k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #8 - je tu seznam na všechno

22. 11. 2020 — k47

Další várka těch nej­šťav­na­těj­ších wi­ki­pe­dic­kých fak­to­idů.

Na wiki je seznam na všechno:

A na­ko­nec Re­li­gi­o­sity and in­tel­li­gence. Ně­které studie ob­je­vily zá­por­nou ko­re­laci mezi IQ a po­bož­ností. Zá­por­nou, jako čím víc boha, tím méně kra­ni­ální ak­ti­vity.

The corre­lation was su­g­ges­ted to be a result of non­con­for­mity, more co­gni­tive and less in­tu­i­tive thin­king styles among the less re­li­gi­ous, and less of a need for re­li­gion as a coping me­cha­nism.

Ana­ly­tický styl myš­lení pod­ko­pává víru, in­tu­i­tivní pod­po­ruje přelud o ma­gic­kém super-otci, který nás všechny miluje a zá­ro­veň ne­snáší.

Third, In­tel­li­gent people may have less need for re­li­gi­ous be­liefs and practi­ces, as some of the functi­ons of re­li­gi­o­sity can be given by in­tel­li­gence in­stead. Such functi­ons include the pre­sen­tation of a sense that the world is or­derly and pre­dictable, a sense of per­so­nal con­t­rol and self-re­gu­lation and a sense of enhan­cing self-esteem and be­lon­ging­ness.

Skoro by se chtělo dodat: Když se nad tím aspoň jednou za­mys­líte, tak ten váš bůh, jak mu říkáte, nedává žádný smysl.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz