k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vše, co uděláte, bude zneužito proti vám

1. 11. 2020 — k47

Od­mí­tám se po­dí­let na ja­kém­koli „open source“, který není li­cen­co­ván pod co­py­lef­tem. Důvod pro to je jed­no­du­chý: Vždy se najde někdo, kdo po­u­žije vý­sle­dek vaší práce v duchu, který jde zcela proti vašim mo­rál­ním zá­sa­dám. Nemůžu dob­ro­volně na­po­má­hat ta­ko­vým si­tu­a­cím. Před­stavte si, že vě­nu­jete krev, pot a slzy něčemu pod per­mi­sivní li­cencí v duchu BSD nebo MIT a pak pro­dukty této práce slízne jeden z tro­jice cloud pro­vi­derů nebo pa­ra­zit ze si­li­con valley stále sjetý na VC do­la­rech, uzavře to, vy­staví jako vlastní as-a-ser­vice pro­dukt nebo vy­u­žije jako cihlu vlast­ního au­to­kra­tic­kého im­pé­ria. To nemůžu mít na svě­domí.

Pa­ma­tuji si ten oka­mžik, kdy jsem seděl v Cele a pomalu se mě zmoc­ňo­val pocit zrady, každou buňku v těle za­chva­co­val pocit, že ať udělám cokoli, vždy to bude zne­u­žito proti mým zá­sa­dám.

MPL nebo GPL není řešení, ale jde o ne­zbytné mi­ni­mum. Vý­vo­jáři, kteří si stě­žují na kor­po­rátní uchvá­cení své práce en­ti­tami, jež nic ne­vrací zpátky do com­mons, ne­za­chá­zejí dost daleko. GPL před­sta­vuje ab­so­lutní mi­ni­mum, které ga­ran­tuje aspoň tohle, ale není ani zda­leka do­sta­tečné. Jde o první krok na cestě, která stále není vy­ty­čená a zma­po­vaná, pro­tože naši ko­lek­tivní ima­gi­naci si usur­po­vala ex­trak­tivní „open source“ dok­trína. V terénu za­čí­nají pro­bí­hat dis­kuze o dalším kroku, kam & jak pře­su­nout zákopy. Nikdo zatím nemá uspo­ko­jivé od­po­vědi, ale lidé se pomalu vy­vlé­kají z dogma­tické oprátky „FOSS“ a to je jed­no­značně dobře. Pře­stá­vají uva­žo­vat, že „open source“ je ne­zpo­chyb­ni­telná kon­stanta (a pak jen řeší ná­sledky), ale obrací úvahy naruby a ty za­čí­nají vi­zu­a­li­zací světa, který chtějí svou prací pod­po­ro­vat a teprve potom jaká z toho plyne li­cence.

Tak vypadá pro­gres – zbavit se ide­o­lo­gie, začít s fi­lo­so­fií.

Ok, tohle všechno je pěkné, ale zatím jsem se ne­do­stal k im­pulzu, který mě přiměl sepsat těchto pár od­stavců – byla to jiná ak­ti­vita, která bude zne­u­žita stylem, který se nám příčí. Ve zprá­vách se ob­je­vily zmínky o spo­leč­nosti Clear­view, jež dokáže iden­ti­fi­ko­vat mi­li­ardy je­dinců z fotek a videí se­škrá­ba­ných z fa­ce­booku, soc-netů, online videí a webů (po­dob­nost s au­to­ri­tář­skou Čínou je čistě ná­hodná, po­cho­pi­telně). Všechna vaše online ak­ti­vita byla po­u­žita proti vám, všechny fotky, které jste zve­řej­nili online, možná pod nátla­kem nových spo­le­čen­ských norem, možná z mar­ni­vosti, budou po­u­žity proti vám, proti vašemu sou­kromí, proti vaší au­to­no­mii, jako signál pro vše­ob­jí­ma­jící sle­do­vací aparát, který so­ci­o­pa­tičtí VC vesele fi­nan­cují (není pře­kva­pení, že do Clear­view in­ves­to­val non plus ultra ko­la­bo­rant Peter Thiel).

Tohle může být hlavní kámen úrazu so­ci­ál­ního de­cen­t­ra­li­zo­va­ného webu, který teď zažívá malou re­ne­sanci. Jejich za­mě­ření na ote­vře­nost, kdy své snahy mo­de­lují pri­márně kolem zla­tého věku blogů pře­lomu mi­lé­nia (kdy sku­tečně nikdo na in­ter­netu ne­vě­děl, že jste pes), nemusí pa­so­vat do doby o dvě dekády poz­ději, kdy sil­li­con valley plun­druje sou­kromé životy ve snaze z nich ex­tra­ho­vat pár centů. Možná by bylo plod­nější smě­řo­vat své úsilí na nový web, kde nic není ve­řejné a lidé se spolu baví přímo bez zpro­střed­ko­vání tře­tích stran, kde ne­e­xis­tují žádné blogy a žádné ti­me­line, pro­tože nikdo ne­chtěl hlásat své názory celému světu, dokud k tomu nebyl do­nu­cen změnou oče­ká­vání a po­ža­davků na občana in­ter­netu.

Každé slovo, které zve­řej­níte na in­terntu bude even­tu­álně zne­u­žito způ­so­bem, se kterým fun­da­men­tálně ne­sou­hla­síte. Vždy se najde nějaký krysí pod­ni­ka­tel ze si­li­con valley, který z kaž­dého bajtu prodá aspoň jeden bit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz