k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vládneme, nerušit

4. 4. 2020 — k47

Jednou z nej­lep­ších knížek, kterou jsem v po­slední době četl, je Vlád­neme, ne­ru­šit. Jde o kla­siku za­o­bí­ra­jící se po­li­tic­kou si­tu­ací v mladé České re­pub­lice a na mušku si bere pře­de­vším kri­tické roky 1998-2002, kdy pla­tila opo­ziční smlouva a ČSSD s ODS se do­hodli, že si ne­pů­jdou po krku. Vzniklo tak po­li­tické bez­větří bez opo­zice jejího ko­rek­tiv­ního vlivu, a po­li­tické čachry, ko­rupce a pro­růs­tání stran do stát­ního apa­rátu jen bujelo.

Kniha se čte jedním dechem. Do­slova. Třeba ka­pi­tola o změně vo­leb­ního zákona, kdy se ČSSD a ODS sna­žily de facto vy­tvo­řit systém dvou stran, zničit menší po­li­tická usku­pení a na věky sebe za­kon­zer­vo­vat jako jediné dvě al­ter­na­tivy, byla nervák. Všichni víme, jak to do­padlo, ale přesto…

Pro ty, kteří na pře­lomu mi­lé­nií nebyli ma­ličtí pulci, je za­jí­mavá in­for­mace, že se Klaus a Zeman vůbec ne­změ­nili. Klau­sovo bro­jení proti ob­čan­ské spo­leč­nosti a Ze­ma­novy výpady proti ní nejsou ani zda­leka nové. Jde jen o sou­část jejich ší­len­ství & stra­te­gie už od konce de­va­de­sá­tých let. Když Zeman říká (pardon, „glo­suje“), že Milion chvi­lek není de­mo­kra­tický, chce jen, aby mu do jeho po­li­tické moci nikdo ne­ke­cal. Nejde o nic nového, říkal to vždy, jen kdysi do toho za­plé­tal lživé a šílené kon­spi­race vy­cu­cané z prstu.

Klaus je pak pa­ra­no­idní, zcela za­pře­den do vlast­ního mýtu, který začíná sa­ra­jev­ským aten­tá­tem, o tom, že jen on před­sta­vuje hráz proti so­ci­a­lismu, ilu­zor­nímu ex­ter­nímu ne­bez­pečí, kolem kte­rého stavil vlastní brand je­di­ného po­li­tika se zdra­vou myslí zra­zo­va­ného všemi ostat­ními – po­li­tiky, médii, no­vi­náři, eli­tami.

Pro ně to byl vždy jen boj a moc a vliv a ne­chtějí, aby jim kdo­koli stál v cestě. Zas a znovu se uka­zuje, že proti-de­mo­kra­tické pro ně zna­mená „někdo mi do toho kecá a to se mi nelíbí“. Také se uka­zuje masivní dávka po­kry­tec­tví – proti něčemu brojí, ale jakmile se do­sta­nou k moci, začnou dělat přesně to. Jen boj o moc. Nic víc. Žádné prin­cipy.

Kniha se dá stáh­nout le­gálně odsud.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz