k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Ten Masarykův citát

21. 4. 2021 — k47

Po­klopy bunkru jsem ote­vřel 20. dubna 2021 krátce po po­ledni a mžou­ra­jící vylezl do jar­ního slunce.1 Měl jsem misi. Byl jsem na lovu citátu.

Ok, asi takhle: V ná­vaz­nosti na ruský te­ro­ris­tický čin zpac­kaný útok na zboží in­ter­ne­tem pro­bleskl citát našeho Prv­ního Pre­zi­denta TGM a přišlo mi jako kdyby to byl jeden z té sorty in­ter­ne­to­vých citátů pro všechny pří­pady, který v růz­ných si­tu­a­cích vy­znívá tak, jak je zrovna po­třeba. Možná ne­přesný, možná při­su­zo­vaný někomu jinému a téměř jistě bez kon­textu, který bývá dů­le­žitý. Vy­táh­něte z textu, na­lepte na vlastní agendu, jak se hodí, nechte 20 minut vařit a po­dá­vajte ještě horké.

Po síti je uvíděn různě s malými ob­mě­nami.

Kdyby mě někdo napadl, umlá­tím ho cihlou i kdy­bych ji měl vyrvat ze zdi.

Kdyby mě někdo napadl, umlá­tím ho třeba cihlou, i kdy­bych ji měl ze zdi vyrvat.

Kdyby mě někdo napadl, já bych ho snad i utloukl cihlou – kdy­bych ji měl ze zdi vyrvat!

Mě osobně, kdyby někdo napadl, já bych ho snad utloukl cihlou. I kdy­bych jí měl ze zdi vyrvat!

Kdyby mě někdo osobně napadl, já bych ho snad utloukl cihlou – kdy­bych ji měl ze zdi vyrvat!

Je vidět určité ces­to­vání slov, které mírně po­sou­vají akcent. Inter-plebs to, zdá se, ne­ko­pí­ruje ver­ba­tim od zdroje. Wi­ki­pe­dis­tická duše ve mě se v tom oka­mžiku ak­ti­vo­vala: Tak jako jak?

Na in­ter­ne­tech zdroj není uváděn a kon­texty jsou hojné: Weby citátů, něco o his­to­rii a his­to­rické pa­ra­lely, pra­vi­cové kon­zer­va­tivní weby, kon­spi­rá­tor­ské sluje, zmi­ňují ho pří­z­nivci zbraní, husité, Fol­dyna z SPD, lidé od­po­ru­jící při­jí­mání mi­grantů a ti s averzí vůči EU. Často je užíván lidmi, kteří si cení síly a chtějí vlastní agresi ospra­ve­dl­nit tím, že i ra­ci­o­nální hu­ma­nista a pa­ci­fista se ji nebál použít. V tomhle pří­padě dost záleží na tom, kdo má být umlá­cen tou cihlou a proč. Kon­text roz­ho­duje, jestli jde o no­blesní obranu nebo zločin z ne­ná­visti.

Ně­které důvody vy­pa­dají na­sa­zení fráze jsou trochu mimo: TGM nebyl extra lais­sez-faire typ, stál se so­ci­a­listy, s děl­níky, ale zá­ro­veň byl pro ne­velký stát a ak­tivní ob­čan­skou spo­leč­nost. Pravda, po­ří­dil si re­vol­ver na vlastní ochranu během hils­ne­ri­ády, v té době do­stá­val vý­hružky smrti. Na druhou zase se za­bý­val myš­len­kou spo­je­ných států ev­rop­ských, to v kon­textu anti-EU nálad a pro vy­svět­lení, jak moc dává smysl výrok použít pro ospra­ve­dl­nění obrany přes cizími, po­slouží jeho vztah k Němcům na území Čes­ko­slo­ven­ska – roz­hodně nebyl agre­sivní jděte pryč, ale pro­ak­tivní a hu­ma­ni­zu­jící – jsou čle­nové naší spo­leč­nosti a tak s nimi budeme na­klá­dat.

Ale jak je to tedy s tím ci­tá­tem? Odkud po­chází. Kde si můžu ověřit jeho a jeho kon­text.

Jeden li­ber­ta­ri­án­ský safe space ho taky opa­kuje a za ním má citaci ozna­če­nou 14D, která zmi­ňuje „Mahler, strana něco-něco“. Od­tam­tud vede odkaz na delší na jiném webu, ale stránka mrtvá. Wa­y­back ma­chine má stránku ještě zaživa, ale od­ka­zo­vané pdf není zá­lo­ho­vané. To na­štěstí žije na pů­vod­ním webu. A tak ko­nečně: Z. Mahler, Ano, Ma­sa­ryk. To je můj cíl.

Sedl jsem na kolo2 & vy­ra­zil do místní knihovny, jeden svazek měli v ka­ta­logu. Vylezl jsem do nej­vyš­šího patra, do sple­tence trámů, vosích hnízd a hromad per­ga­menů, pře­ska­ko­val ba­ri­kády Ot­to­vých slov­níků na­uč­ných, luštil ob­skurní systém ka­ta­lo­gi­zace v re­gá­lech, hro­ma­dách a sto­zích a z regálu zna­če­ném ostatní (zbytek) útlý ži­vo­to­pis.3 V průrvě mezi domy, kde sbí­ječky a bul­do­zery vy­sekly jedno staré ka­menné sta­vení ze zá­stavby a ote­vřely tak chladné a temné zá­koutí v srdci města, jsem si pak sedl a četl. Je to blízko konce a po­slední va­ri­anta, zvý­raz­něná pro po­tě­chu smyslů, je ta správná. Tedy aspoň tam. Nejde o pri­mární zdroj, ten je nej­spíš ně­mecky a po­chází z roz­ho­voru s ně­mec­kým Němcem.

Jde o Ma­sa­ry­kovu reakci na Hit­lera a nástup na­cistů k moci, v nichž TGM po právu viděl ohromné exis­tenční ne­bez­pečí. Takže ano, v tomto pří­padě jde o re­le­vantní citát – agresi je třeba vzdo­ro­vat. Všude je uvá­děný jako po­zo­ru­hodný výrok, ale nejde o  oje­di­nělý výkřik v po­dob­ném duchu. Hu­ma­nis­mus pro TGM zna­me­nal právo bránit se násilí a od­po­ro­vat zlu od samého po­čátku, něco v duchu pa­ra­doxu to­le­rance Karla Po­p­pera. Vidí ci­vi­li­zo­vaný svět jako ul­ti­mátní cíl, ale uvě­do­muje si, že může být nutné ho ochrá­nit méně ci­vi­li­zo­va­nými pro­středky před těmi, kdo nemají tak vzne­šené ambice.

A to je všechno. Mise spl­něna.

Na­ko­nec ještě jedna věc: Za­jí­mavé, jaké kon­spi­race a po­mluvy se kolem Pre­zi­denta Jedna šířily. Při spo­rech o Ru­ko­pisy byl nařčen, že ho platí zed­náři (dneska by to byl Soros nebo Gates). Byl to zrádce a „fi­lo­sof ná­rodní se­be­vraždy“, pro­tože se ne­chtěl po­dí­let na stavbě ná­rod­ního mýtu na fal­zi­fi­kaci a lži. Během hils­ne­rády se o něm říkalo, že „pra­cuje v ži­dov­ském žoldu.“ Poz­ději, když se stal pre­zi­den­tem, šířily se po­mluvy o jeho původu, že ve sku­teč­nosti ne­po­chází z tak nuz­ných pod­mí­nek (Dneska máme Obamu a birthe­ri­mus).

Za­jí­mavé na tom je hlavně to, že uběhlo jedno celé sto­letí, ale kon­spi­race mají stále stej­nou kostru.


  1. Mi­mo­cho­dem, pokud kon­zu­mu­jete 1500 ka­lo­rií denně, po­tře­bu­jete asi 200 kilo rýže nebo 48 kilo ořechů, abyste pře­žili půl roku v izo­laci. Ve vel­ko­ob­chod­ních cenách rýže vyjde asi na 6k. To jen pro příště, kdyby bylo po­třeba zase zavřít po­klopy.
  2. Cesta v sedle bicyklu byla hlavní důvod proč etuda po­kra­čo­vala. Jet na kole, to je vždy to hlavní. Kdyby pršelo, po­klopy zů­sta­nou za­vřené.
  3. Z něho mám všechny in­for­mace o TGM, zmí­něné v textu. Sranda je taky, že když čtete články o TGM, někdy jde o mírně upra­vené části právě téhle knihy.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz