k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

youtube-dl

26. 10. 2020 — k47

Tak prý you­tube-dl dostal DMCA or RIAA a zdro­jáky se všemi svými forky byly promptně vy­hla­zeny z gi­thubu. Jakmile re­po­zi­tář padl, za­fun­go­val Stre­i­sand efekt a oka­mžitě po­vstalo tisíc zr­ca­del. A yt-dl si za­slouží každé z nich. Jde o per­fektně jed­no­du­chý a uži­tečný ná­stroj, který v duchu Unixu dělá jednu věc a dějí ji dobře: umí sta­ho­vat videa a mp3ky ze všech mys­li­tel­ných ser­verů. Pro mě je to ale mnohem víc, spolu s vlc před­sta­vuje jediný způsob, jak sle­duju videa z you­tube. Když o tom tak pře­mýš­lím, nemůžu si vzpo­me­nout, kdy jsem na­po­sledy viděl něco přímo na jejich webu. Musí to být už pár let. Ale na tom teď ne­zá­leží.

Hlav­ním be­ne­fit je v tom, že nejsem ne­u­stále v ob­le­žení al­go­rit­mic­kého po­nou­kání dívat se dál, dívat se na další a další klipy, ne­mu­sím vzdo­ro­vat ma­ni­pu­laci, která člo­věku tlačí vi­rální sračky a nutí ho trávit čas jinak, než on sám chce. Však víte: Chci se po­dí­vat na tohle jedno video a nic víc – yt ale nebyl na­vr­žen pro tento účel, jeho smysl je ma­xi­ma­li­zo­vat en­gejdžment a ná­vy­ko­vost. Zůstaň a dívej se na re­klamy. Jeden ze způ­sobů jak nehrát tuhle hru, nabízí právě you­tube-dl.

Bo­nu­sem pak je of­fline sle­do­vání. Pár videí se mi na­hro­madí na disku a dívám se na ně, jak se zrovna hodí, po­cho­duju podle vlast­ního rytmu, ne podle ur­gent­ního na­lé­hání ba­ha­vi­o­ristů jedné z nej­větší kor­po­race na světě.

(Mi­mo­cho­dem: RSS na­po­jené na you­tube-dl je spo­leh­li­vější forma odběrů než to, co do­stane nor­málně. Není třeba don't forget to ring the bell jako banda šim­panzů.)

Po­dobné důvody vedly ke vzniku hy­per­twee­teru. To co soc-net dělal, bylo straš­livě otravné, ma­ni­pu­la­tivní a oči­vidně ne v mém zájmu. Proto jsem napsal něco, co mi umožní si pře­číst nové zprávy a co nej­rych­leji vy­pad­nout. Od prv­ního dne nečtu soc-net jinak než přes spar­tán­ské roz­hraní hy­per­twee­teru.

Ve finále se nic ne­stane, yt-dl se pře­sune jinam a ná­stroj, který po­sky­tuje malou oázu klidu ve fun­da­men­tálně ne­přá­tel­ské síti, nám ji bude po­sky­to­vat i nadále.


+1: Don't Con­tri­bute Any­thing Re­le­vant in Web Forums Like Reddit

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz