k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

hrůzoroky

1. 2. 2021 — k47

Ta změna bere dech.

Po­slední týdny jen sedím na zadku, žádný pohyb, žádná ak­ti­vita. Neměl jsem chuť sed­nout kolo, tak jsem aspoň nazul dobré boty & vrazil na pár hodin po­cho­do­vat po le­do­vých cestách ne­ko­neč­ných lesů v okolí Cely. Shodou náhod, ne­plá­no­vaně část trasy vedla stej­nou cestou, jakou jsem prošel téměř 3 roky na­zpá­tek a ta změna mě od­zbro­jila. Ne venku, kra­jina vy­pa­dala stále stejně. Uvnitř. Tehdy jsem pro­ží­val nikdy ne­kon­čící pocit děsu, du­ševní úz­kosti, která ne­znala mezí, od rána do večera jsem viděl jen tem­notu, žádná naděje, žádná bu­douc­nost. Konec byl na dosah. Nebo tak mi to aspoň při­pa­dalo. A přitom v té době to nej­horší stále ne­při­šlo.

Tři roky poz­ději a utr­pení je dávnou mi­nu­lostí. Jsem teď docela spo­ko­jený, aspoň mi ne­při­padá, že se svět roz­padá před očima. Zvláštní pocit. Tak moc se změ­nilo.

Nechci ro­ze­bí­rat de­taily o tom, co přesně se dělo, ale kdy­bych měl po­ra­dit jednu věc, bylo by to: Vy­hle­dejte pomoc. Ne rodinu nebo přá­tele, ale pro­fe­si­o­nální pomoc od někoho, kdo na to roky stu­do­val, kdo má praxi, kdo dokáže pomoct. Laici můžou chtít podat po­moc­nou ruku a možná jsou i pře­svěd­čení, že sku­tečně po­má­hají, ale jejich metody bývají při­nej­lep­ším ne­e­fek­tivní, ale vět­ši­nou při­ná­šejí jen více de­strukce. Vy­hle­dejte pomoc, oka­mžitě. Roky pro­blémů můžou zmizet do­slova přes noc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz