k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

X220 umřel

12. 8. 2020 — k47

Na jízd­ních kolech je super jedna věc: Stan­dardy a kom­pa­ti­bi­lita. Všichni vý­robci ví­ce­méně sou­hlasí jak dlouhý má být článek řetězu & jed­not­livé kom­po­nenty od růz­ných firem se vět­ši­nou dají svo­bodně mi­xo­vat. Ne­do­po­ru­čuje se to, pravda, ale to je mar­ke­tingový žargon pro „ku­pujte jen naše pro­dukty, jinak budeme muset jíst krysy“. Stále se dají koupit středy se zá­vi­tem, os­mi­rych­lostní kazety, šest­a­dva­cít­ková kola, pláště a duše. Bicykl, na kterém jez­díte od de­va­de­sá­tých let, bude jezdit i další dekády.

To se nedá říct o vý­po­četní tech­nice. Ta za­stará, roz­bije se, up­grade ne­možný, oprava ne­re­álná, jediná cesta vede do po­pel­nice.

Vý­jimku možná před­sta­vují thin­k­pady & pře­de­vším his­to­rické řady X220/X230 kolem kte­rých vy­rostla oddaná ko­mu­nita. Na těhle mo­de­lech prý můžete vy­há­zet vše­chen uza­vřený kód a pro­vo­zo­vat je libre stylem. Proto je li­nu­xová ko­mu­nita při­jala s ote­vře­nou náručí. Taky mám tenhle stroj. Na svou ob­ha­jobu musím říct, že to bylo jen ná­ho­dou. Po­tře­bo­val jsem laptop, značka levně & někdo někde do­po­ru­čil repas thin­k­pad a bylo to. Nejsou nej­rych­lejší, ale pokrok v jed­no­vlák­nové rych­losti pro­ce­sorů se de facto za­sta­vil. Ne­před­sta­vuje velký pro­blém, že má na­jezděno přes 8 let.

To všechno se mi za­tra­ceně hodí, pro­tože ko­nek­tor na­pá­je­cího kabelu ztra­til kon­takty. Už ně­ja­kou dobu je ztrá­cel, musel jsem s ka­be­lem vi­rblo­vat & uvést ho do polohy vo­do­rovně s mag­ne­tic­kými si­lo­čá­rami země, ale vždy směrem od pozice Ju­pi­teru nebo něco na ten způsob. Teď už se vy­klok­tal úplně. Ale kvůli té po­divné ko­mu­nitě po­div­ných lidí, kteří mají rádi černé kra­bice s čer­ve­nou tečkou, se nový ko­nek­tor dá bez pro­blémů sehnat & vymění se bez pájení nebo za­pro­dání duše au­to­ri­zo­va­ného ser­visu jako v pří­padě tamté firmy. Pár jich ještě leží někde v Číně a za dva až tři týdny je tu mám jako na koni.

Dva až tři týdny, říkáte? To je přesně o dva až tři týdny víc, než by se mi líbilo. Jak můžu si­tu­aci vy­ře­šit hned? Nijak. Jak ji můžu vy­ře­šit, když budu ig­no­ro­vat zdravý rozum, pra­vi­dla bez­peč­nosti a ně­ko­lik při­ká­zání bible a/nebo koránu? Něco by se určitě dalo vy­mys­let v te­ri­to­riu „riziko požáru“. V pod­statě stačí při­vést 20 voltů do jedné díry nebo 11.7V do jiné. Stačí tam vrazit dva kusy drátu a je vy­sta­ráno. Zkusil jsem to a bylo vy­sta­ráno. Když říkám vy­sta­ráno, myslím jiskry. Ko­nek­tor byl už tak roz­bitý, že ani přímý kon­takt na kon­taktní plochy ne­dě­lal nic. Jiskry byly jen ne­sou­vi­se­jící ve­d­lejší účinek per­kus­ních pře­svěd­čo­va­cích pro­středků. Tak dva až tři týdny.

Teď musím sedět u po­čí­tače na židli jako buran, nemůžu strá­vit 80% dne v po­steli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz