k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

twitter navigátor

29. 8. 2020 — k47

Apo­kryfní příběh říká, že Linus Tor­valds, hlavní hla­voun Linuxu, si jednou řekl, že do ker­nelu ne­při­spěje ani řádku kódu, dokud ne­vy­tvoří lepší ná­stroj pro správu zdro­jáků než ten, který po­u­ží­vali dřív. Slib splnil a stvo­řil git, který teď spra­vuje kód velké vět­šiny soft­wa­ro­vých pro­jektů a ve světě open source je zcela do­mi­nantní.

V po­dob­ném duchu jsem si řekl, že se ne­po­dí­vám na twit­ter dokud ne­na­píšu lepší klient pro pro­hlí­žení tohoto soc-netu. Na twit­teru mě toho tolik štve. Tolik drob­ností & de­tailů i zá­sad­ních roz­hod­nutí, které nejsou pro užitek uži­va­telů, ale pro ma­xi­ma­li­zaci en­gejž­mentu a po­dobné pa­ra­zi­tické ma­né­vry.

A tak jsem ote­vřel VIM & začal.

Twit­ter API je ohavná zrůd­nost, s níž ci­vi­li­zo­vaní lidé při­chá­zejí do kon­taktu jen v nej­nut­něj­ších pří­pa­dech, často jen v otáz­kách života a smrti. Aby ho mohl člověk použít, musí za­re­gis­tro­vat apli­kaci a k tomu se musí ověřit te­le­fon­ním číslem, pro­sko­čit ně­ko­lik za­pá­le­ných obručí & nic z toho se mi nechce dělat. Na­štěstí exis­tuje ttytter – free soft­ware klient v kon­zoli. A pro­tože je jeho zdro­ják volně do­stupný, můžeme si vy­půj­čit jeho apli­kační klíče. Tak aspoň tak.

Na rozdíl od fin­ského cho­va­tele tuč­ňáků se mi ne­po­da­řilo do­sáh­nout cíle, ale aspoň jsem se dostal k verzi číslo jedna, která umož­ňuje soc-net po­ho­dlně a bez vy­ru­šo­vání číst. Stále chybí funkce, po kte­rých jsem prahl. Na ně přijde čas poz­ději. Verze číslo jedna slouží jako ka­ná­rek v uhel­ném dole. Ote­vřela terén plný otázek, jež je třeba pro­zkou­mat. Hlavní z nich je kon­text. Krátká zpráva bez sou­vis­lostí vy­vr­žená do moře dal­ších krát­kých zpráv, po­cho­pi­telně nedává smysl. Klient fun­guje a už v pro­to­plazmické fázi je pří­jem­nější než ten ofi­ci­ální.

Verze číslo dvě, pokud někdy vznikne, se musí po­pa­so­vat s ná­sle­du­jí­cími funk­cemi:

Jed­no­tící téma je jasné: Twit­ter je v pod­statě jen okra­jově uži­tečná zá­le­ži­tost, kanál šumu, který in­for­mační hod­no­tou ža­lostně za­o­stává za RSS. Je ho třeba zkro­tit a ze­fek­tiv­nit jeho na­vi­gaci, aby byl aspoň trochu uži­tečný. Všechny výše vy­jme­no­vané funkce slouží k tomu, abych na něm strá­vil co nejméně času. Ma­xi­ma­li­zují užitek a mi­ni­ma­li­zují en­gejdžment. To je ul­ti­mátní cíl pro­jektu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz