k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zasraný cyklisti

5. 8. 2020 — k47

Si­tu­ace byla ná­sle­du­jící: Jel jsem na kole, pro­tože to je něco, co dělám běžně pro po­tě­chu i užitek, jedu po cyk­los­tezce a kousek vpředu MAMIL (tj. já za pat­náct let) na sil­nič­ním kole. Cyk­los­tezka vyústí na sil­nici, deset metrů jede po ní a pak z ní odbočí ostře do­prava. Když člověk nechce sjet na vo­zovku, může to vzít po chod­níku v nej­už­ším bodě ši­ro­kém 60 cen­ti­me­trů se zdí na jedné straně. Před chod­ní­kem je cedule cyk­listo se­sedni z kola. A tento cyk­lista si­tu­aci ig­no­ro­val a pro­sviš­těl to po chod­níku, pro­tože kdo by se ob­tě­žo­val do­prav­ním zna­če­ním.

Měl jsem dobrou náladu, tak jsem ho dojel, těsně k němu a za jízdy po­vě­děl: „Pane cyk­listo, měl jste se­sed­nout z kola.“ Od­po­vě­děl, že ano, správně. Od­bo­čil jsem a zmizel.

Šlo pri­márně o pe­dant­ství pro vlastní po­ba­vení, ale vždy je v tom nějaké ale.

  1. Jel po chod­níku a už jméno dává tušit, že to asi bude pro­stor pro chodce.
  2. Značka dává dobrý smysl. Jde o úzký pro­stor a není vidět za roh. V rych­losti může někoho smáz­nout.
  3. Nej­dů­le­ži­tější je ale třídní pohled na celou věc. Tohle je způsob, jak cyk­lis­tům udělat špat­nou pověst, je to další pří­le­ži­tost, proč si pěšáci můžou říct „za­sraný cyk­listi“ a hořce si od­pliv­nout. Jezdci na kolech nemají nutně dobrou pověst. Jezdí po chod­ní­cích, což po právu vadí chod­cům a pro běž­ného au­to­mo­bi­listu jsou lůza, která jenom pře­káží jejich spa­nilé jízdě. Když udě­láte cokoli, co jak­koli za­sáhne do jejich mož­ností ne­o­me­zeně ces­to­vat, jste horší než Stalin. Když se cyk­listé budou chovat jako kdyby je v pra­lese vy­cho­valy opice a kon­cept do­prav­ního zna­čení je pro ně něco zcela ne­po­cho­pi­tel­ného, bude to palivo do kotle před­sudků a an­ta­go­nismu. Takhle si je nikdo ne­za­mi­luje. Jde o ne­smy­slné před­sudky, ale na tom ne­zá­leží. Ma­te­ri­ální dů­sledky jsou stále ma­te­ri­ální ne­hledě na jejich pří­činu.

Třeba já jsem bez­o­hledné a ne­bez­pečné cho­vání viděl jen od lidí na sil­nič­ních kolech. Kdy­bych je apri­ori neměl rád, tak tyhle pří­pady by po­tvr­dily mojí před­po­ja­tost. Jsem k nim am­bi­va­lentní a tak to zů­sta­nou jen jed­not­livé pří­pady I když Magna Carta vý­slovně zmi­ňuje, že každý spo­řá­daný občan musí pliv­nout na kaž­dého, jehož kolo stojí víc než 50k.


+1: tahle en­cy­klo­pe­die

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz