k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

giga-světlo

19. 6. 2021 — k47

Ne­smíme za­po­mí­nat na život u od­padní vý­pusti tech­no­lo­gické ci­vi­li­zace. Trochu to tu smrdí, ale ty zá­zraky, co člověk najde!

Ok, asi takhle: ležel mi tu vy­ho­řelý zdroj no­te­booku, uni­ver­zální model s vo­li­tel­ným na­pě­tím a vy­mě­ni­tel­nými ko­nek­tory. Jestliže máš laptop, tahle věc ho umí na­pá­jet. Tech­nicky vzato stále fun­guje, jen kabel začal jis­k­řit a kouřit, což se stalo zdro­jem mír­ného zdě­šení a vedlo k eli­mi­naci tohoto kon­krét­ního kusu z cir­ku­lace. Drát je nějaký spe­ci­ální vzorek a nejde na­hra­dit, tedy aspoň není k na­le­zení v ka­ta­logu nej­lep­šího/nej­hor­šího ob­chodu s di­o­dami, dráty a dis­pleji. Kromě téhle ma­lič­kosti vypadá celkem OK. Sám dráty ale nemůžu jed­no­duše spájet a po­u­ží­vat ad in­fi­ni­tum, jako by se nic nedělo, na­to­lik si ne­vě­řím, že něco ne­po­dě­lám. Pokud to může vést k riziku požáru, dávám ruce pryč.

Na druhou stranu pří­le­ži­tostné po­u­žití, kdy se po akci odpojí ze zá­suvky, by se dalo snést. Teď k čemu využít zdroj, který dává 15 – 21 V a max 65 wattů? Hádáte správně: na další vy­lep­šení stře­le­ného makro světla.

Už dřív jsem udělal světýlko, které se dá na­sa­dit na konec ob­jek­tivu. Nosnou kon­strukci tvoří malý po­čí­ta­čový větrák s po­dob­ným prů­mě­rem jako tubus ob­jek­tivu, vy­lá­mal jsem všechno uvnitř kruhu, s tro­chou vy­cpávky se dá na­sa­dit na ob­jek­tiv a drží, ne per­fektně, ale do­sta­tečně. Na druhé straně, na kovové plat­formě, pak leží tři sou­středné kruhy LEDek. Jed­no­du­ché. Tri­vi­ální. Pri­mi­tivní. Celé to běželo na giga-blok AA ba­te­rií, z ně­ja­kého důvodu jsem ale 'bat­tery pack' ztra­til & bez něj to není žádná sranda.

Tak vy­pa­dal minulý stav. Teď jsem ze starého rou­teru vy­říz­nul ko­nek­tor (ne­za­po­mí­nejte, koupu se u od­padní vý­pusti, kde se tech­no­lo­gický šrot a vraky hro­madí bez konce), horkým le­pi­dlem ho při­pev­nil na světlo, pro­po­jil dráty, svítí to. Vý­sledky jsou docela ok. Takhle vypadá zelený brouk z minula. Před­tím jsem na něj svítil dvěma blesky, teď novým svět­lem, kde kde se diody ob­tá­čejí kolem osy ob­jek­tivu. Má to ten spe­ci­fický vzhled, kdy nic nevrhá stíny.

Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)

Pro po­dobné účely se dá použít li­bo­volný zdroj, který dokáže podat do­sta­tečné napětí a proud, ale co jsem zkou­šel, ty­pické 12V na­bí­ječky malých za­ří­zení bli­kají. To mi dává smysl, jejich účel není pro­du­ko­vat krásně vy­hla­zený signál, ale efek­tivně trans­por­to­vat jouly ze zá­suvky do aku­mu­lá­toru a být přitom co nej­lev­nější.

Takže tak, napsal jsem příliš mnoho slov o něčem, co je jednak celkem tri­vi­ální & druhak to bude mít jen velice malý užitek mimo ma­lič­kou fazetu jedné mojí záliby.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz