k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

youtube raději ne

19. 6. 2020 — k47

Nej­lepší způsob, jak po­u­ží­vat you­tube, je ne­po­u­ží­vat you­tube. To nutně ne­zna­mená ne­dí­vat se na tamní videa, jen se vy­hý­bat uži­va­tel­skému roz­hraní webu a apli­kace. Ty jsou na­vr­ženy a uzpů­so­beny je­di­nému cíli — ma­xi­ma­li­zaci „en­gejdžmentu“ — a to nutně nemusí být v sou­ladu s tím, jak chcete trávit svůj čas. Boční panel a roz­cest­ník na konci videa jsou pre­cizně al­go­rit­micky vy­la­děné, aby na­lá­kaly diváka, aby po­kra­čo­val, aby marnil čas a v prů­běhu toho aby klik­nul. Ne na videa, ty jsou po­družná, ale na re­klamy. Soc-nety, do nichž you­tube patří, před­sta­vují pre­cizně na­vr­žené pasti na lid­skou po­zor­nost, ná­vy­kové stroje, pro než jsme my a náš ome­zený bi­o­lo­gický čas su­ro­vým ma­te­ri­á­lem, a non plus ultra al­go­rit­mické ma­ni­pu­lá­tory o kte­rých by Howard The Mad Pro­phet of the Ai­rwa­ves Beal jistě utrousil pár roz­ru­še­ných pro­roc­tví.

To se ale opa­kuju. Za­znělo to tu už mno­ho­krátnázor jsem od té doby ne­změ­nil. Jestli něco, jsem ra­di­kál­nější každou mi­nu­tou.

Před ně­ja­kou dobou jsem začal po­ží­vat BASH skript, který z RSS (you­tube ho stále má, i když ho tají) vy­táhne po­sled­ních X videí.

rss='https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCAL3JXZSzSm8AlZyD3nQdBA'
curl -s $rss | xpath -q -e '//entry' -e 'concat(./link/@href," ",//author/name,": ",substring(./published,1,10)," ",./title)' 2>&1 | sed -e 's/Not a nodeset: //'

Hodí se to v pří­pa­dech, kdy nechci, aby frek­venci no­ti­fi­kací dik­to­vala RSS čtečka, ale vlastní zájem se na něco po­dí­vat & spálit večer ter­mi­nální ne­ak­ti­vi­tou. Ale ani pak, když mám odkazy na vi­deo­ma­te­riál, nejdu na web nej­vět­šího video ser­veru na pla­netě, ale sle­duju to přes vlc nebo na poz­ději stáhnu přes youtube-dl. Pravda, má to v sobě tu kou­zel­nou kr­ko­lom­nost s jakou Stall­man čte in­ter­net, přesto pro­cedura nese své ovoce.

Jde o jednu z těch změn, je­jichž efekt si uvě­do­míte se zpoz­dě­ním. Na­jed­nou vám dojde, že něco zmi­zelo a váš život, du­ševní pohoda a spo­ko­je­nost se zlep­šila a vůbec vám to něco ne­chybí. Už si ani ne­pa­ma­tuju, kdy jsem na­po­sledy strá­vil hodinu pa­siv­ním pro­kli­ká­vám videí na tra­jek­to­rii k anusu in­ter­netu. Exis­tence je vždy pří­jem­nější, když vám mozkový kmen ne­ob­lé­hají nej­lepší nej­schop­nější lidé ze si­li­con valley, kteří se sami obelhali před­sta­vou, že při­nu­tit lidi klikat na re­klamy a učinit ak­ci­o­náře ještě bo­hatší před­sta­vuje po­zi­tivní změnu spo­leč­nosti a dobré vy­u­žití jejich času. (Proč by Zuck platil žol­dácké platy, kdyby ne­chtěl žol­dácké činy bez odporu?) Jo díky za vaší snahu, ra­ko­vinu ještě agre­siv­nější, přesně to po­tře­bu­jeme.

V po­sled­ních letech nedává smysl po­u­ží­vat in­ter­net bez ad-bloku a ide­álně i s ja­vascrip­tem v 99% pří­padů vy­pnu­tým.

Někdo může na­mí­tat: ale tohle je jejich byznys, bez reklam umře hlady jejich křeček a ba­bička. Od­po­věď má dvě části. Jednak: prů­mysl per­so­na­li­zo­vané re­klamy může být pro­fi­ta­bilní, ale cel­kově je škod­livý a jako ra­ko­vina je ho třeba zničit (pře­mýš­lejte o tom jako o fo­sil­ních pa­li­vech, aramco, shell a bp si mastí kapsy, za­tímco lid­stvo umírá) + druhak: s re­kla­mou nikdy ne­znáte cenu, vždy za­pla­títe víc toho na čem vám sku­tečně záleží, re­klamní pa­ra­zit obdrží jen halíře vašeho zlata a proto vždy chce víc.


+1: Pokud vám jde o online ano­ny­mitu, tyhle kroky ne­ob­vyk­lého po­u­žití jsou jako uni­kátní podpis. Pro­tože nikdo nic ta­ko­vého nedělá, vy­ční­váte jako bolavý palec a sys­témy online služeb do­ká­žou efek­tivně de­te­ko­vat ne­ob­vyklé cho­vání.

+2: Pro­ti­pří­klad

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz