k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Volební spektákl

12. 11. 2020 — k47

Na ame­ric­kých vol­bách ne­chápu dvě věci: systém a spek­tákl.

Ten cirkus hlava nebere. Pre­de­vším jeden aspekt: proč? 150 mi­li­onů lidí vho­dilo lístek do kra­bice a teď se to musí spo­čí­tat. Stačí počkat, není třeba non-stop vo­lební spe­ciál, který ana­ly­zuje data jak při­chá­zejí, pro­gnos­ti­kuje o nich, z paty vy­ta­huje sta­tis­tiky (žádný kan­di­dát nad 63 let se nestal pre­zi­den­tem, když neměl aspoň 77% pod­poru u fil­mo­vých kri­tiků z Mi­lwau­kee) a snaží se od­had­nout, co to všechno říká o ko­neč­ném vý­sledku. Říká to jediné: zpo­malte. Ně­ja­kou dobu to potrvá, buďte v klidu, po­čkejte, in­for­mační baráž 24/7 na vý­sledku nic ne­změní. Fas­ci­nu­jící je někdy po­u­žitý jazyk, kdy se v činném rodě říká, že kan­di­dát X nemá ve státu Y vy­hráno a musí ještě bo­jo­vat. Bo­jo­vat o co? Jak? Už má vy­hráno nebo nemá, zatím to jen nevíme. Jediné akce od kan­di­dátů můžou být žaloby kvůli (ne­e­xis­tu­jí­cím) vo­leb­ním pod­vodů, žádost o pře­po­čet, projev při uznání po­rážky nebo ví­tězný projev.

Vo­lební systém sa­motný – vítěz bere vše na úrovni států – je bi­zarní a zvlášt­ním způ­so­bem ne­re­pre­zen­ta­tivní. Když v ně­ja­kém státě vy­hraje jeden kan­di­dát, všichni vo­li­telé alo­ko­vaní pro ten stát mu hodí lístek. Nemusí, není to pra­vi­dlo, jen tra­dice. Počet vo­li­telů je zá­vislý na počtu lidí státu, ale ne přímo a malé státy mají větší váhu + ně­které kusy USA nejsou brány jako rovné ostat­ním. To vede k si­tu­aci, kdy ně­které hlasy nemají ani cenu papíru, na kterém jsou vy­tiš­těné. Re­pub­li­kán v Ka­li­for­nii nebo de­mo­krat v Texasu na osudu svého státu změní jen málo. Kde má pře­vahu jedna strana, vo­li­telé putují k ní, zbytek si může trh­nout včetně kan­di­dátů tře­tích stran, kteří v sys­tému, kde vítěz bere vše, nemají žádnou šanci nic změnit. Systém se ustálí v ekvi­lib­riu dvou po­la­ri­zo­va­ných stran.

Letos to vypadá, že Biden do­stane zhruba stejný počet hlasů od vo­li­telů jako Trump před 4 roky. Tehdy pro Trumpa hla­so­valo o 3 mi­li­ony lidí méně než pro Hillary Clin­ton, ale letos Biden vítězí o 5 mi­li­onů hlasů. Posun o 8 mi­li­onů hlav a srdcí a nic se ne­změní.

Ze stej­ného důvodu v Bri­tá­nii po­ho­řel UKIP. Když se Fa­ra­govo mon­strum na­chá­zelo na vr­cholu křivky, ob­dr­želo 12.6% hlasů ale jen jed­noho MP. UKIP je straš­livá noční můra a čím je ho méně tím lépe, ale přesto vo­lební systém, který opu­lentně ne­re­spek­tuje názory občanů nemá v de­mo­kra­tic­kém světě co dělat.

V USA jsou na výběr dvě mož­nosti, každý hlas v praxi nemá iden­tic­kou váhu, ne­zá­leží úplně kolik lidí hla­suje, ale jak jsou ge­o­gra­ficky roz­mís­tění — ame­rická de­mo­kra­cie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz