme na milost, budeme na tom lépe. Vzali jsme ji na milost, otes­to­vali a uká­zalo se, že ne­fun­guje lépe než pla­cebo. Jed­not­livé metody léčby spolu ne­sou­peří, jsou tes­to­vány a ty, které ne­fun­gují, skončí v pro­pad­lišti dějin po boku bi­zar­ních ku­ri­o­zit jako byly teorie mi­asmatu, teorie čtyř tě­les­ných šťáv a pouš­tění žilou.

⨂ Ho­me­o­pa­tie se zro­dila z vý­zkumu a stále za­stává zcela pl­no­hod­notné místo ve vědě.

První část je his­to­rické ne­pravda. Místo ve vědě za­stává, ano, na­pří­klad v tomto duchu: „The ques­tion whe­ther ho­me­o­pathic in­ter­ven­tion di­f­fers from pla­cebo awaits de­ci­sive answer.“ A to jde o slova Bri­tish Ho­me­o­pathic As­so­ci­ation. Když sami ho­me­o­paté říkají, že nemají důkazy, jestli se jejich ma­gický cukr liší od běž­ného pla­ceba, rozdíl asi nebude příliš velký, co?

⨂ Ve spo­leč­nosti █████ za­stá­váme čistě vě­decký pří­stup.

Jsme sku­tečná forma me­di­cíny, ne šamani pro­dá­va­jící cukr. Pře­staňte si z nás dělat srandu.

⨂ Zvolit si ho­me­o­pa­tii, zna­mená zvolit si še­tr­nou léčbu.

Tak še­tr­nou, že nedělá nic.

⨂ Jed­no­slož­kový ho­me­o­pa­tický pří­pra­vek sti­mu­luje obranné me­cha­nismy or­ga­nismu spe­ci­ficky, podle kon­krét­ních pří­znaků one­moc­nění.

To zní skoro jako prin­cip oč­ko­vání, ale není. Cukr sti­mu­luje ma­xi­málně tak chu­ťové buňky.

⨂ Ho­me­o­pa­tické léky nemají žádné známé ve­d­lejší účinky a ne­vy­ka­zují che­mic­kou to­xi­citu. Stejně tak ne­e­xis­tuje pro­blém kon­tra­in­di­kace nebo in­ter­akce s jinými léky či pří­pravky.

Pro­tože jde o cukr.

⨂ Další vý­ho­dou je i sku­teč­nost, že gra­nule mají pří­jem­nou chuť

To proto, že je to cukr.

⨂ Stejný mo­no­kom­po­nentní ho­me­o­pa­tický léčivý pří­pra­vek může být použit (podle pří­znaků) při léčbě růz­ných one­moc­nění. Uvá­dění in­di­kace na eti­ketě proto není odů­vod­něné.

Jo, je to jenom cukr, fun­guje stejně ne­hledě na okol­nosti, ať už člověk trpí zá­ně­tem střed­ního ucha nebo akut­ním ne­do­stat­kem slad­kostí.

⨂ obsah lé­či­vých látek: (nic)

Žádné účinné látky, jen cukr.

⨂ Ob­sa­huje sa­cha­rózu a mo­no­hyd­rát lak­tózy. (je to jenom cukr)

Oprava, ob­sa­huje do­konce dva různé druhy cukru.

⨂ Ho­me­o­pa­tický léčivý pří­pra­vek bez schvá­le­ných lé­čeb­ných in­di­kací.

Nemá lé­čebné in­di­kace, pro­tože je to jen cukr.

⨂ Po­u­ží­vejte podle rady od­bor­níka na ho­me­o­pa­tii.

Od­bor­ník radí na­kou­pit víc ma­gic­kého cukru.

⨂ Jestliže pří­znaky pře­tr­vá­vají, po­raďte se s lé­ka­řem nebo lé­kár­ní­kem.

Jinými slovy, pokud pla­cebo efekt ne­stačí, ob­raťte se na sku­teč­nou me­di­cínu.

Ho­me­o­pa­tie je nejen pseudo-věda, ale hlavně podvod, drahý a po­ten­ci­álně ne­bez­pečný, když se někdo roz­hodne vy­ne­chat ově­řené léky a na­hra­dit je šar­la­tán­stvím.

Korunu všemu na­sa­zuje wi­ki­pe­die, známá svou nudnou ne­utra­li­tou, v první větě hesla ho­me­o­pa­tie píše „Ho­me­o­pathy or ho­mo­eo­pathy is a pseu­do­s­cien­ti­fic system of al­ter­na­tive me­di­cine.“ Na­ko­nec jsem ne­mu­sel psát tuhle mon­tro­zitu, stačil jen odkaz na wi­ki­pe­dii.


Chcete vlastní ho­me­o­pa­tika, která fun­gují úplně stejně a ne­stojí skoro nic? To víte že jo, chceme je všichni. Vez­měte kostku cukru, na­řežte ji na ma­ličké kos­tičky a obar­věte po­tra­vi­nář­ským bar­vi­vem, fi­a­lová je nej­lepší, vypadá jako ibupro­fen, a voilà, máte pla­cebo levné ho­me­o­pa­ti­kum, které léčí všechno, hlavně tedy chuť na sladké.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz