k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

2020 nebyl špatný rok, my jsme byli

1. 3. 2021 — k47

Tohle jsem chtěl napsat na za­čátku to­ho­hle pro­hni­lého roku, ale bog & ne­do­sta­tek mo­ti­vace ta­jemně si počíná, své divy konaje. Ve zkratce: Rok 2020 nebyl špatný, jak pravil po­pu­lární mem, pří­jemný jako bzu­čení komára v noci. Ne. My jsme byli. Je to na nás, kos­mická náhoda je v tom ten­to­krát nevině.

To rá­mo­vání mi pilo krev celý rok. Když se stalo něco straš­ného, a o hro­zivé udá­losti zdán­livě nebyla nouze, nějaký pazneht ze sliz­kých hlubin in­ter­netu to ko­men­to­val ve stylu, že rok 2020 zase na­dě­luje. Balilo to v sobě dva de­taily, nikdy ne­vy­řčené, vždy im­pli­ko­vané.

Jednak, že jakmile oto­číme ka­len­dáře, bude to z ně­ja­kého důvodu lepší. Je 2021 a teď už známe od­po­věď. Jak se vám to líbí v novém roce? Starý masakr po­kra­čuje v novém tem­po­rál­ním ka­bátku a nic se nemění. Ubyla jen jedna vý­mluva proč se ne­sna­žit o změnu.

Druhá část me­me­tic­kého ba­líčku praví, že je to jen ne­sku­tečná ga­lak­tická smůla. Není. Jde o sérii před­ví­da­tel­ných udá­lostí a my, lid­stvo jako celek a pře­de­vším mocní lidé na po­zi­cích moci, jsme zod­po­vědní. Tragé­die je jen naše ne­při­pra­ve­nost nebo ne­o­chota jednat.

Loni prim hrály dvě ka­ta­strofy, první z nich kli­ma­tické změny. Aus­trá­lie hořela, Ka­li­for­nie v pla­me­nech vy­pa­dala jako po­hled­nice z post-apo světa, hu­ri­kány, sucha a tak. Tohle. Pa­ma­tu­jete? Víme, že kli­ma­tické ka­ta­k­ly­zma je jen na nás, krev je na našich rukách, víme to dlouho, ale děje se málo. A svět proto hoří a potápí se a je de­mo­lo­ván po­ča­sím, které místy při­po­míná řádění msti­vého boga. Je to na nás. Kli­ma­tická de­strukce povede k ex­trém­ním vý­ky­vům. To se do memu „2020 sux“ nějak ne­vešlo.

A pak je tu co­vi­dová ka­ta­strofa s ne­u­tu­cha­jí­cím ma­razmem a do­ne­be­vo­la­jící di­le­tancí před­ních článků po­li­tické lidské sto­nožky, tak kri­mi­nálně ne­a­de­kvátní, že hra­ničí se spo­le­čen­skou vraž­dou. Pan­de­mie jsou ne­vy­hnu­telné, to také víme, a proto se na ně při­pra­vu­jeme. Pan­de­mické plány, pa­ma­tu­jete jak se o nich mlu­vilo v únoru a březnu? Jak se nic nedělo a od dnu nula, kdy se u nás ob­je­vila tro­jice na­ka­že­ných ci­zinců, Babiš pře­řa­dil na chaos a blá­bo­lení? Jak jeden rok národ žije jako gam­bleři, kteří nikdy ne­spla­tili své dluhy a ne­u­stále ba­lan­cují na hraně ka­ta­strofy a čekají na zázrak.

(V USA je extra vtipné, že ná­chyl­nost k se­be­vra­žed­nému cho­vání se táhla s po­li­tic­kou pří­sluš­ností. Re­pub­li­kán­ští po­li­tici obecně covid, když už ne po­pí­rali, dost zleh­čo­vali a řada jich za to za­pla­tila ži­vo­tem. Při­ro­zený výběr fun­go­val tak efek­tivně, že v alt-right sluji parler se začali snovat kon­spi­raci, pri­márně jako pro­jekce vlast­ních hodnot, o tom, že de­mo­kraté re­pub­li­kány cíleně in­fi­kují. Do­sáhli tak vzác­ného dvoj­hmatu, kdy covid po­va­žují jednak za hoax a zá­ro­veň za za­bi­jáka. Pro­ti­kladné myš­lení je vždy známka kon­spi­race chutné a voňavé jako od­le­želá plíseň.)

To je taky naše vina, ne že pan­de­mie na­stala, ale že se roz­ho­řela jako pla­meny na vy­schlé stepi. Věděli jsme všechno po­třební k tomu, abychom ji zpo­ma­lili. Nemoci se budou ob­je­vo­vat, ale nemusí umírat de­sítky tisíc lidí, pokud se tomu dá pře­de­jít.

I za tohle měl být ně­ja­kým způ­so­bem zod­po­vědný rok 2020. Stačí počkat na další in­ter­val 365 dnů a všechno bude zá­zračně ne­lepší. Není třeba pro­vá­dět sys­te­ma­tické změny, není třeba se za­hle­dět do zr­ca­dla a uva­žo­vat jaký svět vlastně chceme vy­bu­do­vat, jaké roz­lo­žení moci budeme to­le­ro­vat, jak nám usnadní do­sáh­nout onoho lep­šího světa. Pro pohled skrz opar ide­o­lo­gie není třeba čekat, ak­ce­le­race zkázy není nutná, ne­hledě na krát­ko­dobý profit. Ne­mu­síme čekat na za­čá­tek dal­šího na­ho­di­lého in­ter­valu. Gi­lo­tiny můžeme začít stavět hned, jak říkal můj práv­ník, než ho po­vě­sili za vlas­ti­zradu.

Celý ten mem svou idi­o­cií pů­so­bil, jako tvr­zení že 1939 byl špatný rok sám o sobě, které vůbec ne­zmíní okol­nosti a důvody, které k tomu vedly a co ná­sle­do­valo potom. To by bylo ab­surdní, žejo? Žejo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz