k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Videa z osy předního kola

25. 10. 2020 — k47

Už to bude nějaký pátek, co mě jednou (nej­spíš) ráno na­padlo při­dě­lat na osu před­ního kola (u kola) kameru a zjis­tit, jak vypadá video z této per­spek­tivy (za jízdy). Jako ob­vykle, nápad se zrodil, ale dál se nic nedělo. Teprve teď na mě v dílně vy­kouklo že­lezné elko, kterým se k sobě můžou zbou­chat dva trámy a bylo vy­sta­ráno. Jednu stranu rych­lo­pu­pí­ná­kem při­pev­nit k přední vi­d­lici, na druhou, vo­do­rov­nou, na­šrou­bo­vat ghetto foťák & jede se. Nejdřív se tedy musím pře­svěd­čit, že jde o bez­peč­nou kon­fi­gu­raci. Přece jenom závit, který běžně drží přední kolo, je za­šrou­bo­vaný o dva nebo tři mi­li­me­try méně, v cestě mu stojí jedno rameno onoho elka. V se­znamu udá­lostí, které chci zažít, se „ztra­tit za jízdy přední kolo a ope­ra­tivně řešit jak po­stu­po­vat dál v rych­losti pře­sa­hu­jící třicet ki­lo­me­trů v hodině“ na­chází po­měrně nízko. Ne na úplně po­sled­ním místě, ale moc tomu ne­chybí. Na­štěstí to drží. Další pro­blém je pak jestli bude držet foťák. Nemusí úplně upad­nout, stačí, když se povolí a pak plandá ze strany na stranu. To se stalo a velká část tes­to­vací sto­páže je pohled do boku. Buď to utáh­nout na fest nebo tam hodit gu­mo­vou pod­ložku. Když vy­chy­táte tyhle dvě drob­nosti, nic dal­šího v tom není & můžete jezdit & ná­sledně být zkla­máni ne­vý­raz­ným videem.

Na jedné cyk­los­tezce to vypadá nějak takhle. Pohled pěkně od as­faltu, to jo, ale záběry nuda, nic moc se na nich neděje (pokud ne­po­čí­táme kon­takt se sle­pi­cemi, husami, toho tlus­tého cyk­listu na sil­nič­ním kole, který cospla­y­o­val za pro­fe­si­o­nála + fakt, že stín ne­klame & moje bunda do­o­pravdy při­po­míná padák, jak ne­pro­mo­ka­vostí, tak ae­ro­dy­na­mi­kou).

Cel­kově stará ghetto kamera je hrůza, neje­nom že ji moc nejde na­tá­čet, dy­na­mický kon­trast je velice špatný & vy­so­ko­frekvenční de­taily listí a bit­rate nejde do­hro­mady, chví­lemi to navíc vy­pa­dalo, že umírá. Dis­plej divoce blikal. Buď za to můžou vib­race nebo pro­ce­sor zmatou rychle se měnící de­taily. Navíc pokud mě paměť ne­klame, tohle je první video, které jsem kdy na­to­čil úmy­slně a nešlo o stisk­nutí čer­ve­ného tla­čítka omylem. A to asi něco zna­mená.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz