k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zásoby máme, rabovat nemusíme

28. 2. 2020 — k47

Tak prej nám vy­kou­pili všechny su­per­mar­kety. Nezbyl v nich jediný dro­be­ček. Všechno pryč. Sta­čilo jen, aby za hra­ni­cemi někdo za­kaš­lal, média 90% pro­gramu vě­no­vala ko­ro­na­viru a všichni se po­mátli. Na vlastní oči jsem to ne­vi­děl. Po­slední dobou se z 90% živím chle­bem + sri­ra­chou & zásobu toho mám kousek od Cely. Proto mi nejde do hlavy, proč přesně do­chází k pa­nic­kému na­ku­po­vání. To si všichni myslí, že nebude co jíst? Jako že všechny zásoby na­jed­nou zmizí? Úplně všechny?

Za prvé: Lidé se bojí, že nebude jídlo, tak vezmou ob­chody útokem, vy­koupí všechno jídlo a vy­tvoří pro­blém, kte­rého se báli.

Za druhé: Podle odhadů dojde ke zdvo­jení počtu na­ka­že­ných CO­VI­Dem kaž­dých 7 dnů. Pokud tedy v Re­pub­lice dnes běhá 10 pří­padů, o kte­rých nevíme, za měsíc jich může být 160, za dva měsíce 2500. Máme tolik času než začne při­ho­ří­vat, tolik času pa­ni­ka­řit a snažit se na­kou­pit tunu mouky a vlastní pec.

Za třetí: Tře­tina jídla přijde na zmar & skončí na kom­postu a/nebo skládce. Kdy­bychom jen takří­ka­jíc do­jí­dali, můžeme oželet tře­tinu po­tra­vin a stejně budeme pořád stejně tlustí.

Za čtvrté, a tohle je dů­le­žité: Zásoby už jako národ máme. Nosíme si je kolem pasu.

Podle sta­tis­tiků z ČSÚ má prů­měrný Čech body mass index (BMI) 25.2, to je zlomek nad hra­nicí nor­mální zdravé váhy, která končí na BMI 25. Od BMI 30 panuje obe­zita a v těchto sta­tis­tic­kých ob­las­tech se vlní faldy skoro pětiny Čechů. Jde ale o průměr a spa­dají do něj jak lidé na druhé straně nor­mální váhy s BMI 18.5, tak i cval­dové s piv­ními pupky (jako váš drahý vy­pra­věč).

Tohle stačí, abychom začali kouz­lit se špat­nou sta­tis­ti­kou. Sed­něte se kolem ohně, po­dejte mi kal­ku­lačku, budu vám vy­prá­vět…

Prů­měrný muž měří řek­něme 180 cm (ať se nám to lépe počítá) a prů­měrná žena 170. Když známe BMI, můžeme od­vo­dit kolik váží. Muž 81.6 kilo a žena 72.8 kg. Kdyby prů­měrný muž a prů­měrná žena měli BMI 18.5, vážili by 60 kg a 53.5 kg, re­spek­tive. Když při­vřeme obě oči, můžeme říct, že náš prů­měrný Čech může shodit 21.6 kilo a prů­měrná Češka 19.3 kila, aniž by spadli do ka­te­go­rie pod­váhy. Můžeme tedy s dr­zostí vlastní jen di­le­tan­tům tvrdit, že tolik si nesou sádla v zásobě.

Ok. Kilo tuku ob­sa­huje ±8800 vel­kých ka­lo­rií. Tuková tkáň ale není 100% tuku. Když budeme brát nízká čísla 72%, vyjde, že kilo špeků usklad­ňuje asi 6336 ka­lo­rií.

Teď už jen stačí znát prů­měrný věk prů­měr­ného Čecha – 42 let – abychom mohli od­had­nout ba­zální me­ta­bo­lický výdej, tedy kolik ka­lo­rií tělo spo­tře­buje v klidu. Vy­chází to: muž 1736.0 kcal/den, žena 1507.5 kcal/den.

Máme všechno, abychom mohli vynést roz­su­dek: Prů­měrný český muž si kolem pasu nosí palivo na 79 dnů a prů­měrná česká žena na 81 dnů. Ka­ran­tény se bát ne­mu­síme, při­pra­vo­vali jsme se na ní od­jak­živa.

Vím, jde o hodně po­chybné vý­po­čty, ale jed­noho si můžeme být jistí: Nám jako národu týden bez zá­so­bo­vání nemůže uško­dit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz