k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

X220 žije

14. 8. 2020 — k47

Laptop ne­ze­mřel, laptop žije. Na­ko­nec se uká­zalo, že pro­blém nebyl mezi ko­nek­to­rem a ka­be­lem, ale mezi ko­nek­to­rem a zá­kladní deskou. Vnitřní kabel se za ta léta po­ně­kud vy­viklal a do­tý­kal se jen ně­ko­lika vo­di­vými atomy & proto ne­na­bí­jel.

utr­žené dráty

To je dobrá zpráva, pro­tože není třeba ob­jed­ná­vat nový kabel a čekat dva až tři týdny, než dorazí na par­níku z Číny. Sta­čilo vzít pá­ječku a hrou­dou olovo kabely při­le­pit. Není to hezké, ale vodí to + to bylo hned & za nula korun čes­kých včetně DPH. Musel jsem jen mít mul­ti­metr pro pro­pí­pání vo­di­vých spojů, abych vy­sto­po­val, kde je za­ko­paný pes.

při­le­pené dráty

Jinak thin­k­pad X220 je im­pre­sivně ser­vi­so­va­telný. Nevím jak jsou na tom ostatní modely, ale tenhle je radost ro­ze­bí­rat. Má dva druhy šroubů: Dlouhé jsou po­u­žity jen venku, krátké jen uvnitř. Od­šrou­bo­vat 12 vzadu, vyndat klá­ves­nici, opěrku a rá­me­ček, vy­šrou­bo­vat pár uvnitř a celý laptop se do­slova roz­padne na atomy. Žádné skryté šrouby, žádné ab­nor­mální hyper-torxy, všechny jsou kří­žové. A ně­které věci, které by mohly být při­pá­jené na desku jsou při­po­jené kab­líky a ko­nek­tůrky & dají se jed­no­duše vy­mě­nit. Fakt, že k disku se do­sta­nete jedním šrou­bem a k pa­mě­tem přes dva skoro ne­stojí za řeč, to je dané.

Navíc dovnitř se dá vrazit druhý mSATA disk a pod ba­te­rií se na­chá­zela ná­lepka s pro­duk­to­vým klíčem k win­dows 7. Jedno se hodí víc než to druhé. Druhý disk & btrfs raid by byl super.

Mít semi-ser­vi­so­va­telný laptop, do kte­rého můžete sáh­nout sami je plus. (Před­stavte si bu­douc­nost, kdy budete moci vy­mě­nit a up­gra­do­vat ja­ký­koli díl jako u stol­ního PC, to by teprv bylo něco. Před­stavte si kolik elek­tro­nic­kého odpadu nikdy ne­vy­pro­du­ku­jeme, pro­tože troj­hmat reduce, reuse, recykle za­řízneme hned u prv­ního kroku. To by zna­me­nalo větší ote­vře­nost vý­robců hard­ware a do­da­va­telů soft­ware, což se za­ře­zává do marží & moc to neletí, zvlášť u tamté firmy). Na druhou stranu stroj váží ±kilo & další půl kila giga ba­te­rie. Více in­te­gro­vaný stroj by ne­po­chybně byl lehčí, ale zase co v něm vy­mě­níte, co v něm opra­víte, co v něm vy­lep­šíte? Do X220 třeba lidé dávají dis­pleje s větším roz­li­še­ním za pomoci spe­ci­ální pří­davní karty. Osm let, co sjel z vý­robní linky, a stále jede, lepší než kdy­koli dřív.

Takže jo, pár stovek gramů & ně­ko­lik mi­li­me­trů roz­měrů s klidem oželím. Navíc, jeden trik pro ty, kdo rádi leží v po­steli naznak, laptop ba­lan­cují na hrudi a čtou příliš mnoho wi­ki­pe­die: Nechte v zá­suvce & vy­n­dejte ba­terku. Bez bloku lithia a iontů váha skoro není cítit & krásně se s tím usíná.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz