k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nejsem fanoušek vysokého umění

13. 11. 2020 — k47

Ne v prin­cipu, jen ve vět­šině pří­padů.

Na S. link-blogu se mihl odkaz „na tohle“ – jak pre­zen­to­vat umění na soc-netech, když nemytí peoni ne­laj­kují to, co umělec chce, aby laj­ko­vali a jak to chce laj­ko­vat.

Sou­hla­sím, že odezva na soc-netech je zkres­lená a sim­plis­tická. O dis­kuzi a kri­tice na smys­lu­plné úrovni těžko může být řeč. Soc-nety při­nej­lep­ším tes­tují, jak něco dokáže při­táh­nout po­zor­nost při pře­lét­nutí po­hle­dem. Ne „je to kva­litní?“ ale „je to vidět?“ Ale to by nikoho nemělo pře­kva­pit, soc-nety tu nejsou pri­márně, aby umož­nily smys­lu­pl­nou me­zi­lid­skou ko­mu­ni­kaci. Není to víc než ga­mi­fi­ko­vaný kvíz po­sky­tu­jící data pro cílení re­klamy.

Umělec dal jako pří­klad one of the most in­te­res­ting, unusual, and me­a­nin­g­ful works that I have cre­a­ted in quite some time černý čtve­rec. OK. Dobře. Co? Můžeš vy­svět­lit, cos to udělal a proč si myslíš, že jde o hod­notný umě­lecký počin? Pro­tože já jako nemytý peon, který smrdí hnojem a nikdy nebyl ve velkém městě, v tom vidím jenom čtve­rec.

Když plebs ne­re­a­guje, možná nemá dost in­for­mací, aby po­cho­pil záměr natož ho ocenil. Možná po­tře­buje kon­text. Bez něj je to pro ně jen černý čtve­rec. Pro ne­za­u­ja­tého po­zo­ro­va­tele zvenčí to může vy­pa­dat, že umě­lecký svět si strčil hlavu do vlastní prdele a ve formě fe­kál­ního uro­bora nedává žádný smysl, pokud člověk sám není umělec nebo někdo kdo chce na pře­ludu, že jde o umění, vy­dě­lat.

Ok, je to černý čtve­rec ze svis­lých čárek, na pozadí nějaká ne­zře­telná tex­tura, dole pár tmavších šmouh, jak přesně tohle vy­práví o lidské zku­še­nosti? Smysl to má jen když tomu někdo chce dát smysl, pře­de­vším tedy autor. Jsem v ga­le­rii, za­pla­til jsem těžká €€€, někdo přede mě dal něco ne­u­r­či­tého a řekl že to je umění, tak tam sakra nějaký ten smysl prostě najdu. Cynik by řekl, že jde o or­ga­ni­zo­va­nou pare­i­do­lii, u které si člověk při­padá strašně nóbl.

Matně si vzpo­mí­nám na jakýsi do­ku­ment o so­vět­ské/ruské ne­zá­vislé scéně, který taky začal ob­ra­zem čer­ného čtverce. Tomu ale dodali význam, pro­tože vy­svět­lili, že šlo o reakci na pře­chá­ze­jící reakci na reakci na umě­lecký proud a tak dále. Nešlo o ná­hodný vý­stře­lek, ale vedl k němu sled udá­lostí. Tomu ro­zu­mím, pořád stře­lené, ale aspoň to dává určitý smysl, i když jen v uza­vře­ném in­cestu­ál­ním světě umění.

Ne­ří­kám, že vysoké umění je bull­shit, jen že takhle zdálky ho hodně tak působí. Skoro jako kdyby šlo o podvod a umělci buď žijí v pře­ludu, že jsou umělci, nebo jsou si dobře vědomi, že jejich pro­dukce má cenu jen jako in­ves­tice če­ka­jící na bo­hat­šího hlu­páka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz