k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Snažili se ti pomoct, tys jim nadával do lhářů a teď jsi mrtvej

28. 9. 2021 — k47

Exis­tují dvě ka­te­go­rie tmářů: šar­la­táni a po­ma­tenci. Jedni pro­dá­vají lež a jsou si toho dobře vědomi, druzí dělají to samé, jen to neví. V an­g­lič­tině se pro druhou sortu po­u­žívá slovo cranks, česky kliky, proto jim od tohoto oka­mžiku budu říkat za­rezlé kliky, jako že se nedají otočit silou ani ro­zum­ným ar­gu­men­tem. Kliky sou­sedí s fa­na­tiky, ale nejde o jedny a ty samé lidi, fa­na­tici tvoří širší ka­te­go­rii, která může ale nemusí za­chá­zet do ne­ro­zum­ných ex­trémů. Fa­na­tik nemusí nutně věřit úplným ne­smys­lům, jen je do něčeho po­no­řen víc než je běžné nebo zdravé pro oby­čej­ného smr­tel­níka. Fa­na­tik do jógy může agre­sivně pro­pa­go­vat jógu pro všechny její pří­nosy, me­di­tační kva­lity uklidní mysl, ty fy­zické pro­táh­nou tělo a tak po­dobně, není na tom nic oči­vidně ne­prav­divé. Na­proti tomu za­rezlá klika může tvrdit, že jóga léčí ra­ko­vinu. Nejde o rozdíl v kva­litě, jen kvan­titě; jak daleko za­chá­zejí.

Šar­la­táni to vše dělají pro peníze nebo slávu, sami nevěří slovům, která kážou a dobře chápou, čeho se do­pouš­tějí; vědí, že jejich ak­ti­vita je de­struk­tivní, že to někdo odnese zdra­vím nebo ži­vo­tem, ale jsou to šar­la­táni a ná­sledky na ostatní v kal­ku­laci ne­hrají velkou roli. Stejně jako mo­rální in­te­grita. Ti, kdo vědomě pro­dá­vají lži a pro €€€ tráví studnu po­chyb­nostmi o vak­ci­naci, se ne­chají oč­ko­vat při první pří­le­ži­tosti. Když člověk lže pro prachy, prin­cipy ne­e­xis­tují. Buď je to vůbec ne­za­jímá, nebo věří, že všechny jejich ne­kon­zis­tence a po­kry­tec­tví jsou plně opod­stat­něné. Fa­na­ticky věřící se do­pustí vě­do­mého pod­vodu, aby ob­há­jili své fa­na­tické pře­svěd­čení1 .

Na druhou stranu na kliky se můžeme dívat jako na oběti de­ma­go­gie. Není to snadné, pravda, duo Dun­ning a Kruger k tomu mají co říct, ale aspoň na ně­které z nich tak můžeme po­hlí­žet. Za­padli do bahna al­ter­na­tiv­ních faktů, uta­jo­va­ných vě­do­mostí a kon­spi­rač­ních teorií, s šar­la­tány a pod­vod­níky šedé in­te­lek­tu­ální sféry u kor­mi­dla. První krok je ten roz­ho­du­jící; když člověk uvěří jedné ma­in­stre­amu a re­a­litě od­po­ru­jící fámě, je snadné uvěřit všem. Pokud spolkli první sousto návnady, že stát, elity, nad­ná­rodní or­ga­ni­zace nebo stí­nové figury ta­ha­jící za nitky jsou u moci, jejich jed­nání nekalé, pro­lhané, ne­bez­pečné a in­tri­kář­ské a jsou po dob­rých lidech, jako jsou oni sami, snáze se zapojí do pro­gramu sys­te­ma­tic­kého po­pí­rání faktů, vě­dec­kých po­znatků a re­a­lity jako takové. Teď čtu velice re­le­vantní knihu Post-truth od Lee McIn­ty­rea. Autor sle­duje vznik a fun­go­vání me­di­ální & soc-net ma­ši­né­rie, kde vše je pouze vý­ra­zem po­li­tic­kého pře­svěd­čení, pravda nic ne­zna­mená a i sama re­a­lita jako taková ne­hraje žádnou roli. Indeed, if news is just po­li­ti­cal ex­pres­sion, why not make it up? V pod­houbí tohoto fun­go­vání se snadno sklouzne k fikci, kde již exis­tu­jící pře­svěd­čení a emoce určují, v co člověk věří a co po­va­žuje za sku­teč­nost.

V ko­gni­tiv­ních vědách se pro tento fe­no­mén po­u­žívá pojem mo­ti­va­ted re­a­so­ning – co působí dobře, vní­máme jako prav­divé – sil­nější emoční in­ves­tice, sil­nější zkres­lení. Nemáme nad sebou velkou vládu, můžeme si myslet, že jed­náme zcela ra­ci­o­nálně a lo­gicky, a mnoho klik si to sku­tečně myslí, ale místo toho nás ovládá armáda psy­cho­lo­gic­kých pastí. To je jeden z mých nej­vět­ších stra­chů: jak si můžu být jistý, že moje zna­losti jsou prav­divé a úsudky opráv­něné? Epis­te­mo­lo­gický skep­ti­cis­mus říká, že z prin­cipu nikdy ne­mů­žeme získat 100% ko­rektní zna­losti, říkal to De­s­car­tes, říkal to Hume, říkali to mnozí další. Nechci za­chá­zet tak daleko a po­chy­bo­vat o va­li­ditě vlast­ních smyslů, stačí jen slabší verze: jak si můžu být jistý, že vše, co jsem četl a co použil jako surový ma­te­riál pro kon­strukci svého svě­to­ná­zoru je prav­divé, od­po­ví­da­jící re­a­litě, kon­zis­tentní? Jestli si to vůbec pa­ma­tuji správně? Jak velkou roli v syn­téze hrají emoce, mo­ti­vo­vané uva­žo­vání a další zkres­lení? Nevím a z prin­cipu to ani nemůžu vědět a to mě děsí. Když čtu o kon­spi­rač­ních te­o­re­ti­cích a dal­ších po­ma­ten­cích, někdy se za­sta­vím a pře­mýš­lím, jak si můžu být jistý, že jsem ne­spadl do po­dobné pasti, jiné té­ma­tem, ale pří­buzné duchem? Nemůžu. Ne­no­sím v hlavě kon­zis­tentní systém hodnot a po­stojů vy­bu­do­vaný ře­těz­cem de­ri­vací z prv­ních prin­cipů, které bych mohl nějak ověřit. Všechno je to ad-hoc změť, po­sklá­daná za chodu a po­spo­jo­vaná z díl­čích střípků in­for­mací, které do sebe někdy za­pa­dají a jindy jsou diso­nantní.

A to je důvod, proč se na oběti šar­la­tán­ské de­ma­go­gie můžeme dívat jako na oběti. Sle­do­vali nit du­še­ních po­chodů, ob­klo­peni pod­vod­níky, kteří věděli jak využít ko­gni­tivní zkres­lení a psy­cho­lo­gické pasti, bi­zarně stra­nic­kými médii, ra­di­ka­li­zu­jí­cími žol­dáky kul­tur­ních válek a na konci pak ve­řejně pro­hla­šují, že covid je jen pa­kárna, že oč­ko­vání zabíjí a nemoc vyléčí jedině ve­te­ri­nární an­ti­pa­ra­zi­ti­kum, aby na něj pár týdnů nato bez ce­re­mo­nií ze­mřeli.

In­ter­ne­tem před lety pro­bles­ko­val pojem sto­chas­tický te­ro­ris­mus – po­stupný proces ne­přímé ra­di­ka­li­zace, kdy žádný krok pří­jemce přímo ne­pře­svědčí, aby za­bí­jel lidi, ale každý článek řetězu, i ty zdán­livě ne­vinné a ba­nální, k tomu trochu při­spí­vají. Každý krok po­si­luje ten ná­sle­du­jící. Po­dobně se můžeme dívat na pád do díry surre­ál­ných názorů a kon­spiro-teorií. V pro­středí, které ak­tivně zasévá ne­dů­věru, ob­klo­pen stejně na­lo­me­nými lidmi, člověk po­stupně po­si­luje své exis­tu­jící pře­svěd­čení a jde dál po tra­jek­to­rii mimo re­a­litu. Nikdy se to přece nemůže stát . A pak je mrtvý.

Laura Loomer – alt-right & anti-vax klika, ne­ú­spěšná re­pub­li­kán­ská kan­di­dátka do kon­gresu USA a cel­kově pří­šerná osoba – si přála dostat covid, aby to všem na­třela a uká­zala, že jde jen o vy­haj­po­vaný virus a otrava jídlem s sebou nese větší ne­bez­pečí; pak ale covid sku­tečně do­stala a po­znala na vlastní kůži jak strašná to může být nemoc i když ona sama není v ri­zi­kové sku­pině a přímo na ni ne­u­mírá. „Just pray for me please. Can’t even begin to ex­plain how brutal the body aches and nausea that come with COVID are. I am in so much pain.“ Sa­mo­zřejme, že covid po­va­žo­vala za pa­kárnu, za­pa­dalo to do všeho, v co už věřila, velký obraz v její hlavě, vy­tvo­řený po­stupně a pro krůč­cích snadno ab­sor­bo­val názor na covid, který za­pa­dal do její po­li­tiky.

Na­ko­nec sama po­znala, že ofi­ci­ál­ním plánem bylo přesně to, co v něm stálo, žádné nekalé ma­ni­pu­lace, žádné ma­chia­vel­ské plány, jen upřímná snaha pomoct a za­chrá­nit životy. Oč­ko­vání je bez­pečné a je tu pro naše zdraví. Lidé museli dlouho padat dírou sto­chas­tic­kého ší­len­ství, aby sami sebe pře­svěd­čili, že je to přesně naopak.


+1: Pro or­ga­ni­zo­va­nou scha­den­freude nad osudem příliš se­be­vě­do­mých od­mí­tačů je tu celý jeden sub-reddit.

+2: Z wiki hesla crank:

Pa­ral­le­ling pre­vi­ous work, we find that en­dor­se­ment of a lais­sez-faire con­cep­tion of free-market eco­no­mics pre­dicts re­jection of cli­mate science […]. En­dor­se­ment of the free market also pre­dic­ted the re­jection of other es­tab­lished scien­ti­fic fin­dings, such as the facts that HIV causes AIDS and that smoking causes lung cancer.

Li­ber­ta­ri­áni po­pí­rají kli­ma­tic­kou ka­ta­strofu? Nejsem pře­kva­pen. Říkají to sami jejich kan­di­dáti.

+3: A taky tenhle.


  1. Tohle je z pod­castu I Don't Speak German, který sle­duje fa­šisty, nácky a jejich ak­ti­vity. Pří­kla­dem z his­to­rie je ka­pi­tola The Birth of Team B z knihy Mer­chants of doubt.

    Pří­kla­dem může být fox news – její hla­sa­telé vy­tr­vale útočí na po­vin­nost oč­ko­vání a tes­to­vání, přesto se sami podří­dili man­dátu firmy, který vy­ža­duje důkaz oč­ko­vání nebo kaž­do­denní testy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz