k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #5

13. 9. 2020 — k47

Dneska ještě zů­stanu na wi­ki­pe­dii, pro­tože se mi tu na­hro­ma­dilo pár mar­gi­nálně za­jí­ma­vých fak­to­idů.

První na se­znamu je Arm­stron­gův limit – výška nad hla­di­nou moře, kde je tlak tak malý, že se voda vaří při tě­lesné tep­lotě. Na Zemi se na­chází 18-19 km vysoko. Když se nad ním vy­skytne někdo jen v negližé, začnou se mu vařit tě­lesné te­ku­tiny na kůži, jazyku, očích a v pli­cích, záhy ztratí vědomí, za chvíli zemře a cel­kově se nemá moc dobře.

Fas­ci­nuje mě na tom jak ma­ličký je pro­stor, kde může exis­to­vat lidský život. Na po­vrchu Země pře­ži­jeme, to jo, ale pod hla­di­nou oceánů se udu­síme a 18 ki­lo­me­trů nad nimi se začnou nám vařit slzy v očích a záhy se udu­síme. A to je všechno. Povrch pla­nety ±pár ki­lo­me­trů vzhůru a dál nic. Ostatní pla­nety, nic, ne­ko­nečná kos­mická prázd­nota, nic, kromě tenké slupky kolem naší hroudy je to všude zóna rychlé smrti.

A to jde o velice štěd­rou de­fi­nici. Arm­stron­gova čára po­pi­suje jen kri­tic­kou tep­lotu varu, lidský život nemůže exis­to­vat mnohem níž. Extra kyslík je za­po­třebí ve výš­kách nad 4.5 ki­lo­me­tru. V ho­ro­le­zec­kém žar­gonu se jako zóna smrti ozna­čují výšky ty­picky nad 8 ki­lo­me­trů, kde tlak kys­líku není do­sta­tečný, aby člo­věka udržel delší dobu při životě. Dle moud­rosti wi­ki­pe­die lidé pře­žili 2 roky blízko 6 ki­lo­me­trů nad mořem, ale to vypadá jako si­tu­ace blízko ab­so­lut­ního limitu, co náš or­ga­nis­mus trvale snese.

Ver­ti­kální výšku oby­va­tel­ného pro­storu ujdete sviž­ným krokem za hodinu, někdo tak daleko do­jíždí každý den na kole a ne­při­jde mu to jako moc, ale jde o rozměr naší oázy života a za ní není nic.

Dál jen te­le­gra­ficky:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz