k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ale proč?

19. 3. 2021 — k47

Stálí čte­náři téhle kon­činy in­ter­netu, jistě tuší, že mám rád dobrou kon­spi­rační teorii. Pre­fe­ruju hlavně ty praš­těné jako fan­ta­zí­ro­vání Davida Ickea, že ješ­těří mi­mo­zemš­ťané schopní měnit tvar tajně vlád­nou světu, a ne ty jak židé vlád­nou světu. Druhá mívá ne­pří­jemný do­vě­tek „a proto musíme udělat…“, zbytek věty je pak ně­mecky a zní z pódia.

Online kon­spi­rační te­o­re­tici fan­ta­zí­rují o gi­gan­tic­kých ale do­ko­nale uta­je­ných plá­nech sku­teč­ných vládců světa, ale nikdy ne­po­dají vy­svět­lení, proč by to někdo dělal? Proč by někdo vy­na­klá­dal gi­gan­tické pro­středky a úsilí, aby… aby… ok třeba tohle: pla­neta Země je pla­catá a NASA (spolu s le­tec­kými spo­leč­nostmi a as­t­ro­nomy a vý­robci gló­busů) to tají, pro­tože? Kdo ví. Když exis­tuje gi­gan­tický plán, který nemá smysl, je zá­bavné a za­jí­mavé (ve smyslu kli­nické psy­chi­atrie) sle­do­vat myš­len­kové po­chody, které jsou ne­zbytné k ospra­ve­dl­nění ne­smyslu.

Reálné kon­spi­race naopak mají snadné vy­svět­lení. Vět­ši­nou jde o peníze. A vět­ši­nou se o tom aspoň trochu ví, jen hra­nice mezi uta­je­ním a ve­řej­nou zna­lostí je roz­ma­zaná.

Fo­silní spo­leč­nosti už mnoho dekád ví o efek­tech zplo­din na lidské zdraví, přesto se vy­tr­vale sna­žily se od­klo­nit vinu, odvést po­zor­nost, roz­ší­řit ne­jis­totu, na­hlo­dat ar­gu­menty vě­dec­kých studií, aby nebyli re­gu­lo­váni. „First they know, then they scheme, then they deny and then they delay.“ Stalo se to u kli­ma­tické ka­ta­strofy, opa­kuje se to u pra­cho­vých částic, stejně jako před­tím ta­bá­kový prů­mysl po­pí­ral účinky kou­ření. Šlo o €€€, nebyla to velká kon­spi­race a ani ne per­fektní – pár vý­zkum­níků v žoldu za­bi­jác­kých firem a lob­bis­tická sku­pina, která by činila stejně ne­hledě okol­nosti.

Jeden hoax/kon­spi­rační teorii/pa­ra­no­idní po­ma­tení po­sled­ních dní: Vak­cína proti Covid už zabila po­lo­vinu všech Iz­ra­elců. Všechno je per­fektně uta­jené a bude dokud ne­ze­mřou dok­toři po­dí­le­jící se na ge­no­cidě vlast­ního lidu a ne­vez­mou si s sebou tohle ob­rov­ské ta­jem­ství do hrobu. Dobrý co. Jednak proč? a druhak jak?.

U moci scéně chybí ge­no­cidní de­ma­gog s malým knír­kem nebo jeho vodku pijící ka­ma­rád s ob­rov­ským knírem, kteří by dělali vlny tímto směrem, aby se strach za­klá­dal aspoň na něčem, ale nic. Na­jed­nou ge­no­cida, pro­tože proč ne? Ale hlavně jak by bylo možné zabít 4.5 mi­li­onu lidí a zá­ro­veň to utajit tak dobře, že to dokáže od­ha­lit jen whist­le­blower a sklad­ník Franta Pa­la­činka z Horní Dolní? Tolik lidí by muselo držet krok, ne­pro­mlu­vit ani slovo, ne­hledě na to, že by si někdo musel všim­nout. Třeba ze sa­te­lit­ních snímků. Bavíme se tu o aspoň 200000 tunách or­ga­nické hmoty. Masové hroby nebo kouř se spa­lo­ven by byl vidět z kosmu. Nebo google mo­bi­lity report. Nebo známí z jiných zemí. Nebo ces­tu­jící do Iz­ra­ele. Ti musejí být sou­částí kon­spi­race! Teď už to dává smysl. Aby kon­spiro-teorie držela po­hro­madě, musí na sebe na­ba­lo­vat další a další či­ni­tele a in­sti­tuce, dokud ne­do­sáhne stadia Uni­fi­ko­vané Kon­spi­rační Teorie, která za­hr­nuje všechny or­ga­ni­zace, spo­leč­nosti, vlády i je­dince, kteří stojí v cestě Oc­ca­mově břitvě.

Na­proti tomu, když někdo vydá pár pod­vod­ných studií, ně­ko­lik tis­ko­vých zpráv, přidá nějaký ten as­t­ro­tur­fing a za­fi­nan­cuje pár uži­teč­ných idiotů, aby v me­di­ál­ním pro­storu šířili ideu, že fo­silní paliva nijak ne­škodí lidem a kli­matu pro­spí­vají, to je jakoby nic.

Pravda, ně­které bláz­nivé teorie jsou vy­svět­lo­vány touhou po pe­ně­zích nebo moci. Covid je ne­škodný nebo uměle vy­tvo­řený a roušky, PCR testy nebo vak­cíny jsou jen byznys. Pro­blém spo­čívá v tom kolik lidí by se na mysti­fi­kaci muselo po­dí­let a ne­vy­zra­dit ani slovo, aby to drželo po­hro­madě. Uta­jení musí být ab­so­lutní. Vý­robci testů, far­ma­ceu­tické firmy, tes­to­vací la­bo­ra­toře, od­bě­rová místa, vý­zkum­níci, uni­ver­zity, všichni. Stačí jedna prasklina a hráz se pro­lomí.

V kon­spi­rač­ním světě je to vidět všude: Free energy pro­po­nenti tvrdí, že Tesla ob­je­vil zdroj ne­ko­nečné ener­gie, ale zna­lost byla ener­ge­tic­kými gi­ganty po­tla­čena, aby mohli pro­dá­vat uhlí a ropu. Stačí aby jeden člověk pro­lo­mil mlčení, rozjel to a bude osla­vo­ván jako spa­si­tel lid­stva. Nebo třeba že anti-gra­vi­tace exis­tuje, ale je uta­jena. Zase, proč tajit něco tak ne­sko­nale uži­teč­ného, Boeing a Airbus by za to utr­hali ruce. Na Měsíci a/nebo na Marsu se na­chá­zejí mi­mo­zem­ské ko­lo­nie, Země je pla­catá nebo dutá, Měsíc je dutý, Měsíc je mi­mo­zem­ská loď, Měsíc je ho­lo­gram, nikdy jsme nebyli na měsíci, kos­mické lety jsou ne­možné a NASA to tají, aby si mohla ná­ro­ko­vat svůj roz­po­čet 22 mi­li­ard dolarů. Nebo far­ma­ceu­tické firmy prý tají efek­ti­vitu al­ter­na­tivní me­di­cíny i když by dávalo větší smysl, pokud to fun­guje, začít to li­so­vat do table­tek a balit do krabic s vlast­ním logem, což se neděje, pro­tože al­ter­na­tivní v tomto pří­padě zna­mená ne­ú­činná.

Vždy je ta tím nějaký gran­di­ózní plán a oni ne­chtějí, abyste věděli. Ale po­ma­tenci vědí a řeknou vám co, jen nikdy ne­vy­světlí proč.


+1: Con­spi­racy: Theory and Practice

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz