k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bypass

9. 11. 2021 — k47

Mám jeden starý blesk. Pár let na­zpá­tek jsem ho koupil za prak­ticky nula peněz z bazaru. Nissin Di466, kdyby se někdo ptal. Nebyla to špatná koupě, to ne, jen malou vadou na kráse bylo, že ne­fun­guje spouš­tění z horké boty. Asi proto byl tak levný. Op­tický slave jede bez pro­blémů, plnil roli jako druhá jed­notka do týmu a všechno bylo v na­pros­tém po­řádku.

Ale nedalo mi to. Blesky jsou ve své pod­statě velice jed­no­du­chá za­ří­zení, aspoň co se spouš­tění týká. Dole na horké botě mají dva kon­takty, když dojde k jejich zkra­to­vání, blesk bleskne. Tyhle dva kon­takty na mojí jed­notce z důvodů ne­zná­mých ne­za­žehly světlo, jejich signál kdesi uvízl. Nicméně roky studia elek­tro­tech­niky (čti: snaha opra­vo­vat věci ve­doucí k jejich fi­nální de­strukci) mě na­u­čily, že by mělo stačit uvnitř najít kon­takt, který blesk spustí a spo­jení z horké boty na něj pře­smě­ro­vat. Byl by takový malý elek­trický bypass.

Vzal jsem tedy sadu šrou­bo­váků, mul­ti­metr a začal sto­po­vat kon­takty, ne­chá­val se šo­ko­vat elek­tric­kými ranami z na­bi­tého kon­den­zá­toru, pak se ho snažil vybít pr­ťa­vým od­po­rem, který promptně ex­plo­do­val, a na­jed­nou řešení: tla­čítko pilot – po stisk­nutí blesk bleskne – to byl cíl. Jedna noha spí­nače je při­po­jená na uzem­nění, lo­gicky, druhá se ztrá­cela ve spleti tiš­tě­ných spojů. Zase jsem sle­do­val stopu, přitom se opět ne­chá­val šo­ko­vat (po chvíli se vám to začne líbit), dráha vedla přes flat­flex kabel na jiné PBC a tam přímo k noze AVR mi­k­ro­kon­t­ro­léru.

SW103 je spínač, který pře­smě­ruju
spo­jení mezi GND a stře­do­vým pinem spouští blesk

Letmý pohled do do­ku­men­tace mě na­pl­nil po­ci­tem bez­pečí, že od­tam­tud ne­po­vede víc než bez­peč­ných pár voltů. Ono je totiž jedna věc, když se se blesk dá spus­tit, a druhá, docela jiná věc, když se dá spus­tit, ale přes piny na horké noze jde 300V přímo z vnitř­ního kon­den­zá­toru a blesk se jednou roz­svítí, ale foťák de­fi­ni­tivně zhasne. Od­tam­tud jsem na­pá­jel kon­takt na cen­t­rální pin na horké botě, blesk složil (pře­ska­kuju dlou­hou etudu plnou dra­matu a zrad; tahle věc před­sta­vuje ne­tri­vi­ální pro­sto­rové puzzle), na­sa­dil na foťák, zaťal zuby, ať se nic ne­u­vaří a pak… pak to blesklo a všechno bylo v po­řádku. Happy end a teď mám dva ro­zumně fun­gu­jící blesky.

bypass hotový

+1: Teď, když se zpětně dívám na ob­rázky, vypadá to, že tam měli ze­ne­rovu diodu jako re­gu­lá­tor napětí z horké boty. Ale už jsem to dal do­hro­mady, snad se nic ne­stane.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz