k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Užiteční idioti

1. 6. 2020 — k47

Uži­teční idioti se najdou všude, ale na in­ter­netu mají ráj. Jenom tam se můžou pro­me­ná­do­vat všem na očích, dis­ku­to­vat o X, za­tímco ne­vě­domky pod­po­rují Y. Jedině na síti můžete na­ra­zit na kliku mla­dých ko­mu­nistů ze Spo­je­ných Států, kteří, aniž by to si to plně uvě­do­mo­vali, pra­cují jako pro­pa­gan­dis­tické rameno čín­ského režimu.

Ve sku­teč­nosti čínský režim nic ne­ta­jil, to je jen zá­padní pro­pa­ganda, říkal jeden z nich. Nemá pravdu, ale to nemůže stát v cestě jejich pro­pa­gandě.

Nej­jed­no­dušší způsob jak ro­ze­hnat kri­tiku čín­ského režimu je pro­hlá­sit, že nejde o nic jiného než o proti-čínský ra­sis­mus. Ne­zá­leží, jestli si někdo dává pozor, aby kri­tiku dů­sledně smě­řo­val na po­li­tiku vlád­nou­cího režimu a ex­pli­citně z ní vyjmul po­pu­lus; je to ra­sis­mus & hotovo. Kri­tika není možná.

Jejich com­mu­niqué mělo jasné sdě­lení: Všechno co udělal západ bylo ka­ta­stro­fální, ale všechno, co pod­nikla rudá Čína, bylo (už z prin­cipu) per­fektní. Ok, odezva mnoha států světa měla k do­ko­na­losti daleko a reakce Číny byla, když už nic jiného, efek­tivní. Můžeme zkou­mat a hod­no­tit jed­not­livé po­stupy, na tom není nic zlého; ostatně to budou epi­de­mi­o­lo­gové dělat ná­sle­du­jí­cích pár let.

Když jsem se ale po­no­řil do trak­tátu od­ka­zo­va­ného při­slu­ho­vači kom-režimu (odkaz ne­u­vedu, nechci se stát dalším uži­teč­ným idi­o­tem), ten začal do očí bi­jí­cím wha­ta­bou­tis­mem: Na­klá­dání s Li Wen-Li­an­gem není nic v po­rov­nání s tím, jak USA za­chází s Che­al­sea Man­ning. Ale no tak, aspoň se trochu snažte před­stí­rat a hned v prvním od­stavci ne­sklouzá­vejte k tak­tice so­vět­ského svazu pro od­klo­nění le­gi­timní kri­tiky smě­řu­jící ze Západu. Není to dobrá stra­te­gie a hodně říká o in­te­lek­tu­ální upřím­nosti pi­sa­tele.

Úděl ide­a­lis­tic­kých ko­mu­nistů je pa­ra­doxní. Vidí no­mi­nálně ko­mu­nis­tický stát a proto začnou re­fle­xivně bránit jeho činy. Jen jaksi ig­no­rují, že jde o au­to­ri­tář­ský režim, kde ani ne­zbylo příliš ko­mu­nismu a zů­stala jen že­lezná ruka Strany. Ne­pod­po­rují prin­cip, ale pouhou ná­lepku.

Jsou dvě mož­nosti: Buď to dělají vědomě a pak jsou au­to­ri­táři nebo ne­vě­domky a jsou jen uži­teční idioti au­to­ri­tářů. Ani jedna mož­nost není ide­ální a v každém pří­padě po­má­hají po­li­tické hře čín­ského režimu, který v rychle se měnící si­tu­aci glo­bální pan­de­mie zís­kává kladné ge­o­po­li­tické body. Snaží se sám sebe vy­kres­lit jako spa­si­tele pla­nety, tím ukázat, že de­mo­kra­cie ne­fun­guje a le­gi­ti­mi­zo­vat tak re­pre­sivní systém vlády jedné strany.

Tak jako tak tihle uži­teční idioti velebí Čínu, vědomě ig­no­rují všechna po­ru­šo­vání lid­ských práv (ob­čan­ští no­vi­náři se stále po­hřešují) a omlou­vají kri­mi­nální stránky režimu. Není to „chceme ko­mu­nis­mus“ — nějaké nové uspo­řá­dání, které se poučí z chyb a zlo­činů po­sled­ních sto let —, ale „chceme čínský režim, pro­tože má ko­mu­nis­tic­kou ná­lepku.“

Ale taky to může být jen banda au­to­ri­tář­ských le­ni­nistů toho nej­hor­šího ka­libru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz