k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Žárovky zhasly

15. 12. 2020 — k47

Tuhle větu by před lety čekal jen má­lo­kdo: google má vý­pa­dek a proto lidem ne­fun­gují žá­rovky. Dů­le­žité je slo­víčko „a proto“ sig­na­li­zu­jící kauza­litu.

Ok, asi takhle: Náš ob­lí­bený in­ter­ne­tový he­ge­mon má nějaký tech­nický mega-pro­blém, nejde mu spousta služeb, mail, do­ku­menty, disk a asi milion dal­ších clou­do­vých věcí a rádius ex­ploze se do­tknul všeho, co je na­po­jené na jejich cho­bot­nici, včetně ně­kte­rých výsep in­ter­netu věcí. Na soc-netech se ob­je­vují lekce po­ba­vené a o něco víc zne­po­ko­jené zkazky lidí za­sa­žené po­hro­mou, kteří si uvě­do­mili rozsah své zá­vis­losti na jedné nad­ná­rodní kor­po­raci. Ne­mů­žou za­pnout světla, pro­tože mají „chytré“ žá­rovky na­po­jené na takové ty chytré re­pro­duk­tory/osob­ního asi­s­tenta/sle­do­vací za­ří­zení a když je google sestře­lený, nic z toho jim ne­fun­guje. A tak ve svých „chyt­rých“ do­mo­vech sedí ve tmě a pře­mí­tají, jestli se vydali na správ­nou cestu.

Nikdy jsem ne­po­cho­pil lá­ka­dlo tri­vi­a­lit jako jsou žá­rovky ovlá­dané přes apli­kaci nebo te­le­fon. Domy jsou za­drá­to­vané tak, že vy­pí­nač je vždy jen pár kroků daleko. Kvůli to­muhle mi­ni­a­tur­nímu zlomku po­hodlí do cesty za­ří­zení, které fun­guje na pri­mi­tiv­ním prin­cipu – stačí spojit dva dráty a svítí to – vrazí zá­vis­lost na in­ter­netu a ex­ter­ních služ­bách.

Hlava mi nebere co je tak strašně cool na tom, když někdo sníží odol­nost sys­tému pa­t­řící mezi ne­zbyt­nosti ne­lo­kální zá­vis­lostí. Na zkaz­kách o apo­ka­ly­pse mě mrazí hlavně tohle: světla mají lidé doma, elektřinu mají doma, sít mají doma, ovlá­dací za­ří­zení mají doma, to sedí na místní síti, tak proč to ne­fun­guje, když se roz­bije něco venku? Cha­padlo in­ter­ne­tové mega-kor­po­race sahá až do žá­rovky, vzdá­le­nost mezi go­o­glem a sub­jek­tem není příliš velká, moc pro­storu pro au­to­no­mii a život bez vmě­šo­vání ne­zbývá.

Uspo­řá­dání by bylo jakž-takž při­ja­telné, kdyby se ovlá­dací soft­wa­rový/hard­wa­rový aparát na­chá­zel doma, zcela pod kon­t­ro­lou jeho uži­va­tele, bez ex­ter­ních zá­vis­lostí, bez nut­nosti třetí strany, která ne­u­stále na­slou­chá. Však víte: Free soft­ware a tak po­dobně.

Stav věcí vy­sti­huje tenhle tweet, který se při po­dob­ných pří­le­ži­tos­tech vždy vynoří:

Tech en­thusi­asts: My entire house is smart.

Tech wor­kers: The only piece of tech­no­logy in my house is a prin­ter and I keep a gun next to it so I can shoot it if it makes a noise I don't re­co­gnize.


+1: Ne­o­vě­řená ne­sou­vi­se­jící teze: Plat­formy a jejich al­go­rit­mické do­po­ru­čo­vání jako pri­mární me­cha­nis­mus ob­je­vo­vání zni­čily při­ro­zené šíření po­vě­domí o kul­tur­ních ob­jek­tech mezi lidmi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz