k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Takhle to začalo

21. 3. 2020 — k47

Teď se to zdá skoro ne­re­álné, ale první zprá­vou (na iRoz­hlasu) o ko­ro­na­viru bylo kraťoučké sdě­lení z 2. ledna, že V Číně se šíří ne­známý virus. Na in­ter­netu kolují obavy, že jde o SARS. Někde tamhle na druhé straně světa se něco děje, moc o tom nevíme, ale asi to nebude nic dů­le­ži­tého. SARS jsme přece zvládli a teď máme větší potíže.

Další zpráva přišla až 11. ledna: Ne­známá forma zápalu plic má v Číně první oběť. Sedm na­ka­že­ných je v kri­tic­kém stavu. O něco horší, ale pořád jde o pro­blémy něde za ho­ri­zon­tem na druhé straně světa.

Na ně­ko­lik dnů opět za­vládlo ticho, pře­ru­šené až 21. ledna: Nový typ ko­ro­na­viru je pře­nosný z člo­věka na člo­věka. České mi­nis­ter­stvo nabádá tu­risty k opa­tr­nosti. Sta­vi­dla se začala ote­ví­rat naplno a toho dne se ko­ro­na­vi­rus stal za­hra­nič­ním té­ma­tem číslo jedna. O měsíc poz­ději se stal hlavní a je­di­nou zprá­vou i v Če­chách. Od konce ledna je to pořád, jen a pouze ko­ro­na­vi­rus, stále jede a in­ten­zita s jakou na nás doléhá, sílí. Vý­jimku před­sta­vo­valo jen ně­ko­lik dnů, kdy se růst zpo­ma­lil v Číně a virus se ještě ne­stihl naplno uchy­tit ve zbytku světa. Tehdy to vy­pa­dalo, že bude po všem. Pak se ale ohně roz­ho­řely v Íránu a Itálii.

Pa­ma­tu­jete, co se dělo před tím? Brexit a pro­testy v Hon­g­kongu? V Íránu se to pnulo a Aus­trá­lie byla v pla­me­nech? Teď se to zdá jakoby z jiného světa….

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz