k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ukážu ti ptáka

26. 3. 2020 — k47

Pro­miňte mi vul­gární ti­tu­lek. Mám na mysli ty malé di­no­saury z pod­třídy Aves, kteří nám vesele létají za okny a pro­zpě­vují. Po­cho­pi­telně. Nic jiného.

Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)

Asi takhle: Po­ří­dil jsem si sto­jící stůl. Hurá. A když říkám sto­jící stůl, myslím tím stoh knížek na pa­ra­petu okna na nichž sedí no­te­book, ale to je teď ve­d­lejší. Z toho místa vídám jak na okapy a balkon čas od času při­stá­vají ptáci. Za­slechnu drápky lé­ta­jí­cích mini-di­no­saurů chras­tící na okraji ple­cho­vého žlabu, zvednu hlavu a na chvi­ličku se dívám do očí ja­ké­hosi ope­řence, do jeho prázd­ných čer­ných očí a na ten oka­mžik si ro­zu­míme, ó ano, před sto mi­li­ony let jeho před­kové ovlá­dali pla­netu, opu­lentní ne­chutná stvo­ření, která, kdyby za kru­týma očima ope­ře­ného ná­vštěv­níka byla byť jediná jiskra rozumu, sám musel po­va­žo­vat za omyly božího stvo­ření; z těch dáv­ných předků v něm cosi zů­stalo, straš­livá, pe­kelná, ohyzdná stu­pi­dita o níž jsme dou­fali, že zmi­zela v kos­mic­kém ar­maged­donu na konci křídy. Nebo něco na ten způsob. Jednak nevím, jestli mě pták/di­no­sau­rus vidí přes lesk­noucí se sklo & druhak bych to mon­strum do­ká­zal bez pro­blémů roz­máčk­nout v dlani.

Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)

Plán byl udělat pár dal­ších fotek ptáků, pro­tože proč ne. A pro­tože se nikdy moc dlouho ne­zdrží, po­sta­vil jsem na balkon kr­mítko, aby měli důvod pobýt a za­pó­zo­vat. A když říkám kr­mítko, myslím misku zpod kvě­ti­náče plnou semen, ale to je teď ve­d­lejší. První den nic, druhý den nic, i když počkat… pár se­mí­nek bylo roz­há­ze­ných kolem. Už to našli. A pak když jsem stál u stolu/stohu bichlí a četl pra­vi­del­nou denní dávku zpráv o pan­de­mii ko­ro­na­viru, začal do bufetu Balkon na­lé­tá­vat jeden za druhým. A pak třetí. A pak nikdo. Byli jenom tři. Tři vrabci. Víc ne. Ale zato jsem udělal asi sto fotek kaž­dého. A z nich vybral čtyři.

Teď doufám, že bufet objeví další druhy po­lé­tavců. Nerad bych celý duben mířil ob­jek­tiv na tři stejné vrabce domácí.

A jak trá­víte ka­ran­ténu vy?

Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)
Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)

Víc vrabců tady

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz