k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Volby za časů koronaviru

2. 10. 2020 — k47

Tyhle volby bylo pro všechny žá­doucí, aby se ve vo­leb­ních míst­nos­tech ne­tvo­řily fronty. Shodou náhod to bylo poprvé, co jsem zažil nával k urnám.

Jako zod­po­vědný občan jsem vy­ra­zil ve 14:01 z Cely směrem k vo­lební kůlně, abych si mohl naplno vy­chut­nat vůni čer­s­tvě roz­ba­lené de­mo­kra­cie, ale nebyl jsem první. Stejný plán měla horda dal­ších. Vy­ba­veni rouš­kami a mod­rými obál­kami se valili zpoza rohu jako nikdy ne­kon­čící vlna ob­čan­ské uvě­do­mě­losti. Ani jsem ne­vě­děl, že v téhle dědině žije tolik zod­po­věd­ných & ak­tiv­ních lidí, natož lidí celkem.

Pak jsem po­stá­val před vo­lební kůlnou, čekal až budu moct před­stou­pit před vo­lební komisi plně oděné do atom­bor­delů a říkal si, že tohle je divné, tohle by se nemělo stávat ani v pří­jem­něj­ších časech, roz­hodně ne teď během mo­ro­vých ran. Ale co, aspoň v těch prv­ních deseti mi­nu­tách po od­špun­to­vání urny to vy­pa­dalo velice de­mo­kra­ticky, lidé se udě­lali čas, aby přišli hned, jak jen to bude možné. Krása.

Na cestu jsem se vydal až v 14:01, pro­tože přesně v tu minutu jsem pře­stal s de­tail­ním stu­diem koho volit. A když říkám de­tail­ním stu­diem, myslím tím, že jsem na in­ter­netu našel vo­lební pro­gramy pár po­div­ných stran.

Vo­lební lístky vždy za­čí­nají dvěma stra­nami na nichž jsou malým písmem zhusta vy­sá­zená jména asi mi­li­onu po­li­tic­kých sub­jektů, ale jen pár jich kan­di­duje lo­kálně. Když z ak­tivní mno­žiny vy­há­zíte vy­lo­ženě re­ce­sis­tické pro­jekty a hurá akce, pak vy­škrt­nete ne­pří­pustné par­taje, zbude jen hrstka mož­ností a jejich úhel a akce zná ze zpra­vo­daj­ství. Na pro­zkou­má­vání toho moc není.

Proto jsem četl třeba pro­gram De­mo­kra­tické strany ze­le­ných – ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Důvěru v po­li­tický pro­jekt vždy dodá na­ho­dilé po­u­žité ca­pslocku. Ale to není vše. Jejich web běží na drese dsz321.web­node.cz. Ani tři kila ročně za vlastní doménu ne­za­platí.

Jméno říká všechno dů­le­žité, podle bodů na webu jim jde o práva zvířat a okra­jově eko­lo­gii. Nej­lépe to vy­stihne bod číslo 14: zru­šení pou­ťové atrakce s názvem „Jízda na po­ní­cích“. Jo, proč ne, ale v pro­gramu to mají vysoko nad pod­po­rou za­měst­na­nosti.

Další body jsou mix po­pu­lismu a ne­spo­ji­tých pro­hlá­šení. Chtějí všechno dobré a ne­chtějí všechno špatné. Slušný život pro slušné lidi, Stop dis­kri­mi­naci sluš­ných a pra­co­vi­tých lidíSpra­ved­livý systém so­ci­ál­ních dávek sku­tečně po­třeb­ným, což může být dobré-věci-ano-špatné-fuj nebo píš­ťalka na psy. Slušný život pro slušné lidi, ne­řek­neme kdo je slušný a kdo ne, ale vy to víte, vy víte velice dobře, vy po­znáte ne­slušné, stačí jeden pohled a je to jasné, tihle nejsou slušní, tihle jsou ne­při­způ­so­biví, tihle nejsou jako vy, vy­pa­dají jinak, jsou od­ji­nud, tihle jsou jiní, ne­bez­peční.

Na jednu stranu chtějí Ma­xi­mální in­for­mo­va­nost občanů, ale na druhou ANO zru­šení te­le­viz­ních a roz­hla­so­vých po­platků. Asi nemají v plánu být in­for­mo­vání ne­zá­vis­lými ve­řej­no­práv­ními médii. Pokud tomu dobře ro­zu­mím, to je smysl pří­mého po­platku.

NE drogám – zákaz všech drog a přísný postih za jejich držení či dis­tri­buci. Nej­spíš fan­dové Ni­xo­noa a jeho války s dro­gami, která slaví fan­tas­tické úspě­chy teď ve své páté dekádě na ocase opi­o­i­dové krize, která vedla k pro­padu prů­měr­ného věku dožití ve spo­je­ných stá­tech.

Ale aspoň chtějí zrušit letní čas. Jak je vidět, mají pri­o­rity zcela v po­řádku a skoro jsem jim to tam hodil.


Do­da­tek: Já si tu z nich dělám sranu, ale oni do­stá­vali mezi 0.5% a 1% hlasů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz